4 chữ “thật”

Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá kiệt xuất của Việt Nam, người chiến sĩ cộng sản lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Ông Nguyễn Xuân Thắng cho hay, Di sản của Người để lại cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta thật vĩ đại, trong đó có bản Di chúc thiêng liêng, một kiệt tác vô cùng quý giá.

“Bản Di chúc là sản phẩm của một trí tuệ lỗi lạc, một trái tim nhiệt huyết, giàu lòng yêu thương, kết tinh tình cảm cao đẹp của một nhà yêu nước vĩ đại, đồng thời là người chiến sỹ cộng sản kiệt xuất Hồ Chí Minh vĩ đại.

Đó là, văn kiện lịch sử ở tầm cương lĩnh với tầm nhìn vượt thời gian, mang tinh thần cách mạng cao cả và nhân văn sâu sắc, chứa đựng các giá trị tinh hoa văn hoá của dân tộc và nhân loại. Mang tiềm tin sắt son không gì lay chuyển được vào tương lại thắng lợi tất yếu của các mạng", ông Thắng nhấn mạnh.

Là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, trước lúc đi xa, điều dặn dò trước hết của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nói về Đảng. Bởi hơn ai hết, Người hiểu rõ trọng trách, sứ mệnh lịch sử lớn lao mà dân tộc ta, nhân dân ta đã trao trọn cho Đảng.

Đầu tiên, Bác căn dặn chúng ta là phải hết sức giữ gìn phẩm chất của một Đảng cách mạng chân chính, phải đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc; phải “giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.

“Với bốn chữ “thật” được nhắc đi, nhắc lại trong Di chúc, Bác tha thiết mong muốn: Mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, phải giữ gìn Đảng thật trong sạch và phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nói.

“Quét sạch chủ nghĩa cá nhân”

Học Bác và làm theo di huấn của Người, theo ông Thắng, Đảng ta luôn quan tâm đến phát triển kinh tế- xã hội, chăm lo đời sống cho nhân dân; chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đặc biệt, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XII đến nay, với việc cụ thể hoá chủ trương “phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt”, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành và tổ chức thực hiện nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận một cách đồng bộ, tạo ra những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức bộ máy, cán bộ, đạo đức, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Bí thư Trung ương Đảng khẳng định, học Bác, chúng ta luôn vững vàng trên nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên định mới mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, với đường lối đổi mới và hội nhập quốc tế; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

“Học Bác mỗi cán bộ, đảng viên luôn nắm vững bài học “dân là gốc”, phải “tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân”; thấm nhuần sâu sắc lời dặn của Người: “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân””, ông Thắng nêu.

Mỗi cán bộ, đảng viên cũng trở thành những tấm gương sáng về “nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”; đấu tranh không khoan nhượng với nạn tham ô, tham nhũng, các diễn biến lệch lạc, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, để xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng đủ phẩm chất, năng lực và tuy tín ngang tầm nhiệm vụ.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, ông Thắng lưu ý, đất nước ta vẫn còn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức như tốc độ tăng trưởng chưa cao, chưa bền vững; hệ thống pháp luật, chính sách vẫn còn những bất cập; nhân dân vẫn còn nhiều bức xúc về cuộc sống hàng ngày.

Trong xã hội, nhất là trong giới trẻ, xuất hiện tình trạng vô cảm, thờ ơ, thiếu trách nhiệm với chính mình, cũng như với gia đình, cộng đồng và đất nước. Vẫn còn tình trạng nhiều tổ chức Đảng, đảng bộ, chi bộ yếu kém; vi phạm quy chế dân chủ, nội bộ mất đoàn kết.

Ngoài ra, các thế lực thù địch luôn tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

“Cán bộ chức vụ càng cao lại càng phải gương mẫu”

Theo ông Thắng, càng đối mặt với khó khăn, thách thức, càng phải có thêm ý chí, bản lĩnh, quyền tâm hoàn thành ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vì vậy, phải tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện, thực hiện phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện, đồng bộ, trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ và đạo đức. Đặc biệt, chú trọng công tác cán bội, coi dây là “then chốt” của nhiệm vụ then chốt.

“Mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn nêu sáng về tư tưởng, đạo đức, phong cách; chuyển từ nhận thức đúng đắn sang hành động cụ thể; cán bộ chức vụ càng cao lại càng phải gương mẫu, liên tục tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất của mình như “ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong".

Có được như vậy, Đảng ta sẽ mãi mãi “là đạo đức, là văn minh”, mãi được nhân dân tin yêu và trao trọn trọng trách lãnh đạo”, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng nêu.

Một vấn đề nữa được ông Thắng đề cập đến là phải thường xuyên chăm lo phát triển, giáo dục con người, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ - những “người chủ tương lai của đất nước”.

Ông cho rằng, từ nhận thức rõ về tư tưởng của Bác coi “con người là công việc đầu tiên”, là trung tâm và cũng là mục tiêu của quá trình phát triển thì cần tiếp tục thực hiện tốt chủ trương gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội, phát triển văn hoá, con người Việt Nam để mọi người được tham gia, mọi người được hưởng lợi.

“Chúng ta cần khởi dậy khát vọng, trao dồi lý tưởng, ý chí chiến đấu và tinh thần cống hiến trong thế hệ trẻ Việt Nam; nhân rộng và lan toả những tấm gương điển hình tiên tiến; phát huy mạnh mẽ nguồn lực văn hoá, con người trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam”.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương một lần nữa khẳng định, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tác phẩm kết tinh tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người mãi là “Quốc bảo”, là di sản thiêng liêng vô giá, là ánh sáng soi đường để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vững bước đi lên, xây dựng một đất nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” sánh vai với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Hương Giang