Nhiều tồn tại, hạn chế trong quy hoạch và thực hiện quy hoạch

Ngày 29/1/2024, Thanh tra tỉnh Yên Bái ban hành Kết luận thanh tra số 04 việc quy hoạch và thực hiện quy hoạch tại UBND huyện Yên Bình.  

Kết luận thanh tra chỉ rõ, UBND huyện chưa kịp thời ban hành văn bản đôn đốc, chỉ đạo chủ tịch UBND cấp xã trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật trong hoạt động xây dựng.

Công tác lưu trữ hồ sơ liên quan đến quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, hồ sơ trình thẩm định nhiệm vụ quy hoạch có gói thầu còn thiếu; nội dung đồ án quy hoạch, quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đối với một số đồ án chưa đầy đủ theo quy định.

Việc công bố, công khai quy hoạch xây dựng còn thiếu sót như: Tổ chức hội nghị công bố một số đồ án quy hoạch chưa đủ thành phần tham gia, chưa đăng tải toàn bộ bản vẽ của đồ án quy hoạch trên trang thông tin điện tử của địa phương.

Có một số đồ án quy hoạch xây dựng do UBND huyện làm chủ đầu tư chưa kịp thời tổ chức triển khai công tác cắm mốc giới ngoài thực địa theo quy định.

Chưa kịp thời tham mưu cho cấp có thẩm quyền bố trí kế hoạch vốn ngân sách địa phương hàng năm đối với đồ án quy hoạch chung thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình đến năm 2030 và kinh phí tổ chức cắm mốc giới theo quy hoạch ngoài thực địa đối với một số đồ án quy hoạch xây dựng.

Công tác kiểm tra về quy hoạch và trật tự xây dựng trên địa bàn chưa được thường xuyên, liên tục, còn xảy ra tình trạng xây dựng chưa đúng theo giấy phép xây dựng và phải xử lý vi phạm hành chính. Qua kiểm tra, còn có 1 dự án của nhà đầu tư hiện tại đang chậm tiến độ thực hiện thi công xây dựng dự án.

Thanh tra tỉnh Yên Bái yêu cầu, UBND huyện Yên Bình bố trí đủ biên chế và tuyển dụng bổ sung công chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, đặc biệt là tại UBND cấp xã trên địa bàn; thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng đảm bảo theo quy định và có tầm nhìn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong từng giai đoạn.

Thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc công bố, công khai quy hoạch xây dựng và tổ chức cắm mốc giới ngoài thực địa theo quy định.

Chỉ đạo các cơ quan tham mưu xây dựng kế hoạch, trình cấp có thẩm quyền bố trí nguồn vốn để tổ chức thực hiện các đồ án quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt.

Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn theo phân cấp.

Thanh tra tỉnh Yên Bái cũng yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Yên Bình tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm; đồng thời chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị, cá nhân để xảy ra tồn tại, thiếu sót nêu trên nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục và thực hiện nghiêm túc những kiến nghị tại kết luận thanh tra.

Chấn chỉnh kịp thời các tồn tại, hạn chế được chỉ ra

Trên cơ sở các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong kết luận thanh tra, UBND huyện Yên Bình đã xây dựng kế hoạch nhằm chấn chỉnh kịp thời các tồn tại, hạn chế; kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan; rút kinh nghiệm, chấn chỉnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch và quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn huyện Yên Bình.

Đồng thời, xác định cụ thể nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện ngay; những nhiệm vụ, giải pháp thường xuyên; phân công tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm chủ trì, tham mưu thực hiện, đảm bảo phân công nhiệm vụ rõ ràng, xác định tiến độ, thời gian hoàn thành, cơ chế phối hợp, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện.

Chủ tịch UBND huyện giao Phòng Nội vụ bố trí tuyển dụng đảm bảo đủ 8 biên chế chính thức cho phòng Kinh tế và Hạ tầng (hiện nay mới có 7 biến chế), thời gian thực hiện hoàn thành trước 25/12/2024.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu cho Hội đồng Thẩm định tổ chức thẩm định các đồ án quy hoạch theo thẩm quyền đảm bảo theo quy định; chất lượng quy hoạch phải có tầm nhìn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong từng giai đoạn. Thời gian thực hiện thường xuyên trong quá trình lập, phê duyệt đối với các đồ án quy hoạch xây dựng đang triển khai trong năm 2024.

Có trách nhiệm bổ sung nội dung công bố công khai bản đồ quy hoạch đối với những đồ án phê duyệt trong năm 2024 trên cổng thông tin điện tử huyện Yên Bình (http://yenbinh.yenbai.gov.vn) đảm bảo theo quy định.

Phối hợp với UBND cấp xã xây dựng kế hoạch, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức cắm mốc giới đối với 02 đồ án quy hoạch xây dựng chưa thực hiện, hoàn thành trước 20/12/2024.

Là đầu mối liên hệ với Sở Xây dựng để tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ phòng chuyên môn, cán bộ cấp xã tham gia trực tiếp công tác lập và quản lý quy hoạch, thời gian hoàn thành trước 25/8/2024.

Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng Phòng Kinh tế và Hạ tầng xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng (các lĩnh vực liên quan đến đất đai) kịp thời ngăn chặn, tham mưu xử phạt các hành vi vi phạm theo quy định.

UBND các xã, thị trấn tổ chức hội nghị công bố công khai các đồ án quy hoạch thuộc địa bàn mình quản lý đảm bảo đầy đủ nội dung (có sự tham gia của đại diện cơ quan báo chí, tuyên truyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam), hoàn thành không quá 15 ngày kể từ ngày đồ án được phê duyệt…

Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, chủ tịch UBND các xã, thị trấn kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, đồng thời, xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, khuyết điểm đã được chỉ ra trong kết luận thanh tra.

Bùi Bình