Trước đó, ngày 31/10/2023, Thanh tra Bộ Công an đã ban hành Kết luận thanh tra số 3534/KL-X05 việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; quản lý, sử dụng con dấu; quản lý căn cước công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân đối với UBND tỉnh Kiên Giang. 

Kết luận thanh tra số 3534/KL-X05 đã chỉ rõ những việc đã làm tốt, đề nghị phát huy, đồng thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; quản lý, sử dụng con dấu; quản lý căn cước công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân để kiến nghị tổ chức khắc phục. 

Nhằm bảo đảm các kiến nghị tại kết luận thanh tra được thực hiện nghiêm túc góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, đồng thời đảm bảo công tác quản lý một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; quản lý, sử dụng con dấu; quản lý căn cước công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân Nhà nước được triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, ngày 8/4/2024, Chánh Thanh tra Bộ Công an đã ban hành quyết định kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra đối với UBND tỉnh Kiên Giang. 

Đoàn kiểm tra do Đại tá Lương Ngọc Dùng, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an, làm Trưởng đoàn; Đại tá Nguyễn Văn Vững, Trưởng Phòng 8, Thanh tra Bộ Công an, làm Phó Trưởng đoàn.

Thời gian kiểm tra diễn ra từ ngày 19/4 đến hết ngày 26/4/2024.

Phan Dũng