Kiểm điểm chưa tương xứng mức độ vi phạm

Thanh tra tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Kết luận thanh tra số 101/KL-TTr ngày 19/8/2022 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp. Qua thanh tra, đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến một số đơn vị.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa tại Công văn số 339/VPUBND-KT ngày 25/8/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về thực hiện Kết luận thanh tra số 101/KL-TTr ngày 19/8/2022, Thanh tra tỉnh đã có Báo cáo 1109/BC-TTr ngày 17/11/2022.

Thanh tra tỉnh Đồng Tháp cho biết, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp đã tổ chức khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm trong công tác phòng, chống tham nhũng, tổ chức, cán bộ, thu chi tài chính, tuyển sinh, đào tạo, liên kết đào tạo và đầu tư mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản…

Hoàn thành hồ sơ của 14 trường hợp bổ nhiệm còn sai sót, vi phạm, không đầy đủ quy trình; sửa đổi, bổ sung quy định chi tiết chế độ làm việc của nhà giáo theo đúng quy định; khắc phục nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh số tiền hơn 810 triệu đồng do vi phạm pháp luật.

Nội dung chưa hoàn thành là Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp chỉ kiểm điểm rút kinh nghiệm các cá nhân có liên quan thuộc trường đối với các sai phạm, nhưng không có hình thức xử lý trách nhiệm theo nội dung, tính chất, mức độ vi phạm, là chưa thực hiện nghiêm theo nội dung kết luận, kiến nghị thanh tra.

“Thủ trưởng các sở, ngành liên quan và Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp có chấp hành nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện Kết luận thanh tra số 101/KL-TTr ngày 19/8/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh… Tuy nhiên, việc tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm các cá nhân có liên quan thuộc Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp chưa tương xứng với mức độ vi phạm theo kiến nghị thanh tra”, Báo cáo 1109/BC-TTr nêu.

Thanh tra tỉnh Đồng Tháp kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp tổ chức kiểm điểm lại, có hình thức xử lý trách nhiệm các cá nhân liên quan thuộc trường theo nội dung, tính chất, mức độ vi phạm tại kết luận thanh tra.

Các nội dung kiến nghị đã thực hiện xong

Ngày 11/5/2023, Thanh tra tỉnh Đồng Tháp có Thông báo số 451/TB-TTr kết thúc theo dõi thực hiện kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp.

Theo thông báo của Thanh tra tỉnh Đồng Tháp, qua theo dõi, đến nay, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp đã thực hiện xong các nội dung kiến nghị của Kết luận thanh tra số 101/KL-TTr ngày 19/8/2022.

Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp đã thực hiện nội dung kiến nghị tổ chức đánh giá ưu, khuyết điểm, kiểm điểm các đơn vị, cá nhân có liên quan và có hình thức xử lý trách nhiệm cá nhân thuộc trường theo nội dung, tính chất, mức độ vi phạm tại kết luận thanh tra đã chỉ ra.

Đồng thời, có kế hoạch nghiêm túc, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm trong công tác phòng, chống tham nhũng, tổ chức, cán bộ, thu chi tài chính, tuyển sinh, đào tạo, liên kết đào tạo và đầu tư mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản.

Xử lý đúng quy định của pháp luật đối với các quyết định bổ nhiệm, điều động bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức sai quy định (thu hồi và miễn nhiệm các chức vụ); sửa đổi, bổ sung quy định chi tiết chế độ làm việc của nhà giáo theo đúng quy định.

Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp cũng thực hiện xong nội dung kiến nghị thu hồi, nộp ngân sách Nhà nước đối với vi phạm của Công ty Huyền Thành, số tiền 45 triệu đồng.

Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, tùy theo nội dung, tính chất, mức độ vi phạm tại kết luận thanh tra, có hình thức xử lý kỷ luật theo đúng quy định đối với ông Phạm Quang Huy, Hiệu trưởng và ông Trần Văn Lực, Phó Hiệu trưởng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện xong nội dung kiến nghị rà soát Kết luận thanh tra số 3260/KL-SKHĐT ngày 14/12/2021 của sở và đã hoàn thành các nội dung kiến nghị theo đúng quy định.

Thanh tra tỉnh Đồng Tháp kết thúc việc theo dõi thực hiện kết luận thanh tra và lưu hồ sơ theo quy định, đồng thời thông báo đến Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư biết.

Cảnh Nhật