Đối với tập thể, Hội đồng Kỷ luật TP Thanh Hóa thống nhất đề nghị Chủ tịch UBND TP phê bình và yêu cầu tập thể Phòng Quản lý đô thị rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc tham mưu, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 3241/QĐ-UBND, Quyết định số 6562/QĐ-UBND có chỉ tiêu mật độ xây dựng, tầng cao công trình, hệ số sử dụng đất, chưa phù hợp với quy hoạch 1/2.000 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 668/QĐ- UBND ngày 7/3/2011 và Quyết định số 4240/QĐUBND ngày 17/12/2012.

Đối với cá nhân, Hội đồng Kỷ luật TP Thanh Hóa thống nhất đề nghị Chủ tịch UBND TP phê bình và yêu cầu rút kinh nghiệm sâu sắc đối với các cá nhân: Ông Nguyễn Văn Lưu, nguyên Phó Trưởng Quản lý đô thị TP Thanh Hóa; bà Nguyễn Thị Hương Nga, chuyên viên Phòng Quản lý đô thị. Thống nhất giao cho Phòng Nội vụ tổng hợp, theo dõi để đánh giá, xếp loại công chức năm 2022.

Trước đó, Báo Thanh tra đã có bài “Nhiều sai phạm tại công trình hỗn hợp Triều Dương”, nêu rõ việc vi phạm trong lập quy hoạch chi tiết 1/500 của UBND TP Thanh Hóa và vi phạm của Sở Xây dựng trong việc lựa chọn chủ đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện dự án.

Cụ thể: Dự án công trình hỗn hợp tại lô B - CT1 chưa phù hợp với quy hoạch chi tiết 1/2.000 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Theo đó, diện tích xây dựng công trình hỗn hợp giảm từ 2.891,5m2 xuống 2.047m2; mật độ xây dựng tối đa từ 65% xuống 46,62%; số tầng từ 11 tầng lên 27 tầng; hệ số sử dụng đât từ 7,15 lần lên 11,2 lần. Dự án không được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và của Sở Xây dựng là vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định 71/2010/NĐ-CP.

Sở Xây dựng tham mưu cho UBND tỉnh Thanh Hóa thực hiện quy trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 13 Nghị định 71/2010/NĐ-CP, Điều 4 Thông tư 16/2010/TT-BXD hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP không đúng quy định của pháp luật.

Hương Trà