Trước đó, ngày 10/10/2022, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã có Thông báo số 1326/TTrGSKTXLSTT về việc thông báo kết quả theo dõi việc thực hiện các nội dung tại Kết luận thanh tra số 28/KL-TTr ngày 27/1/2022 của Thanh tra tỉnh. Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND các huyện: Đức Trọng, Đơn Dương, Đạ Huoai, Cát Tiên và thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc còn một số nội dung chưa thực hiện.

Theo Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, ngày 28/10/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Báo cáo số 307/SGDĐT-KHTC về việc báo cáo kết quả việc thực hiện kết luận thanh tra. Các đơn vị còn lại chưa có báo cáo kết quả thực hiện.

Cụ thể, đối với UBND TP Đà Lạt, Bảo Lộc và UBND các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Đạ Huoai, Cát Tiên gồm các nội dung:

Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các phòng, ban, đơn vị có liên quan rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị các đơn vị trường học trực thuộc, nhất là các trường chưa có đầy đủ phòng học bộ môn để có kế hoạch đầu tư xây dựng, đáp ứng chương trình học mới theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; rà soát, bố trí giáo viên bộ môn âm nhạc cho các trường tiểu học còn thiếu giáo viên nhằm phát huy hiệu quả trang thiết bị bộ môn.

Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trường học trực thuộc trong đăng ký, rà soát, tổng hợp nhu cầu mua sắm trang thiết bị cần phải chặt chẽ, đúng nhu cầu thực tế, không đăng ký đồng thời cùng một loại trang thiết bị với Sở Giáo dục và Đào tạo và mua sắm tập trung tại địa phương dẫn đến thừa trang thiết bị so với nhu cầu thực tế; phân bổ trang thiết bị, thực hiện quản lý, sử dụng trang thiết bị theo quy định để phát huy hiệu quả đầu tư.

Đối với Kho bạc Nhà nước tỉnh Lâm Đồng: Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh nghiêm túc rút kinh nghiệm; đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các tồn tại, sai phạm công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí nói chung và công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí cho hoạt động giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh nói riêng.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đề nghị Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND các huyện Đức Trọng, Đơn Dương, Đạ Huoai, Cát Tiên và thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên, gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 19/5/2023.

Trần Thọ