Ngày 06/11/2023, Thanh tra Sở Y tế tỉnh Quảng Bình ban hành Kết luận thanh tra số 74/KL-TTrS nêu một số nội dung sau kế hoạch thanh tra tại Bệnh viện Đa khoa TP Đồng Hới.

Kết luận nêu ra một số ưu điểm cũng như khuyết điểm trong khám bệnh, chữa bệnh; công tác tổ chức cán bộ; công tác đấu thầu thuốc, hoá chất, vật tư y tế tiêu hao; quản lý và sử dụng trang thiết bị y tế; quản lý thu, chi tại bệnh viện trên. Đồng thời, kết luận cũng kiến nghị một số biện pháp xử lý đối với Bệnh viện Đa khoa TP Đồng Hới.

Ngay sau khi công bố kết luận thanh tra, Đảng uỷ, ban lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa TP Đồng Hới đã họp và yêu cầu các khoa, phòng liên quan tổ chức thực hiện khắc phục kịp thời các khuyết điểm mà kết luận nêu ra và tăng cường phát huy các ưu điểm đã thực hiện.

Về khuyết điểm trong công tác tổ chức cán bộ, kết luận nêu: Thành phần trong hồ sơ sắp xếp còn lộn xộn, phiếu bổ sung lý lịch các hồ sơ không có ngày, tháng, năm; bìa hồ sơ, thành phần của một vài hồ sơ không cập nhật danh mục đúng theo quy định tại Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ.

Năm 2021-2022, đơn vị chưa thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đúng theo quy định tại Nghị định 59/2019/NĐ-CP. Đơn vị đã có quyết định chuyển đổi tên các khoa, phòng trực thuộc Bệnh viện Đa khoa TP Đồng Hới theo Công văn số 1467/SYT-TCCB ngày 12/06/2023 của Sở Y tế Quảng Bình nhưng chưa bổ nhiệm lại các trưởng, phó khoa, phòng phù hợp theo chức năng nhiệm vụ các khoa, phòng mới thành lập.

Khắc phục khuyết điểm trên, Phòng Tổ chức - Hành chính đã nghiêm túc thực hiện rà soát, điều chỉnh công tác tổ chức cán bộ của bệnh viện, cụ thể: Sắp xếp các thành phần hồ sơ, phiếu bổ sung lý lịch các hồ sơ đã thực hiện bổ sung ngày, tháng, năm; bìa hồ sơ, thành phần hồ sơ được cập nhật danh mục đúng theo quy định tại Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/06/2019 của Bộ Nội vụ. Tham mưu lãnh đạo bệnh viện thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đúng theo quy định tại Nghị định 59/2019/NĐ-CP. Thực hiện ban hành quyết định bổ nhiệm lại các trưởng, phó khoa, phòng theo đúng chức năng nhiệm vụ các khoa, phòng mới thành lập.

Khuyết điểm trong công tác khám chữa bệnh được bệnh viện khắc phục như: Thực hiện bệnh án tin học tại các khoa trong toàn viện, các biểu mẫu của bệnh án được in ra trên phần mềm khám chữa bệnh Hoan Châu từ đầu năm 2023; mẫu bệnh án mắt đã được cập nhật theo Quyết định số 3443/QĐ-BYT ngày 22/9/2021 của Bộ Y tế; chấn chỉnh trong toàn viện việc thực hiện lấy thông tin người bệnh và điền các thông tin hành chính trong bệnh án khi người bệnh nhập viện, trước khi đưa bệnh án vào lưu trữ; kiểm tra các thông tin trên nếu có trường hợp chưa đầy đủ thông tin trả về khoa để hoàn thiện; chấn chỉnh thực hiện đúng các quy trình hội chẩn bệnh nhân tại khoa và liên khoa theo quy trình hội chẩn bệnh viện ban hành; thống nhất và chấn chỉnh lại việc thực hiện quy trình kiểm điểm tử vong theo Quy trình số QT/13.KHTH ban hành ngày 15/12/2020 của bệnh viện. 

Khắc phục về công tác đấu thầu mua thuốc, hoá chất, sinh phẩm, vật tư thiết bị y tế tiêu hao: Đối với các gói thầu mua sắm trang thiết bị, ban lãnh đạo bệnh viện đã chỉ đạo tổ đấu thầu rà soát lại những đơn vị không trúng thầu và gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu của bệnh viện đến các nhà thầu không trúng thầu.

Một số gói thầu khi bệnh viện ký phụ lục gia hạn hợp đồng, do giá trị chưa thực hiện còn ít nên tại thời điểm ký phụ lục gia hạn hợp đồng, bệnh viện không yêu cầu nhà thầu gia hạn thời gian bảo đảm thực hiện hợp đồng. Công tác quản lý sử dụng trang thiết bị triển khai cập nhật thông tin tài sản liên quan đến trang thiết bị theo phần mềm quản lý tài sản công MISA của tỉnh. 

Công tác quản lý tài chính, ngân sách, bệnh viện đã thực hiện họp và sẽ bổ sung chi tiết một số qui định về nguồn kinh phí thực hiện tự chủ trong Qui chế Chi tiêu nội bộ về các ngày lễ lớn, chi thuê mướn, đào tạo năm 2024. Khoa Chẩn đoán hình ảnh đã thống kê bổ sung bác sỹ chỉ định, cán bộ đọc, chụp của 103 ca chụp CT còn thiếu của năm 2021, 2022. Bệnh viện đã thực hiện chi trả bổ sung 2.575.000 đồng cho cán bộ theo UNC số 646 ngày 09/12/2023. 

Một số biên bản nghiệm thu thuốc, hóa chất, vật tư còn thiếu thành phần nghiệm thu đã được Bệnh viện thực hiện ký bổ sung các thành phần còn thiếu.

Theo ông Mai Thanh Hải, Chánh Thanh tra Sở Y tế Quảng Bình, các khuyết điểm của Bệnh viện Đa khoa TP Đồng Hới đã được khắc phục triệt để và báo các chi tiết đúng thời gian yêu cầu của đoàn thanh tra.

Lê Hữu Chính