Theo tổng hợp của đơn vị này, tổng số báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, kết luận thanh tra tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2010 - 2021 phải thực hiện là 54 kết luận. Trong số đó, số báo cáo kiểm toán, kết luận thanh tra đã thực hiện xong 22/54, chiếm 40,7%, số chưa thực hiện xong 32/54, chiếm 59,3%.

Riêng Thanh tra Chính phủ, thanh tra các bộ, ngành Trung ương đã ban hành 18 kết luận thanh tra tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Kết quả kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, thanh tra bộ, ngành Trung ương cụ thể như sau:

Về kiến nghị xử lý tài chính, tổng số kiến nghị xử lý về tài chính phải thực hiện là trên 82,7 tỷ đồng, trong đó, thu hồi nộp ngân sách Nhà nước trên 52,1 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác (giảm dự toán, thanh toán, giá trị hợp đồng...) trên 30,6 tỷ đồng.

Tổng số kiến nghị xử lý về tài chính đã được thực hiện là trên 72,5 tỷ đồng, đạt 87,6%, trong đó, thu hồi nộp ngân sách Nhà nước trên 52 tỷ đồng, đạt 99,9%; kiến nghị khác trên 20 tỷ đồng, đạt 66,7%.

Tổng số kiến nghị xử lý về tài chính còn phải thực hiện là trên 10 tỷ đồng, chiếm 12,4%, trong đó, thu hồi nộp ngân sách Nhà nước chiếm 0,1%; kiến nghị khác chiếm 33,33%.

Về kiến nghị về công tác quản lý, tổng số kiến nghị về công tác quản lý phải thực hiện 128 kiến nghị, đã thực hiện xong 117 kiến nghị, chiếm 91,4%; đang thực hiện 11 kiến nghị, chiếm 8,6%.

Về kiểm điểm, xử lý trách nhiệm cá nhân: Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 61 tập thể và 99 cá nhân.

UBND tỉnh Lai Châu cho biết, qua kiểm tra việc thực hiện 18 kết luận thanh tra, các cơ quan, địa phương được giao làm đầu mối, chủ trì đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản hoặc trực tiếp ban hành văn bản để chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, tổ chức được kiểm tra, đối chiếu thực hiện.

Kết quả có 12/18 (chiếm 66,7%) kết luận thanh tra đã thực hiện xong các kiến nghị xử lý về tài chính, công tác quản lý và kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân. Còn 6/18 kết luận thanh tra tiếp tục đôn đốc thực hiện (chiếm 33,3%), trong đó 1 kết luận còn tồn về kiến nghị tài chính, 4 kết luận còn tồn kiến nghị công tác quản lý và 1 kết luận còn tồn về tài chính và công tác quản lý.

Một số cơ quan, đơn vị được giao chủ trì, là đầu mối tham mưu thực hiện kế luận thanh tra chưa tích cực, thường xuyên đôn đốc các chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các kiến nghị, kết luận thanh tra còn tồn đọng; việc sáp nhập, giải thể một số ban quản lý dự án do vậy thất lạc hồ sơ, tài liệu kiểm chứng thực hiện kết luận thanh tra, kiểm toán, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, đối chiếu.

Các nội dung được thanh tra trên địa bàn

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ thực vật và kiểm dịch thực vật, phân bón; việc thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đế thực hiện các dự án đầu tư; dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững; việc thực hiện một số chính sách dân tộc; công tác quản lý đầu tư xây dựng, thực hiện quản lý đầu tư xây dựng một số dự án bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước; thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản; việc quản lý biên chế công chức; việc quản lý, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực hộ tịch...

Giang Thân