Từ những nhận định chưa chính xác của các đơn vị chuyên môn...

Ngày 13/8/2021, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 2315/QĐ-UBND về việc thu hồi 284.199m2 đất do Công ty Đầu tư Xây lắp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC) được Thủ tướng Chính phủ cho thuê đất tại Quyết định số 908/TTg ngày 30/11/1996 để xây dựng bãi tắm Thùy Vân tại thành phố Vũng Tàu theo Kết luận thanh tra số 261/KL-TTr ngày 17/9/2018 của Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngày 14/12/2021, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Vũng Tàu tiến hành kiểm đếm, thống kê nhà, tài sản khác gắn liền với đất đối với DIC Group. Tuy nhiên, DIC Group không ký vào biên bản kiểm đếm. Tại biên bản làm việc vào ngày 25/10/2022, đại diện DIC Group cho biết lý do không ký vào biên bản kiểm đếm như sau: “Có một số công trình chưa được kiểm đếm đầy đủ và sau khi rà soát lại, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Vũng Tàu cho rằng không cần ký biên bản”.

Ngày 11/01/2022, UBND phường 8 có Văn bản số 35/UBND-VP về việc xác nhận các nội dung về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, hiện trạng sử dụng nhà, đất của DIC Group (Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại DIC): Công ty Xây lắp tỉnh thuê đất trả tiền hàng năm rồi cho Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại DIC thuê lại mặt bằng, do đó, DIC Group không đủ điều kiện được bồi thường về quyền sử dụng đất đối với diện tích 15.464,70m2; các công trình như nhà cấp 3 (nhà hàng Lotus Dic) (818,9m2) x 3 tầng, Kiot, nhà cấp 3 (380,4m2 - nhà tắm số 03) và hồ bơi 588,2m2 sâu 1,8m được xây dựng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh; phần còn lại gồm: nhà cấp 4 (nhà vệ sinh) 123,6m2, nhà tạm (4,8 x 3,6)m, nhà cấp 4 (33,8m2+33,9x2m2), nhà cấp 4 (21,9m2), nhà contener (6,4x2,4)x02 căn, nhà cấp 4 (6,5x7)m, nhà tạm (2x3,3)m, nhà cấp 4 (17x5,5)m+(6x6)m, nhà tạm (5,8x5,8)m xây dựng không phép theo Biểu số 04 của Kết luận thanh tra số 261/KL-TTr.

Ngày 21/01/2022, Hội đồng Bồi thường hỗ trợ và Tái định cư thành phố Vũng Tàu có biên bản họp xét duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho các đơn vị thuộc Dự án Chỉnh trang trục đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu. Theo đó, đối với Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại DIC thì Hội đồng Bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành phố Vũng Tàu đồng ý với kiến nghị, tóm tắt như sau: Không bồi thường về đất, diện tích 26.345,6m2 vì đây là đất do Nhà nước quản lý cho Công ty Xây lắp tỉnh thuê; không bồi thường, không hỗ trợ đối với công trình nhà và vật kiến trúc do được xây dựng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và do xây dựng không phép; đối với hoa màu, cây trái trên đất, thì được bồi thường theo biên bản kiểm đếm thống kê thực tế.

Ngày 27/01/2022, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Vũng Tàu có Văn bản số 176A/PTQĐ-NV1 về việc niêm yết dự kiến phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân. Theo đó, dự kiến phương án bồi thường đối với Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại DIC là 54,8 triệu đồng, trong đó, không bồi thường đối với phần diện tích đất 26.345,6m2; bồi thường hoa màu, cây trái là 54,8 triệu đồng; 06 hạng mục công trình trên đất được xác định là do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nên không bồi thường, không hỗ trợ; không bồi thường, hỗ trợ đối với công trình nhà và các vật kiến trúc do đơn vị tự xây dựng, không được cấp phép.

Ngày 10/02/2022, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Vũng Tàu có biên bản về việc lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Dự án Chỉnh trang trục đường Thùy Vân. Khi đó, DIC group đã có ý kiến không đồng ý với chủ trương thu hồi đất; không đồng ý về phương án bồi thường đối với tài sản là công trình xây dựng trên đất vì tài sản là do DIC group tự bỏ vốn đầu tư, nhưng các cơ quan chức năng lại xác định là do nguồn vốn ngân sách tỉnh; DIC Group có đầy đủ hồ sơ, giấy tờ xin phép xây dựng và văn bản chấp thuận của UBND tỉnh, các sở, ngành, nhưng cơ quan chức năng lại cho là không có giấy phép xây dựng; về số lượng tài sản kiểm đếm, đơn vị đề nghị cần có buổi làm việc sau.

Ngày 12/02/2022, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Vũng Tàu có Văn bản số 206/PTQĐ-NV trả lời kiến nghị của các đơn vị niêm yết. Trong đó có nội dung liên quan đến tài sản là công trình xây dựng trên đất của DIC Group là: Theo Kết luận thanh tra số 261/KL-TTr thì Công ty sử dụng diện tích đất là 26.345,6m2 và các công trình hạ tầng trên đất do ngân sách tỉnh đầu tư là trên 4,1 tỷ đồng. Trường hợp công ty được cấp Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật đối với các công trình còn lại, thì đề nghị công ty cung cấp chậm nhất ngày 14/02/2022.

... Dẫn đến những sai sót trong văn bản tham mưu

Ngày 17/02/2022, UBND thành phố Vũng Tàu có Tờ trình số 1325/TTr-UBND gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, về việc thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho các đơn vị đang sử dụng đất tại Bãi Sau theo Quyết định số 2315/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh để thực hiện Dự án Chỉnh trang trục đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu.

Ngày 15/3/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 1452/STNMT-CCQLĐĐ có ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ cho các đơn vị đang sử dụng đất tại Bãi Sau. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển trả phương án bồi thường để UBND thành phố Vũng Tàu hoàn chỉnh căn cứ pháp lý và rà soát việc bồi thường tài sản trên đất.

Ngày 1/4/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1101/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung căn cứ pháp lý thu hồi đất tại Quyết định số 2315/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh, cụ thể là bổ sung quy định điểm a khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai năm 2013.

Ngày 7/4/2022, UBND thành phố Vũng Tàu có Tờ trình số 3095/TTr-UBND gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho các đơn vị đang sử dụng đất tại Bãi Sau theo Quyết định số 2315/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 và Quyết định số 1101/QĐ-UBND ngày 1/4/2022 của UBND tỉnh để thực hiện Dự án Chỉnh trang trục đường Thùy Vân. Theo đó, tổng phương án bồi thường, hỗ trợ trên toàn bộ dự án 694,9 triệu đồng (trong đó có Công ty TNHH Du lịch DIC trực thuộc DIC Group).

Ngày 18/4/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 2215/STNMT-CCQLĐĐ đề nghị UBND tỉnh phê duyệt phương án bồi thường cho các đơn vị đang sử dụng đất tại Bãi Sau, tổng phương án bồi thường, hỗ trợ trên toàn bộ dự án là 694,9 triệu đồng.

Ngày 6/5/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1376/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường cho các đơn vị đang sử dụng đất tại Bãi Sau theo Quyết định số 2315/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 và Quyết định số 1101/QĐ-UBND ngày 1/4/2022 của UBND tỉnh để thực hiện Dự án Chỉnh trang trục đường Thùy Vân. Theo đó, trong phương án chỉ bồi thường hoa màu cây trái, mà không bồi thường công trình, vật kiến trúc có trên đất (trong đó Công ty TNHH Du lịch DIC trực thuộc DIC Group được bồi thường, hỗ trợ hoa màu cây trái với số tiền 54,8 triệu đồng).

Ngày 12/5/2022, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Vũng Tàu có Văn bản số 917/PTQĐ-NV1 về việc niêm yết quyết định phê duyệt phương án bồi thường cho 09 đơn vị thuộc Dự án Chỉnh trang trục đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu.

Ngày 18/5/2022, UBND thành phố Vũng Tàu có Thông báo số 4151/TB-UBND về kết luận cuộc họp triển khai Quyết định số 1376/QĐ-UBND ngày 6/5/2022 của UBND tỉnh.

Trần Mạnh Đạt