Phát biểu mở đầu hội nghị, ông Nguyễn Thành Sinh, Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai, Cụm phó Cụm IV đã nêu trong năm 2022, Cụm Thi đua luôn nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chung sức đồng lòng, ra sức giành những kết quả cao nhất trong mọi lĩnh vực như: Triển khai thực hiện 1.902 cuộc thanh tra, kiểm tra kinh tế - xã hội với trên 7.539 cá nhân, tổ chức; kiến nghị thu hồi vào ngân sách Nhà nước hơn 71,57 tỷ đồng, 9.895,50m2 đất; ban hành trên 1.510 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 26,4 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính nhiều tổ chức, cá nhân; kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện nhiều quy định, quy chế liên quan đến nội dung thanh tra; kiểm điểm người đứng đầu cơ quan, đơn vị đã để xảy ra sai phạm, căn cứ mức độ sai phạm xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định.

Toàn cụm đã tiếp 10.565 lượt với 11.377 công dân và 14.204 đơn thư các loại; tham mưu cho cơ quan hành chính Nhà nước các cấp giải quyết 363 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

Công tác phòng, chống tham nhũng được triển khai đồng bộ và toàn diện trên nhiều mặt, đặc biệt là công tác tuyên truyền, phổ biến các điểm mới của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Có được thành tích như trên là nỗ lực không ngừng của từng lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động trong Cụm Thi đua số IV. Nhiều đơn vị đã có cách làm hay, đổi mới, sáng tạo trong từng lĩnh vực cụ thể như trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, phòng, chống tham nhũng; công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nông thôn mới…

“Kết quả năm 2022, thanh tra các tỉnh: Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Cao Bằng được chủ tịch UBND tỉnh công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thanh tra tỉnh Cao Bằng được Tổng Thanh tra tặng Cờ Thi đua, Thanh tra tỉnh Hà Giang được Tổng Thanh tra tặng Bằng khen, Thanh tra tỉnh Lào Cai được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua. 100% cán bộ, công chức Thanh tra trong Cụm Thi đua số IV đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, nhiều tập thể phòng, cá nhân được Tổng Thanh tra, Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng” - đại diện Cụm Thi đua số IV khẳng định.

leftcenterrightdel
 Ông Nguyễn Thành Sinh, Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai, Cụm phó Cụm Thi đua số IV phát biểu tại hội nghị

Hưởng ứng phong trào thi đua năm 2023 do Thanh tra Chính phủ phát động với chủ đề: “Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả”, Cụm Thi đua số IV thống nhất ký giao ước thi đua năm 2023 với các nội dung sau:

Tiếp tục phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng. 

Nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu cơ quan trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, thi đua thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch của cơ quan năm 2023.

Thi đua phấn đấu hoàn thành 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hoàn thành các cuộc thanh tra diện rộng, thanh tra đột xuất được giao với chất lượng và hiệu quả cao.

Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ảnh, kiến nghị của dân và giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp kéo dài theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của các tỉnh trong Cụm Thi đua số IV.

leftcenterrightdel
Thanh tra Cụm IV ký giao ước thi đua

Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, nhất là triển khai thực hiện tốt công tác kiểm soát tài sản, thu nhập theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, các quy định về công khai, minh bạch của Luật Phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận số 10-KL/TW của của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng. Thực hiện tốt việc khen thưởng, bảo vệ người tố cáo và tố giác hành vi tham nhũng. 

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 củ Bộ Chính trì về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị; Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 của Thanh tra Chính phủ về quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân; Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra; Kế hoạch số 1846/KH-TTCP ngày 16/10/2019 về triển khai phong trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025. Phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng tập thể, cá nhân là những gương điển hình tiên tiến trong ngành Thanh tra các tỉnh của Cụm Thi đua số IV để đề xuất khen thưởng kịp thời.

Đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; nhất là triển khai thực hiện tốt đề án, chỉ thị, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nâng cao hiệu quả tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua chuyên đề giai đoạn 2021 - 2025, không ngừng đổi mới việc tổ chức triển khai phong trào thi đua chuyên đề theo hướng đơn giản, hiệu quả với các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể.

Triển khai phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”….

Thực hiện tốt công tác xây dựng ngành, các hoạt động xã hội, từ thiện theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và của cấp ủy chính quyền địa phương.

Tại hội nghị các đại biểu đã tham gia phát biểu nhiều ý kiến, tham luận cụ thể, ngắn gọn, tập trung chỉ rõ các cách làm hay, hình thức tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua, việc vinh danh, tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến để các đơn vị cùng học tập… 

“Năm 2023 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh với nhiều nhiệm vụ quan trọng cùng với đó là những khó khăn tiềm ẩn, nhiều áp lực lớn... Để tạo nền tảng hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, đề nghị thanh tra các tỉnh trong Cụm Thi đua số IV nắm vững, nắm rõ chủ đề của Thanh tra Chính phủ năm 2023 là “Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả” để có giải pháp, kế hoạch triển khai hoàn thành cao nhất công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được giao” - ông Nguyễn Thành Sinh - Cụm phó Cụm IV nhấn mạnh.

Nam Dũng