Kết luận thanh tra đã chỉ ra các khuyết điểm, vi phạm trong việc quản lý, sử dụng ngân sách. Đối với ngân sách cấp huyện, việc lập dự toán thu không sát dẫn đến trong năm HĐND huyện phải ban hành Nghị quyết điều chỉnh dự toán chi nhiều lần. Dự toán đã phân bổ chi tiết đến từng sự nghiệp, tuy nhiên còn một số nguồn kinh phí chưa phân bổ đến từng đơn vị sử dụng từ đầu năm. Trích lập dự phòng ngân sách cấp huyện chưa đảm bảo mức 2% đến 4% theo quy định của Khoản 1 Điều 10 Luật Ngân sách Nhà nước.

Chi đầu tư không đạt dự toán huyện giao, nguyên nhân do thu tiền sử dụng đất không đạt.

Năm 2022, UBND huyện Vĩnh Lộc sử dụng nguồn cải cách tiền lương để chi giáo viên dạy học sinh khuyết tật, chi trả cho đối tượng F1 Covid-19 là không đúng quy định tại Khoản 4 Điều 4 Thông tư số 122/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ Tài chính. Kinh phí ăn trưa cho trẻ em 3 đến 5 tuổi còn dư sau quyết toán hơn 844 triệu đồng, nhưng UBND huyện chưa hoàn trả về ngân sách cấp trên. UBND huyện chưa trình HĐND huyện phương án sử dụng, chưa ban hành quyết định thu nguồn kết dư ngân sách huyện.

Trong việc quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) huyện Vĩnh Lộc đã tham mưu lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án (DA) trên địa bàn huyện là không phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 27 Luật Đầu tư công. Một số DA thi công chậm tiến độ so với tiến độ cam kết theo hợp đồng và thời gian thực hiện DA trong quyết định phê duyệt DA đầu tư, nguyên nhân chủ yếu do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Vi phạm về lập dự toán, thẩm định, thi công, giám sát, nghiệm thu khối lượng các chi phí khác, hạng mục công trình với số tiền hơn 1 tỷ 683 triệu đồng.

Trong thực hiện chế độ, chính sách đối với các chức danh không chuyên trách cấp xã, thôn theo Nghị quyết của HĐND và Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, UBND huyện Vĩnh Lộc thực hiện triển khai Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, nghị quyết HĐND tỉnh, quyết định của UBND tỉnh còn chậm dẫn đến UBND xã triển khai thực hiện việc bố trí sắp xếp các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn chậm. Có 4/5 xã được kiểm tra chưa ban hành các văn bản triển khai thực hiện quy định của pháp luật về cán bộ, công chức cấp xã, thôn và nghị quyết của HĐND tỉnh về những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn. Có 4/5 đơn vị được kiểm tra chưa thực hiện lập phương án trình UBND huyện phê duyệt để bố trí người hoạt động không chuyên trách và chủ tịch các hội đặc thù theo đúng quy định.

UBND các xã, thị trấn chưa thống nhất trong việc chọn mô hình người hoạt động không chuyên trách kiêm nhiệm các chức danh trực tiếp tham gia công việc ở thôn, vừa hoạt động theo mô hình Bí thư kiêm Trưởng thôn và Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban công tác mặt trận. Việc UBND xã Vĩnh Thịnh bố trí người hoạt động không chuyên trách ở thôn kiêm nhiệm quá số lượng chức danh, số tiền hưởng phụ cấp kiêm nhiệm vượt so với quy định trong năm 2021 và 2022 là 114.432.000 đồng. UBND xã Vĩnh Yên chi trả hỗ trợ thêm từ tháng 7/2020 đến tháng 12/2022 cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn là vượt hệ số phụ cấp quy định với số tiền là 153.990.000 đồng.

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa chỉ rõ UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc chịu trách nhiệm đối với các khuyết điểm, vi phạm thuộc phạm vi quản lý Nhà nước trong lĩnh vực quản lý sử dụng ngân sách, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản như đã chỉ ra trong kết luận thanh tra. Trưởng các phòng: Kinh tế hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch chịu trách nhiệm trực tiếp về các khuyết điểm, vi phạm thuộc phạm vi, chức trách nhiệm vụ được phân công. Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện, Giám đốc Ban QLDA ĐTXD, Chủ tịch UBND và kế toán thị trấn Vĩnh Lộc, các xã: Vĩnh Yên, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Hùng, Vĩnh Quang chịu trách nhiệm đối với những khuyết điểm, vi phạm đã chỉ ra trong việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán ngân sách tại cơ quan, đơn vị.

Trước những khuyết điểm, vi phạm này Thanh tra tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành văn bản chỉ đạo UBND huyện Vĩnh Lộc thực hiện kết luận, kiến nghị của Thanh tra. Yêu cầu UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan đến các khuyết điểm, vi phạm đã chỉ ra trong kết luận thanh tra; có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục các khuyết điểm, vi phạm. Nộp hoàn trả ngân sách tỉnh số tiền hơn 844 triệu đồng nguồn kinh phí ăn trưa cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi còn dư sau quyết toán, thời gian hoàn thành trước ngày 31/12/2023. Khắc phục tình trạng các công trình, DA thi công chậm tiến độ, tích cực công tác giải ngân, giảm nợ đọng trong đầu tư xây dựng.

Thực hiện theo dõi nguồn cải cách tiền lương và điều hành đúng theo quy định. Chỉ đạo các chủ đầu tư, Ban QLDA ĐTXD giảm trừ khi quyết toán DA hoàn thành số tiền hơn 1 tỷ 634 triệu đồng. Chỉ đạo UBND xã Vĩnh Hùng nộp hoàn trả ngân sách tỉnh số tiền 80 triệu đồng kinh phí chương trình mục tiêu còn dư, hết nhiệm vụ chi. Chỉ đạo các xã, thị trấn chưa thực hiện lập phương án trình UBND huyện phê duyệt để bố trí người hoạt động không chuyên trách và chủ tịch các hội đặc thù theo đúng quy định.

Chỉ đạo rà soát các xã, thị trấn thực hiện chi trả chế độ cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn theo đúng quy định. Chấm dứt việc hỗ trợ thêm cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn. Đối với các công trình do UBND các xã làm chủ đầu tư đề nghị các chủ đầu tư phối hợp với đơn vị thi công chủ động rà soát, kiểm tra lại thuế xuất khi đơn vị thi công xuất hóa đơn 8%, 10% trước khi thực hiện thẩm tra phê duyệt quyết toán DA hoàn thành.

Văn Thanh