Qua thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài chính ngân sách; PCTN tại UBND huyện và một số phòng, ban, UBND các xã, thị trấn trong thời gian qua còn một số hạn chế, thiếu sót.

Khi xây dựng dự toán ngân sách năm 2022, UBND huyện xây dựng số ước thực hiện thu ngân sách năm 2021 với nhiều khoản thu thấp hơn so với nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện giao nhưng chưa đưa ra giải pháp để thu đạt là thực hiện chưa đúng quy định.

Một số UBND xã không tổ chức đấu giá để cho thuê đất công ích với diện tích đất cho thuê 349,58ha là không đúng quy định tại Khoản 3 Điều 132 Luật Đất đai năm 2013. Cụ thể, UBND xã Hòa Trị, UBND xã Hòa Quang Nam, UBND xã Hòa An, UBND xã Hòa Định Đông, UBND xã Hòa Hội, UBND thị trấn Phú Hòa.

UBND huyện phân bổ kinh phí chi quản lý hành chính năm 2022 cho các phòng, ban theo số biên chế thực tế có mặt tại thời điểm lập dự toán, không phân bổ tiền lương đối với số biên chế chưa tuyển với hệ số 2,34 tương ứng với số tiền 869 triệu đồng là không đúng quy định.

Đến thời điểm cuối năm 2022, chưa phân bổ dự toán cho các đơn vị là không đúng quy định tại Điều 5 Thông tư số 122/TT-BTC ngày 2/12/2021 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 với số tiền 1.432.177.613 đồng.

Phòng Tài chính kế hoạch xét duyệt, thẩm định và lập quyết toán ngân sách năm 2022 của ngân sách huyện chậm so với thời gian quy định. UBND xã Hòa Quang Nam, UBND thị trấn Phú Hòa lập và gửi báo cáo quyết toán cho Phòng Tài chính thẩm định chậm thời gian so với quy định của UBND tỉnh.

Đối với việc thực hiện quản lý, sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản có sai sót, quyết toán các công trình cao hơn thực tế là 622.011.780 đồng.

Việc công khai trong thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức, UBND huyện có ban hành kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhưng chưa đầy đủ hằng năm theo quy định về công khai, minh bạch tại Điều 10 Luật PCTN năm 2018 (năm 2021 không ban hành kế hoạch).

Trong việc công khai trong hoạt động quản lý, sử dụng tài chính ngân sách, không ban hành quyết định công khai dự toán, quyết toán năm; công khai dự toán, quyết toán năm không đúng thời điểm là không đúng quy định.

UBND huyện chưa xây dựng kế hoạch và tổ chức rà soát xung đột lợi lích trong quá trình hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Phòng Kinh tế - Hạ tầng chi bồi dưỡng cán bộ, công chức thực hiện công tác trực tiếp và gián tiếp và thực hiện chi với tổng số tiền 173.747.100 đồng (năm 2021 là 79.217.100 đồng; năm 2022 là 94.530.000 đồng) không đúng theo quy định.

Đoàn thanh tra đề nghị ông Trương Đức Phụng - nguyên Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng giai đoạn 2015 - 2020 phối hợp cùng Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường cung cấp tất cả hồ sơ, tài liệu làm cơ sở để tính dự toán thu, chi cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải để kiểm tra. Tuy nhiên, từ ngày 2/10/2023 cho đến khi kết thúc thanh tra, vẫn không cung cấp cho đoàn thanh tra và chỉ báo do bị thất lạc. Việc không cung cấp tài liệu đầy đủ, kịp thời để phục vụ công tác thanh tra là vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 84, khoản 2 Điều 93 Luật Thanh tra năm 2022.

Đối với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ký kết hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng với đơn vị tư vấn để tổ chức tập huấn, khảo sát hiện trạng các sản phẩm tham gia OCOP cao hơn định mức quy định số tiền 4.439.200 đồng là không đúng quy định.

Phòng Tài nguyên và Môi trường ký kết hợp đồng tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong năm 2021, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 với Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Tâm Nguyên. Qua làm việc, đơn vị tư vấn tự tính toán lại, loại trừ những hạng mục công việc tính trùng và lập bảng kê chênh lệch gửi cho đoàn thanh tra với tổng số tiền 86.497.000 đồng.

UBND huyện ban hành kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác chưa đầy đủ từng năm (năm 2021 chưa ban hành kế hoạch); chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức là không đúng theo quy định tại Điều 26 Luật PCTN năm 2018.

Trong việc tổ chức kê khai, công khai tài sản, thu nhập, một số bản kê khai thiếu thông tin về quyền sử dụng đất, địa chỉ nhà ở, tổng thu nhập trong năm, không giải trình tăng giảm đối với đất ở, tổng thu nhập, kê khai sai mục đối với đất ở... Việc niêm yết công khai tại Văn phòng HĐND&UBND huyện đối với bản kê khai của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện là không đúng theo quy định.

Đình Sang