Thanh tra tỉnh Yên Bái mới ban hành thông báo kết quả kiểm tra việc xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2023 trên địa bàn.

Theo đó, Thanh tra tỉnh đã tiến hành kiểm tra việc xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2023 của 10 đơn vị, địa phương, gồm: Sở Công thương; Khoa học và Công nghệ; Tài nguyên và Môi trường; huyện Văn Yên, Lục Yên, Văn Chấn, Yên Bình, Trấn Yên, Mù Cang Chải và thành phố Yên Bái.

Đến ngày 25/10/2023, tổng số cuộc thanh tra phải thực hiện là 44 cuộc (thanh tra theo kế hoạch 33 cuộc, thanh tra chuyên đề 5 cuộc, thanh tra đột xuất 6 cuộc), các đơn vị địa phương đã triển khai thực hiện 33/44 cuộc (75%), đã ban hành 17 kết luận thanh tra.

Qua thanh tra, kiến nghị xử lý thu hồi hơn 410 đồng, kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính 16 hộ gia đình, cá nhân vi phạm về sử dụng, lấn chiếm đất đai; kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm 7 tập thể.

Kiểm tra 16 hồ sơ thanh tra của 10 đơn vị, Chánh Thanh tra tỉnh đánh giá, các sở, UBND các huyện, thị xã đã kịp thời triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong lĩnh vực thanh tra; chỉ đạo thanh tra sở, thanh tra huyện tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra đảm bảo đúng nguyên tắc, mục đích, nội dung công tác thanh tra, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của ngành, địa phương, góp phần tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Thanh tra các sở, các huyện, thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về cơ bản đảm bảo trình tự, thời gian và nội dung theo quy định.

Hoạt động thanh tra cơ bản đảm bảo nội dung, yêu cầu và kế hoạch được phê duyệt; các cuộc thanh tra cơ bản thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra theo quy định. Thanh tra đã kiến nghị xử lý thu hồi số tiền sai phạm, kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính, kiến nghị kiểm điểm các tập thể, cá nhân có sai phạm.

Việc tổ chức thực hiện các kết luận thanh tra được thực hiện nghiêm túc; các đơn vị được thanh tra đã kịp thời kiểm điểm, rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra.

Qua công tác kiểm tra, chưa phát hiện tập thể, cá nhân lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, “vòi vĩnh”, “chung chi”, phục vụ động cơ cá nhân, vụ lợi trong thực thi công vụ; các cuộc thanh tra cơ bản đáp ứng được yêu cầu, không phải kiến nghị thanh tra lại hoặc chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra để xử lý theo quy định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chánh Thanh tra tỉnh cũng chỉ ra một số hạn chế như: Có 2/10 đơn vị còn chậm triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra; có đoàn thanh tra chậm công bố quyết định thanh tra; 3/10 đơn vị khi xây dựng báo cáo thành viên, báo cáo kết quả thanh tra, kết luận thanh tra chưa nêu được nguyên nhân, trách nhiệm về những tồn tại, hạn chế của đối tượng thanh tra và các cơ quan, tổ chức có liên quan...

Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị, giám đốc các sở, chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo xây dựng giải pháp tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 179 ngày 15/8/2023 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra số 1199 ngày 26/5/2023 của Thanh tra Chính phủ; trong đó lưu ý rút kinh nghiệm, khắc phục đối với những khuyết điểm, hạn chế đã được Thanh tra Chính phủ chỉ ra, đảm bảo không lặp lại trong thời gian tới.

Chỉ đạo rà soát, đánh giá và điều chỉnh kế hoạch thanh tra cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị; chỉ đạo thanh tra sở, thanh tra huyện, thành phố nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra hàng năm có trọng tâm, trọng điểm, bám sát định hướng của cấp trên và đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo, quản lý của địa phương, đơn vị.

Thường xuyên quan tâm đến việc tổ chức, chỉ đạo hoạt động thanh tra; theo dõi, giám sát, kiểm tra hoạt động đoàn thanh tra theo thẩm quyền; quan tâm đến nâng cao chất lượng đội ngũ công chức làm công tác thanh tra...

Chánh thanh tra sở, huyện, thành phố, tổ chức, triển khai hoàn thành các cuộc thanh tra theo kế hoạch và thanh tra đột xuất theo sự chỉ đạo của thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp; chủ động rà soát, đánh giá và đề xuất điều chỉnh kế hoạch thanh tra cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, nhạy cảm, các vấn đề dư luận xã hội quan tâm để tham mưu đề xuất xây dựng Kế hoạch thanh tra đảm bảo đúng định hướng, nội dung, thời gian theo quy định.

Chỉ đạo trưởng đoàn thanh tra, thanh tra viên và công chức thanh tra chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về thanh tra; quá trình tiến hành thanh tra phải tuân thủ về trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra; lập và quản lý hồ sơ thanh tra theo đúng quy định.

Nghiêm túc rút kinh nghiệm và chỉ đạo đội ngũ công chức, thanh tra viên kịp thời khắc phục những thiếu sót, hạn chế trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra đã được chỉ ra tại các kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan cấp trên...

Bùi Bình