Mới đây, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng đã thông báo công khai những nội dung chính của Kết luận thanh tra số 06/KL-TTr ngày 22/7/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về tài chính, xây dựng cơ bản tại UBND huyện Long Phú, nêu rõ: Về tình hình thu, chi tài chính, qua thanh tra các nguồn kinh phí tại 04 đơn vị trực thuộc UBND huyện Long Phú gồm: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Long Phú (Ban QLDA), Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng NN&PTNT), Phòng Tài nguyên và Môi trường (Phòng TN&MT), Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (Phòng LĐ-TB&XH). Trong quá trình quản lý, sử dụng kinh phí các đơn vị thực hiện chi một số nội dung không hợp lý, với tổng số tiền sai phạm 306.741.600 đồng.

Thu hồi 570.638.033 đồng

Cơ quan thanh tra đã quyết định thu hồi 570.638.033 đồng, trong đó: Tài chính 220.247.600 đồng (Ban QLDA 160.096.000 đồng; Phòng TN&MT 41.996.400 đồng; Phòng LĐ-TB&XH 18.155.200 đồng); xây dựng cơ bản 350.390.433 đồng (Ban QLDA).

Về xây dựng cơ bản, đoàn thanh tra tiến hành thanh tra việc lập dự toán, thẩm tra, phê duyệt dự toán; thi công, nghiệm thu, thanh toán (kiểm tra thực tế hiện trường một số công tác bằng phương pháp quan sát và đo đạc kích thước) đối với 06 công trình do Ban QLDA làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư được duyệt là 61.626.324.530 đồng. Sai phạm 350.390.433 đồng.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quản lý, sử dụng tài chính, xây dựng cơ bản, các đơn vị trực thuộc UBND huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng: Ban QLDA, Phòng NN&PTNT, Phòng TN&MT, Phòng LĐ-TB&XH đạt được những ưu điểm và tồn tại những hạn chế như sau:

Nhiều ưu điểm

Được sự chỉ đạo kịp thời của UBND huyện nên các đơn vị đã thực hiện tương đối tốt việc chỉ đạo, điều hành, quản lý thu, chi tài chính, kịp thời thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, giúp các đơn vị tăng tính chủ động trong việc quản lý, sử dụng biên chế đối với chức năng, nhiệm vụ được giao trên cơ sở cân đối nguồn kinh phí được cấp.

Ban QLDA thực hiện tương đối tốt việc quản lý, điều hành xây dựng công trình, tiến độ thực hiện của các công trình, dự án kịp thời, qua đó đã bàn giao đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả của nguồn vốn đầu tư; trong quá trình nghiệm thu thanh toán khối lượng xây lắp chủ đầu tư đã chủ động phát hiện cắt giảm một số khối lượng thiết kế tính thừa và khối lượng thực tế không thi công.

Phòng NN&PTNT thực hiện tốt việc phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác quản lý về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản; phòng chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản và thủy sản; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn góp phần ổn định đời sống nhân dân trong huyện.

Phòng TN&MT phối hợp tốt với các phòng ban liên quan tham mưu UBND huyện lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường, biến đổi khí hậu, công tác bảo vệ môi trường luôn được các cấp lãnh đạo quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Phòng LĐ-TB&XH thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND huyện quản lý nhà nước về việc làm, dạy nghề, lao động, tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội; an toàn lao động; người có công và các chính sách xã hội khác.

Không ít hạn chế

Bên cạnh những mặt đạt được Ban QLDA, Phòng NN&PTNT, Phòng TN&MT, Phòng LĐ-TB&XH vẫn còn tồn tại một số hạn chế, thiếu sót như sau:

Về tài chính, các đơn vị quản lý, sử dụng thanh quyết toán, chứng từ kế toán chưa đúng các văn bản quy định hiện hành, việc xây dựng Quy chế Chi tiêu nội bộ các định mức, nội dung chi chưa quy định chặt chẽ. Nguyên nhân do kế toán các đơn vị nghiên cứu chưa kỹ các văn bản về chế độ quản lý tài chính, kế toán nên việc tham mưu cho lãnh đạo chưa tốt; thủ trưởng các đơn vị kiểm tra, giám sát chưa chặt chẽ trong việc quản lý tài chính.

Về xây dựng cơ bản, chủ đầu tư (Ban QLDA) kiểm tra, giám sát chưa chặt chẽ trong quá trình điều hành, quản lý dự án; các nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công thực hiện chưa tốt vai trò, trách nhiệm như: lập dự toán thừa khối lượng, thi công thiếu khối lượng so với thiết kế; nghiệm thu thanh toán không đúng thực tế thi công.

Qua thanh tra về tài chính và xây dựng cơ bản phát hiện tổng sai phạm, với số tiền: 657.132.033 đồng, cụ thể: Về tài chính 306.741.600 đồng (Ban QLDA 160.096.000 đồng; Phòng NN&PTNT 51.500.000 đồng; Phòng TN&MT 50.030.400 đồng; Phòng LĐ-TB&XH 45.115.200 đồng). Về xây dựng cơ bản (Ban QLDA) 350.390.433 đồng, trong đó: Đơn vị thiết kế trong quá trình lập dự toán đã tính thừa khối lượng so với bản vẽ thiết kế với số tiền 119.604.404 đồng; đơn vị thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán thẩm tra dự toán thừa 119.604.404 đồng; đơn vị thi công, thi công thiếu khối lượng so với thiết kế và thanh toán không đúng với thực tế thi công 207.756.550 đồng.

Như vậy, đơn vị giám sát thi công đã kiểm tra, giám sát chưa chặt chẽ nên không phát hiện, không cắt giảm những khối lượng không thi công dẫn đến nghiệm thu thừa khối lượng so với thực tế thi công 207.756.550 đồng.

Còn chủ đầu tư, không phát hiện những khối lượng dự toán thừa so với bản vẽ thiết kế; ký hợp đồng thi công xây lắp thừa khối lượng (hợp đồng trọn gói); nghiệm thu, thanh toán chi phí xây dựng, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn thừa với tổng số tiền 350.390.433 đồng.

Chấn chỉnh công tác quản lý

Tại kết luận, Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Long Phú nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo điều hành các phòng, ban (Ban QLDA, Phòng NN&PTNT, Phòng TN&MT, Phòng LĐ-TB&XH) và chỉ đạo các phòng, ban rút kinh nghiệm liên quan đến những hạn chế được nêu. Đồng thời, trong thời gian tới chấn chỉnh một số nội dung như sau:

Chấp hành nghiêm Luật Kế toán, thực hiện đúng các văn bản quy định có liên quan đến lĩnh vực thu, chi tài chính; quản lý, sử dụng nguồn thu, chi đúng quy định. Chỉ đạo Kế toán nghiên cứu các văn bản, kiểm tra chứng từ chặt chẽ trước khi tham mưu cho lãnh đạo trong việc thanh quyết, toán đúng theo quy định.

Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ căn cứ vào các văn bản quy định của pháp luật hiện hành và tình hình, nhu cầu thực tế của đơn vị, gửi cơ quan quản lý cấp trên xin ý kiến và gửi cơ quan tài chính đồng cấp để theo dõi, giám sát.

Rà soát những tài sản đã hết hao mòn, hư hỏng và tiến hành thanh lý theo quy định.

Phòng Tài chính - Kế hoạch thường xuyên kiểm tra, giám sát việc xây dựng, thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ các phòng, ban tránh sai sót như phân tích trên. Đồng thời, khi thẩm định dự toán nguồn kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ căn cứ vào tiêu chuẩn, định mức quy định trước khi trình UBND huyện cấp kinh phí.

Ngoài ra, đối với từng đơn vị thực hiện việc chấn chỉnh nêu trên, còn thực hiện tốt các công việc sau:

Ban QLDA trong thời gian tới thực hiện tốt vai trò của chủ đầu tư, trong quá trình chỉ đạo, điều hành quản lý dự án, phải tổ chức rà soát kỹ các khối lượng trước khi ký kết hợp đồng xây lắp, thường xuyên kiểm tra các khối lượng trước khi nghiệm thu, thanh toán, thực hiện thanh, quyết toán dự án đúng quy định của pháp luật.

Phòng TN&MT, Phòng LĐ-TB&XH khi lập dự toán phải lập bảng thuyết minh chi tiết (nêu rõ cơ sở, căn cứ để lập dự toán). Riêng đối với nguồn phí nước thải công nghiệp, Phòng TN&MT xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ đối với khoản được để lại theo chế độ quy định.

Xử lý về trách nhiệm, Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Long Phú chỉ đạo, xử lý trách nhiệm đối với các công chức, viên chức, nhân viên tại Ban QLDA, Phòng NN&PTNT, Phòng TN&MT, Phòng LĐ-TB&XH liên quan đến những sai phạm nêu trong kết luận thanh tra. Bên cạnh đó yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng xem xét, xử lý trách nhiệm đối với Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng và các viên chức, nhân viên trực tiếp thẩm tra dự toán các công trình sai phạm.


Thanh Lương