Thanh tra tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Kết luận thanh tra số 01/KL-TT ngày 22/1/2024 về việc chấp hành chính sách pháp luật trong quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng.

Kết quả thanh tra cho thấy, tại 2 đồ án quy hoạch do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư, gồm: Đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Vĩnh Long đến năm 2035, thời gian thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt đồ án chậm so với quy định.

Theo Thanh tra tỉnh Vĩnh Long, việc chậm phê duyệt 2 đồ án là do trong quá trình thực hiện, các đơn vị, cá nhân hiểu và áp dụng pháp luật trong một số trường hợp còn những hạn chế nhất định; do phải chấp hành chỉ đạo của cấp thẩm quyền, thời gian lấy ý kiến nhiệm vụ và đồ án quy hoạch còn bị động, kéo dài thời gian.

Đối với đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu sinh thái Cồn Giông và nhà vườn kết hợp nuôi trồng thủy sản, xã Tân Hội do UBND TP Vĩnh Long làm chủ đầu tư, thời gian lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chậm so với quy định 856 ngày. UBND TP Vĩnh Long không tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về nhiệm vụ quy hoạch.

Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu tái định cư khóm 1, phường 8, Hội đồng Thẩm định quy hoạch xây dựng tỉnh thực hiện thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch là không đúng thẩm quyền. Thời gian lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án chậm 342 ngày.

UBND TP Vĩnh Long cũng không tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về nhiệm vụ quy hoạch theo quy định.

Đối với đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 các phường 2, 4, 8, 9, thời gian lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ chậm thời gian quy định 548 ngày. Trong đó, thời gian lập nhiệm vụ chậm 500 ngày, thời gian thẩm định nhiệm vụ chậm 40 ngày, thời gian phê duyệt nhiệm vụ chậm 8 ngày. Đến nay đồ án chưa được phê duyệt.

Tại huyện Trà Ôn, kết quả thanh tra 2 đồ án quy hoạch chung đô thị, 3 đồ án quy hoạch chi tiết và 3 đồ án điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới, đoàn thanh tra đã chỉ ra một số hạn chế.

Cụ thể: Đồ án quy hoạch chung thị trấn Trà Ôn đến năm 2030; đồ án quy hoạch chung đô thị Hựu Thành đến năm 2030, thời gian lập quy hoạch chung đô thị thực hiện kéo dài, phải trình điều chỉnh thời gian thực hiện 3 lần; đồ án tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư khu 4, thị trấn Trà Ôn không có lập quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết đô thị kèm theo quyết định phê duyệt; đồ án lập quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 xây dựng Trung tâm Thương mại Trà Ôn không có hồ sơ trình, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch theo quy định.

Ngoài ra, có 2/3 đồ án điều chỉnh (điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Vĩnh Xuân giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025; điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Phú Thành giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025), UBND huyện không có ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh đồ án.

Về trình tự thủ tục thực hiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Phú Quới, huyện Long Hồ đến năm 2030, chủ đầu tư không thực hiện phân công giám sát việc khảo sát địa hình, đo vẽ bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/2.000. Thời gian thực hiện kéo dài, phải trình điều chỉnh thời gian thực hiện 4 lần.

Đối với thị xã Bình Minh, thời gian phê duyệt nhiệm vụ và phê duyệt đồ án của 2 đồ án chậm so với quy định. Trong đó, đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Đông Thành thời gian phê duyệt nhiệm vụ chậm 42 ngày, phê duyệt đồ án quy hoạch chậm 28 ngày; đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Đông Thạnh thời gian phê duyệt nhiệm vụ trễ hạn 32 ngày, phê duyệt đồ án chậm 28 ngày.

Trước những hạn chế nêu trên, Thanh tra tỉnh Vĩnh Long kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng; quản lý thực hiện quy hoạch xây dựng theo phân cấp, phạm vị quản lý đúng theo quy định.

Cảnh Nhật