Thanh tra tỉnh Hải Dương đã tiến hành thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đối với các dự án, công trình đã được nghiệm thu, quyết toán và triển khai thực hiện đối với UBND huyện Bình Giang và UBND các xã, thị trấn trực thuộc.

Qua thanh tra cho thấy, nhiều dự án bị chia nhỏ dự án để mỗi dự án không vượt quá 15 tỷ đồng nhằm mục đích không lập báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định của Luật Xây dựng 2014. Hành vi trên dẫn đến làm tăng các chi phí đầu tư của dự án như: Chi phí thiết kế, chi phí thẩm tra, chi phí tư vấn đấu thầu, chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán. Theo quy định, nếu dự án có chi phí xây dựng, thiết bị càng nhỏ thì định mức hệ số tỷ lệ các chi phí tư vấn đầu tư xây dựng càng lớn.

Một số dự án bị phát hiện chia nhỏ như: Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư mới vị trí 1 thôn Gòi, xã Bình Xuyên được chia thành 4 gói thầu; Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư mới vị trí 1 thôn Gòi, xã Bình Xuyên được chia thành 3 gói thầu; Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư trạm bơm thôn Bằng Giã chia thành 3 gói thầu;...

Hồ sơ quản lý chất lượng một số hạng mục, công trình chưa đầy đủ. Theo đó, chủ đầu tư chưa tổ chức kiểm tra điều kiện khởi công theo quy định. Chủ đầu tư không thực hiện thông báo khởi công, không tổ chức kiểm tra điều kiện khởi công theo quy định.

Nhà thầu thi công chưa trình chủ đầu tư chấp thuận kế hoạch tổ chức thí nghiệm và biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình; thiết kế biện pháp thi công tại nhiều công trình.

Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng, nghiệm thu hoàn thành công trình chưa đảm bảo quy định.

Trong khi đó, nhật ký thi công ghi sơ sài, chưa đầy đủ các nội dung tại nhiều dự án như: nhiệt độ, số lượng nhân công, thiết bị huy động thực hiện thi công, các thông tin liên quan khác; tình hình nghiệm thu công việc xây dựng hàng.

Chủ đầu tư và các đơn vị tham gia thi công tổ chức nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng không đúng quy định. Một số hạng mục, công trình chưa được phòng Kinh tế - Hạ tầng kiểm tra công tác nghiệm thu và ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu theo quy định. Công tác lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình của Chủ đầu tư chưa đảm bảo.

Đáng chú ý, hồ sơ quyết toán A-B của các hạng mục, công trình tiến hành thanh tra lập quyết toán tăng với số tiền 1.286.847.224 đồng.

Cụ thể, chủ đầu tư và các đơn vị tham gia thi công nghiệm thu khối lượng hoàn thành chưa đúng với hồ sơ thiết kế dẫn đến khối lượng nghiệm thu tăng 641.728.861 đồng.

Chủ đầu tư và các đơn vị tham gia thi công chưa giảm trừ VAT khi xác định chi phí tư vấn quản lý dự án theo định mức; chưa giảm trừ chi phí giám sát, đánh giá đầu tư đã được tính trong định mức chi phí quản lý dự án nhưng không thực hiện với số tiền 645.118.363 đồng.

Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn quản lý dự án thực hiện việc quản lý khối lượng xây lắp, chi phí đầu tư xây dựng công trình; chưa phát hiện kịp thời những sai sót trong quá trình thực hiện; không thực hiện nội dung nhiệm vụ giám sát và đánh giá đầu tư theo quy định pháp luật.

Việc giám sát chất lượng công trình xây dựng còn chưa chặt chẽ, nhiều công trình không có văn bản thể hiện việc kiểm tra các điều kiện khởi công xây dựng công trình; ký xác nhận nghiệm thu một số khối lượng công việc xây dựng chưa đảm bảo theo hồ sơ thiết kế, hồ sơ hoàn công đã lập.

Một số công trình còn nghiệm thu khối lượng hoàn thành công tác vận chuyển đổ bùn, đất hữu cơ, vật liệu thải nhưng chưa có văn bản thể hiện công tác nghiệm thu vị trí bãi thải, cự ly vận chuyển đổ vật liệu thải.

Nghiệm thu công trình xây dựng bàn giao đưa vào sử dụng một số công trình khi chưa được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu và ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư là chưa đảm bảo quy định.

Trước hàng loạt sai phạm nêu trên, Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND huyện Bình Giang tổ chức họp kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, có hình thức xử lý phù hợp theo thẩm quyền đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến nội dung thanh tra còn có những hạn chế, thiếu sót. Chỉ đạo UBND các xã khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã nêu ở kết luận thanh tra, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm có hình thức xử lý phù hợp đối với những tập thể, cá nhân.

Hoàng Long