Theo Kết luận thanh tra số 173/KL-TTR, đoàn thanh tra yêu cầu công ty cung cấp danh sách nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho công ty trong 3 năm 2020, 2021 và 2022, kết quả có 1.645 nhà cung cấp. Tra cứu thông tin trên trang thông tin điện tử của ngành thuế, 65 nhà cung cấp có trạng thái “người nộp thuế ngừng hoạt động và đã đóng mã số thuế”, “người nộp thuế tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn”, “người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký”, “người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế”.

Đoàn thanh tra yêu cầu công ty cung cấp các hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ của 65 nhà cung cấp có thể có rủi ro về thuế, kết quả có 405 hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào công ty đã kê khai khấu trừ tại các kỳ kê khai thuế tương ứng.

Đoàn thanh tra kiểm tra chứng từ, hồ sơ do công ty xuất trình trong quá trình thanh tra liên quan đến 405 hoá đơn giá trị gia tăng nêu trên phù hợp với hợp đồng, chứng từ thanh toán và các tài liệu khác có liên quan.

Tại thời điểm thanh tra, đoàn thanh tra chưa có đủ căn cứ xác định Công ty Cổ phần Thời trang YODY có hành vi mua hóa đơn để hợp thức hóa hàng hóa mua vào không có hóa đơn đối với các hóa đơn của các nhà cung cấp có trạng thái “người nộp thuế ngừng hoạt động và đã đóng mã số thuế”, “người nộp thuế tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn”, “người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký”, “người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế” trên trang thông tin điện tử của ngành thuế, vì vậy chưa có kết luận về nội dung này.

Do vậy, nếu cơ quan chức năng khác có kết luận về hóa đơn của các công ty, đơn vị nêu trên là hóa đơn không hợp pháp, Công ty Cổ phần Thời trang YODY hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và bị xử lý ngoài nội dung kết luận này.

Thanh tra tỉnh xác định, Công ty Cổ phần Thời trang YODY khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp năm 2020, 2021 và 2022 số tiền là 141.498.419 đồng.

Công ty Cổ phần Thời trang YODY có hành vi vi phạm hành chính là khai sai dẫn tới thiếu tiền thuế phải nộp theo quy định.

Công ty Cổ phần Thời trang YODY khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 3 năm 2020, 2021 và 2022 số tiền là 941.525.645 đồng, gồm: Loại chi phí mua hàng hóa, dịch vụ của 6 hóa đơn của 3 nhà cung cấp; số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tăng thêm phải nộp là 328.406.838 đồng; chi phí trích khấu hao tài sản cố định không đúng hướng dẫn tại Điều 10 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính. Số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tăng thêm phải nộp là 613.118.807 đồng

Thanh tra tỉnh xác định, hành vi vi phạm hành chính của Công ty Cổ phần Thời trang YODY là khai sai dẫn tới thiếu tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế năm 2020, 2021 và 2022.

Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 62/QĐ-TTr thu hồi số tiền 1.083.024.064 đồng của Công ty Cổ phần Thời trang YODY. Công ty Cổ phần Thời trang YODY đã nộp số tiền nêu trên.

Ngày 30/1/2024, Chi cục Thuế thành phố Hải Dương có Quyết định số 619/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty Cổ phần Thời trang YODY theo Phiếu chuyển thông tin số 90/PCTT-TTr ngày 24/01/2024 của Thanh tra tỉnh.

Thanh tra tỉnh Hải Dương yêu cầu Công ty Cổ phần Thời trang YODY tổ chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với hạn chế, thiếu sót và khẩn trương có biện pháp khắc phục kịp thời các hạn chế, thiếu sót nêu trên.

Hoàng Long