Kết quả kiểm tra, qua xác minh việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), nội dung kế hoạch tiếp công dân còn sơ sài, hình thức, tuyên truyền chưa đa dạng, công tác lưu trữ về nội dung tuyên truyền chưa đầy đủ.

Việc thực hiện các quy định của pháp luật về địa điểm tiếp công dân và tổ chức tiếp công dân, UBND xã Thọ Lâm đã bố trí phòng tiếp dân riêng theo quy định của Luật Tiếp công dân đảm bảo thuận lợi, dễ làm việc, các trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác tiếp dân cơ bản đầy đủ, lưu trữ hồ sơ tiếp dân đảm bảo theo quy định. Niêm yết đầy đủ các quy định của pháp luật liên quan đến công tác tiếp dân, giải quyết KNTC và kiến nghị phản ánh tại vị trí dễ nhìn trong phòng tiếp dân.

Việc bố trí cán bộ tiếp dân được Chủ tịch UBND xã Thọ Lâm phân công một công chức văn phòng thực hiện nhiệm vụ này; địa phương bố trí kinh phí, chế độ bồi dưỡng cho cán bộ tiếp dân, xử lý đơn thư KNTC, kiến nghị, phản ánh theo Thông tư số 320/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính và Nghị quyết số 49/2017/NĐ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, công tác công dân được xác định là công tác kiêm nhiệm của công chức, do vậy việc bố trí 1 người thực hiện nhiệm vụ tiếp dân là chưa đảm bảo thực hiện nhiệm vụ tiếp dân.

Việc tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã Thọ Lâm, qua quá trình kiểm tra sổ theo dõi tiếp công dân năm 2023 đã tiếp 3 đoàn đông người (84 người), lãnh đạo địa phương đã trình bày và chia sẻ với công dân về những vướng mắc trong quá trình thực hiện, đồng thời giao bộ phận chuyên môn rà soát, kiểm tra lại và có văn bản trả lời công dân theo quy định.

Trong năm 2023, UBND xã Thọ Lâm đã tiếp nhận 16 nội dung công dân đến trình bày, trong đó có 3 nội dung do nhiều người cùng đề nghị. Việc công dân đến kiến nghị, phản ánh đã được công chức tiếp nhận và vào sổ tiếp nhận đầy đủ, phản ánh rõ những nội dung công dân kiến nghị giải quyết. Kết quả tiếp dân được Chủ tịch UBND xã chỉ đạo giao bộ phận chuyên môn tham mưu giải quyết đúng thời hạn…

Đối với 8 đơn công dân đề nghị UBND xã tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai: Việc hòa giải chưa chặt chẽ, các cuộc hòa giải còn chưa đồng nhất về quy trình tổ chức như chưa làm rõ, nắm chắc nội dung công dân đề nghị hòa giải, chưa thành lập hội đồng hòa giải, kết quả hòa giải chưa thể hiện bằng văn bản để trả lời công dân. Qua theo dõi, việc tổng hợp báo cáo chưa chấp hành nghiêm công tác báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết KNTC theo yêu cầu của UBND huyện Thọ Xuân.

Trong thực hiện các biện pháp công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động, UBND xã Thọ Lâm chưa tổ chức lấy ý kiến tham gia của tổ chức công đoàn cơ quan trước khi ban hành và không có hồ sơ công khai đến cán bộ, công chức xã theo theo Thông tư Liên tịch số 71/2014 ngày 30/5/2014, quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan quản lý Nhà nước.

Việc công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng đất, UBND xã Thọ Lâm chưa niêm yết công khai các quyết định phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đồ án điều chỉnh quy hoạch, bản đồ quy hoạch tại trụ sở HĐND - UBND xã là chưa thực hiện đúng theo quy định tại khoản 3, Điều 48 Luật Đất đai năm 2013. Việc UBND xã Thọ Lâm chưa thực hiện đấu giá quỹ đất công ích là chưa thực hiện theo quy định pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007.

Đối với việc công khai, niêm yết các thủ tục hành chính, luân chuyển hồ sơ chưa lập phiếu kiểm soát để theo dõi quá trình giải quyết, lưu trữ hồ sơ tiếp nhận và trả trả kết quả còn chưa đầy đủ.

Từ những khuyết điểm, sai phạm nói trên, Thanh tra huyện Thọ Xuân đã kiến nghị Đảng ủy, HĐND xã Thọ Lâm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát đối với UBND xã trong việc quán triệt thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp dân, giải quyết KNTC và phòng chống tham nhũng trên địa bàn xã. Xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Văn Thanh