Công ty Cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 64% vốn điều lệ, được hình thành từ việc thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Trà Vinh.

Theo kết luận thanh tra, bên cạnh những ưu điểm, còn tồn tại nhiều hạn chế, thiếu sót cần chấn chỉnh, khắc phục tại Công ty Cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh.

Trong việc thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp, theo kết quả kiểm tra, xác minh, có những thiếu sót như: Bổ sung vốn điều lệ chưa đúng quy định; thiếu sót trong xử lý tài chính, tài sản khi công ty cổ phần đi vào hoạt động; ghi nhầm số cổ phần.

Qua thanh tra cho thấy, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thời điểm ngày 30/3/2016 là 18.920.256.640 đồng; chênh lệch giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp so với tổng số vốn điều lệ khi chính thức chuyển sang công ty cổ phần, số tiền là 1.420.256.640 đồng.

Khi công ty cổ phần chính thức đi vào hoạt động, còn một số tài sản cố định, công cụ dụng cụ đã được trích khấu hao hết nguyên giá và phân bổ vào chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí sản xuất (giai đoạn 2014 - 2015) chưa được đánh giá lại và xem xét, xử lý dứt điểm theo quy định.

Cụ thể: 9 loại tài sản cố định đã khấu hao hết nguyên giá (số tiền là 1.332.954.700 đồng) nhưng vẫn còn quản lý, sử dụng tại thời điểm ngày 30/3/2016; có 51 loại công cụ dụng cụ đã phân bổ hết vào chi phí năm 2015 nhưng vẫn còn quản lý, sử dụng tại thời điểm ngày 30/3/2016, số tiền là 40.500.000 đồng.

Theo các quyết định của UBND tỉnh Trà Vinh về việc cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại công ty, giai đoạn từ ngày 30/3/2016 đến nay, bao gồm 4 cá nhân. Qua thanh tra cho thấy, đối với các quyết định giao cho ông Phạm Tiết Khoa đại diện 402.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 23% vốn điều lệ, có thiếu sót là ghi nhầm số “402.500 cổ phần” thành “420.500 cổ phần”, dẫn đến chênh lệch thừa 18.000 cổ phần.

Việc quản lý, sử dụng phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh có một số hạn chế, thiếu sót. Về công tác kế toán, một số khoản chi chưa đảm bảo tính rõ ràng theo quy định tại Điều 5 Luật Kế toán năm 2015 như: Chi tiếp khách không rõ đối tượng, số lượng khách mời; chi mua quà tặng khách hàng không rõ đối tượng; chi công tác phí: Giấy đi đường không ghi đầy đủ thông tin (nơi đi, nơi đến, thời gian lưu trú...), không đầy đủ chữ ký của những người có liên quan (người đi công tác, phụ trách bộ phận); chi thanh toán tiền mua vé máy bay không có văn bản cử đi công tác, không rõ nội dung được phân công công tác.

Từ năm 2018 đến ngày 29/9/2023, chi thanh toán khoán tiền xăng, nước uống hàng tháng cho các cá nhân bên ngoài công ty trong thực hiện công tác giám sát và nghiệm thu khối lượng hoạt động công ích, không thuộc nhiệm vụ chi của công ty, chứng từ thanh toán chưa đảm bảo tính rõ ràng và không thuộc chi phí hợp lý có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, với tổng số tiền 1.682.000.000 đồng.

Giai đoạn từ năm 2019 đến ngày 29/9/2023, Công ty Cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh đã đưa vào chi phí hợp lý làm căn cứ tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi thanh toán khoán tiền hỗ trợ nhà ở theo chức danh với các định mức khác nhau cho 28 cá nhân với tổng số tiền là 4.215.750.000 đồng. Tương tự, tại công ty con cũng chi hỗ trợ tiền nhà ở cho 2 cá nhân với tổng số tiền 84.500.000 đồng.

Theo kết luận thanh tra, nội dung chi hỗ trợ tiền nhà ở không được ghi trong hợp đồng lao động, thực tế không phát sinh khoản chi phí chi trả tiền thuê nhà là chưa đảm bảo đủ điều kiện về hóa đơn, chứng từ để đưa vào chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Trong công tác quản lý, thực hiện đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, còn tồn tại những thiếu sót trong việc chấp hành quy định về cấp phép xây dựng; việc chấp hành quy định về đấu thầu; việc đảm bảo tiêu chuẩn thẩm định giá trong mua sắm xe ô tô chuyên dùng vận chuyển rác.

Việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Công ty Cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh cũng còn một số hạn chế, thiếu sót trong công khai tuyển dụng và quản lý lao động. Giai đoạn từ ngày 1/7/2019 đến 29/9/2023, công ty tuyển dụng 73 lao động nhưng việc công khai thông tin tuyển dụng chưa đầy đủ, chưa bám sát kế hoạch tuyển dụng lao động hàng năm theo quy định.

Thu Huyền