Tại thời điểm thanh tra, Cục Quản lý lao động ngoài nước ban hành Quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Cục tại Quyết định số 138/QĐ-QLLĐNN ngày 22/12/2020 của Cục không đúng thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư 01.

Đáng lưu ý, Cục nhận, giải quyết và trả kết quả 14 thủ tục hành chính khi chưa có văn bản phân cấp hoặc uỷ quyền của Bộ.

Kết luận thanh tra cũng nêu rõ, phiếu trả lời doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký hợp đồng cung ứng lao động và đăng ký chuẩn bị nguồn do trưởng các phòng nghiệp vụ thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước ký không có phân cấp hoặc uỷ quyền là không đúng quy định tại Luật 69, Nghị định 112, Quyết định số 1511/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2021, Quyết định số 58/QĐ-LĐTBXH ngày 26/1/2022 của Bộ LĐTB&XH.

Tại thời điểm thanh tra, Cục Quản lý lao động ngoài nước chưa số hoá hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tiếp nhận trực tiếp theo quy định tại Chương II Thông tư 01/2023/TT-VPCP ngày 5/4/2023 của Văn phòng Chính phủ.

Cục cũng chưa lập phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả đối với hồ sơ tiếp nhận trực tiếp và hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính; chưa lập mã hồ sơ và vào sổ theo dõi hồ sơ đối với hồ sơ nhận trực tiếp và hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính qua thẩm định chưa đạt yêu cầu là chưa đúng quy định tại Điều 17 Nghị định 61 và Quyết định 34.

Ngoài ra, văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ của Cục gửi doanh nghiệp chưa đảm bảo thời hạn quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định 112. Ngoài danh mục tại liệu đã công bố tại Quyết định 1511/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2021 của Bộ LĐTBXH và quy định tại Điều 7 Nghị định 112, công chức thuộc Cục yêu cầu bổ sung thêm tài liệu để thực hiện thủ tục hành chính cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; sổ quỹ tiền mặt, hình ảnh thực tế về cơ sở vật chất, bản sao chứng từ thanh toán lương đối với Saigontourist và Asia Work là chưa đúng quy định tại Nghị định 61.

Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ LĐTB&XH chỉ rõ, việc giải quyết thủ tục hành chính đối với hồ sơ nhận lại tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, doanh nghiệp đưa người lao động đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài còn để nhiều hồ sơ quá hạn giải quyết, chưa đúng quy định tại Điều 19 Nghị định 61.

Đặc biệt, có dấu hiệu việc đóng dấu ngày công văn đến khác với ngày công ty gửi (đã gồm ngày bưu điện chuyển). Về nội dung này, Thanh tra Bộ LĐTB&XH đang tiến hành xác minh. Sau khi có kết quả, Chánh Thanh tra Bộ sẽ có thông báo biện pháp xử lý tiếp theo.

Thanh tra Bộ LĐTB&XH kiến nghị Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước huỷ bỏ Quyết định số 138/QĐ-QLLĐNN ngày 22/12/2020 của Cục trưởng về việc ban hành Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Cục. Tham mưu trình Bộ LĐTB&XH ban hành quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính tại Cục.

Báo cáo Bộ LĐTB&XH phương án giải quyết thủ tục hành chính dối với 14 thủ tục hành chính theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp. Chỉ đạo, giám sát việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa theo đúng quy định tại Nghị định 61 và Thông tư 01.

Thanh tra Bộ LĐTB&XH kiến nghị Cục Quản lý lao động ngoài nước nâng cấp phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và cổng thông tin điện tử, đáp ứng việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với toàn bộ thủ tục hành chính tại Cục. Thực hiện số hoá hồ sơ thủ tục hành hành chính tiếp nhận trực tiếp theo quy định tại Chương II Thông tư 01/2023/TT-VPCP ngày 5/4/2023 của Văn phòng Chính phủ.

Thanh tra Bộ LĐTB&XH đồng thời kiến nghị Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến những sai sót được chỉ ra tại kết luận thanh tra.

Phương Anh