Tại Kết luận số 01/KL-TTr, Kết luận số 02/KL-TTr và Kết luận số 03/KL-TTr ngày 29/2/2024, bên cạnh các ưu điểm, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ ra không ít tồn tại, hạn chế trong việc lựa chọn nhà thầu của các chủ đầu tư. 

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của nhà thầu trúng thầu đã hết hạn

Dự án Sửa chữa nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ do Tỉnh đoàn Sơn La làm chủ đầu tư. 

Tại gói thầu tư vấn, khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình, quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu có nội dung không phù hợp với quy định của loại hợp đồng chọn gói quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đấu thầu 2013.

Gói thầu tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT: Tại mục tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật, chủ đầu tư đưa E-HSMT yêu cầu quá cao, chi tiết, cụ thể đối với gói thầu quy mô nhỏ, tính chất kỹ thuật đơn giản dẫn đến hạn chế sự tham gia của các nhà thầu (được quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022). Chủ đầu tư phê duyệt E-HSMT yêu cầu thiếu các thiết bị thi công chủ yếu, đặc thù để thực hiện gói thầu theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

Tại gói thầu thi công xây lắp cũng có nhiều nội dung chưa đúng quy định.

Xác nhận cung cấp tín dụng để thực hiện gói thầu có nội dung không đảm bảo theo quy định của E-HSMT nhưng bên mời thầu không yêu cầu nhà thầu làm rõ.

Tổ chuyên gia đánh giá E-HSDT có nội dung chưa phù hợp với E-HSMT, gồm:

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của nhà thầu trúng thầu đã hết giá trị trước ngày thông báo mời thầu và đóng thầu nhưng bên mời thầu không yêu cầu nhà thầu cung cấp bổ sung.

Hồ sơ mời thầu quy định năng lực kỹ thuật thi công công trình nhà thầu nhân sự có chuyên ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông không phù hợp với đặc điểm của gói thầu là công trình dân dụng và pháp luật về xây dựng.

Nhân sự chủ chốt chưa có đầy đủ hồ sơ để đánh giá chính xác đáp ứng được yêu cầu của E-HSMT.

Biện pháp thi công một số hạng mục chưa phù hợp với yêu cầu của E-HSMT nhưng bên mời thầu không yêu cầu làm rõ…

Không thực hiện đúng quy trình lựa chọn nhà thầu

Dự án Sửa chữa trụ sở làm việc và các hạng mục phụ trợ khác do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Sơn La làm chủ đầu tư.

Chủ đầu tư không tuân thủ quy định về thời hạn trong việc đăng tải thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu, giai đoạn lập dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Gói thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Tại quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu có nội dung không đúng quy định Khoản 1 Điều 62 Luật Đấu thầu 2013: Hợp đồng “trọn gói” nhưng giá trị hợp đồng là “tạm tính”. Nhà thầu tư vấn không thực hiện việc đưa vào thiết kế các loại vật liệu xây dựng không nung phù hợp với từng loại kết cấu theo quy định.

Tại gói thầu tư vấn giám sát, chủ đầu tư không thực hiện đúng quy trình lựa chọn nhà thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Luật Đấu thầu 2013, không có đơn vị trình. Tại quyết định chỉ định thầu không có căn cứ vào tờ trình của đơn vị chuyên môn được giao mà chỉ căn cứ vào biên bản thương thảo và xét hồ sơ năng lực của nhà thầu.

Gói thầu tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT, E-HSMT không quy định thiết bị thi công chủ yếu thực hiện gói thầu, không quy định việc sử dụng gạch không nung theo quy định.

Tại gói thầu thi công xây dựng công trình, chủ đầu tư không rà soát, tính toán lại giá gói thầu trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu để phù hợp với giá vật liệu tại thời điểm thông báo mời thầu theo quy định nên đã làm tăng giá gói thầu.

Hồ sơ của nhà thầu nhầm lẫn giữa chủ đầu tư này với chủ đầu tư kia

Dự án Sửa chữa nhà làm việc 2 tầng và các hạng mục phụ trợ do Liên minh Hợp tác xã tỉnh Sơn La làm chủ đầu tư.

Chủ đầu tư không tuân thủ quy định về thời hạn trong việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu theo quy định.

Tại gói thầu tư vấn, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu; hợp đồng có nội dung chưa phù hợp với quy định, còn ghi giá hợp đồng, giá gói thầu “tạm tính” là chưa phù hợp với loại hợp đồng “trọn gói”.

Tại gói thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, chủ đầu tư phê duyệt E-HSMT có nội dung chưa phù hợp với quy định. E-HSMT mời thiếu thiết bị thi công theo dự toán được duyệt.

Tại gói thầu tư vấn thẩm định E-HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu, báo cáo thẩm định E-HSMT chưa chính xác với quy định. Tại báo cáo thẩm định của Công ty Cổ phần Vạn Thắng Tây Bắc còn một số nội dung không chính xác, sai nhầm giữa chủ đầu tư là Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Mai Sơn và Liên minh Hợp tác xã tỉnh Sơn La.

Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ rõ nguyên nhân cũng như trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, đồng thời kiến nghị các chủ đầu tư khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra.

Trần Kiên