Thanh tra tỉnh Điện Biên tiến hành thanh tra trực tiếp tại Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh, Trung tâm Y tế TP Điện Biên Phủ, Trung tâm Y tế huyện Điện Biên, phòng Y tế TP Điện Biên Phủ, phòng Y tế huyện Nậm Pồ. 

Năm 2020-2021, Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc, UBND cấp huyện đã tổ chức thực hiện 386 gói thầu với tổng giá trị 156.130,22 triệu đồng. Thanh tra tỉnh đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong mua sắm tại 63 gói thầu với tổng giá trị 93.422,37 triệu đồng.

Cơ bản các đơn vị tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu, quy định về quản lý, sử dụng tài sản công và phù hợp với danh mục theo quy định của Bộ Y tế; việc thương thảo, ký kết hợp đồng mua sắm và tổ chức cung ứng cơ bản theo tiến độ, danh mục và số lượng hàng hóa phù hợp với tình hình, diễn biến của dịch góp phần ngăn chặn, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. 

Tại Kết luận số 226/KL-TTr ngày 15/04/2022, Thanh tra tỉnh Điện Biên chỉ rõ nhiều tồn tại, vi phạm.

Trong việc ban hành các văn bản, cơ chế, chính sách

Sở Y tế giao CDC tỉnh tổ chức đấu thầu mua sắm và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương sử dụng kết quả lựa chọn nhà thầu do Sở Y tế, CDC tỉnh thực hiện như phương thức mua sắm tập trung từ nguồn kinh phí đã được giao cho các đơn vị, địa phương trong khi UBND tỉnh chưa ban hành danh mục hàng hóa mua sắm phục vụ phòng, chống Covid-19 để áp dụng phương thức mua sắm tập trung không đúng quy định tại Điều 74, Luật Đấu thầu; Khoản 1, Điều 2, Thông tư số 58/2016/TT- BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính; Điều 71, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 và Điều 67, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ. 

Trong việc xác định danh mục mua sắm, lập, phê duyệt dự toán gói thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Tại 14 gói thầu của Sở Y tế và 1 gói của Phòng Y tế huyện Nậm Pồ chưa thực hiện phê duyệt dự toán theo quy định tại Điều 5, Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính.

Sở Y tế phê duyệt dự toán gói thầu cung ứng vật tư tiêu hao, phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu cho phòng, chống dịch bệnh Covid-19 không đúng thẩm quyền quy định; phê duyệt dự toán giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung ứng sinh phẩm, vật tư xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho CDC tỉnh căn cứ trên báo giá của đơn vị cung ứng song không xác định thời điểm ban hành.

Theo quy định thì thẩm quyền phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu là của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, phòng y tế trực thuộc UBND cấp huyện được giao mua sắm tài sản. Tuy vậy, các đơn vị đã trình cấp trên là Sở Y tế, UBND cấp huyện phê duyệt là chưa đúng theo quy định tại Khoản 2, Điều 3, Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh Điện Biên và Điều 5, Điều 6, Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính.

Đơn giá dự toán một số mặt hàng tại 4 gói thầu do Sở Y tế thực hiện; trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng căn cứ trên cơ sở giá trúng thầu công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế nhưng không phải là đơn giá trúng thầu thấp nhất, song tổ chuyên gia chưa giải trình, thuyết minh lí do là chưa đúng với quy định tại Khoản 3, Điều 8, Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế.

Trong việc tổ chức đấu thầu, lựa chọn đơn vị cung cấp. 

Tại 3 gói thầu Sở Y tế phê duyệt hồ sơ mời thầu, danh sách xếp hạng nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu không đúng thẩm quyền theo quy định tại Điều 74, Luật Đấu thầu. Trách nhiệm phê duyệt là của các đơn vị cấp dưới trực thuộc. 

Gói thầu cung ứng vật tư tiêu hao, phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu cho phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do các đơn vị trực thuộc Sở Y tế làm chủ đầu tư và thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi: Hồ sơ mời thầu đưa ra tiêu chuẩn doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa bằng giá gói thầu là không đảm bảo yêu cầu theo quy định tại Thông tư 05/2015/TT- BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Gói thầu cung ứng sinh phẩm, vật tư xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho CDC tỉnh: Hồ sơ mời thầu có mặt hàng nêu rõ đặc tính kỹ thuật của sản phẩm là không đúng quy định tại Khoản 7, Điều 12, Nghị định 63/2014/NĐ- CP của Chính phủ. Căn cứ kết quả đấu thầu của sở, CDC tỉnh thực hiện mua sắm. 

Gói thầu cung ứng vật tư tiêu hao, phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu bổ sung năm 2020 và gói thầu cung ứng sinh phẩm, vật tư xét nghiệm virus SARS- CoV-2 bổ sung năm 2020: Hồ sơ mời thầu đưa danh mục hàng hóa áp dụng mua sắm trực tiếp có mặt hàng lớn hơn 130% quy mô của hàng hóa cùng loại thuộc gói thầu tượng tự đã ký hợp đồng trước đó là không đúng quy định tại điểm a, Khoản 1, điều 60, Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ. Căn cứ kết quả đấu thầu của sở, các đơn vị trực thuộc sở thực hiện mua sắm. 

Một số gói thầu do các đơn vị thực hiện áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn chưa tuân thủ đầy đủ về trình tự, thủ tục và quy định về công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu, cụ thể:

Tại 10 gói thầu do Sở Y tế thực hiện và các đơn vị trực thuộc Sở Y tế làm chủ đầu tư áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn nhưng Sở Y tế phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là không đúng thẩm quyền theo quy định tại Điều 74, Luật Đấu thầu. 

Tại 9 gói thầu do Phòng Y tế TP Điện Biên Phủ, 2 gói thầu do Phòng Y tế huyện Nậm Pồ, 2 gói thầu do Trung tâm Y tế huyện Điện Biên và 2 gói thầu do Sở Y tế thực hiện không đăng tải thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu trên mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu. 

Tại gói thầu trị giá 207.432.500 đồng do Trung tâm Y tế TP Điện Biên Phủ thực hiện và 3 gói thầu do Phòng Y tế huyện Nậm Pồ thực hiện tổng trị giá 1.915.896.000 thực hiện ký hợp đồng mua sắm trước khi phê duyệt dự toán là chưa đúng quy định tại Điều 56, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ. 

Việc ký kết và thực hiện hợp đồng mua sắm tại gói thầu mua máy theo dõi bệnh nhân do Sở Y tế thực hiện, bảo đảm thực hiện hợp đồng của nhà thầu trúng thầu cung cấp có hiệu lực sau ngày hợp đồng có hiệu lực là không đúng quy định tại Điều 66, Luật Đấu thầu 2013. 

Thanh tra tỉnh Điện Biên kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra, rà soát việc thực hiện mua sắm và quản lý, sử dụng các trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, Kít xét nghiệm, thuốc phục vụ phòng, chống dịch đối với các gói thầu trên địa bàn mà Thanh tra tỉnh chưa thanh tra để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, tồn tại.

Sở Y tế, UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến những tồn tại, hạn chế và có giải pháp khắc phục kịp thời.

Trần Kiên