Đối với văn bản của UBND tỉnh Thanh Hoá

Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá ban hành kèm theo quyết định cụ thể: Trong một năm, mỗi tập thể hoặc cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng không quá 2 bằng khen (kể cả thành tích toàn diện hoặc chuyên đề); trừ khen thưởng đột xuất là chưa có cơ sở pháp lý, vì Luật Thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn không quy định số lượng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; quy định việc đăng ký cụ thể các danh hiệu thi đua là chưa phù hợp với quy định; quy định danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cấp tỉnh tặng cho cá nhân được cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc và đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại điều 22 Luật Thi đua, khen thưởng… là chưa phù hợp với Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn, bởi vì danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cấp tỉnh không quy định phải được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh Thanh Hoá từ năm 2011 và vẫn áp dụng đến thời điểm thanh tra, căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ đã hết hiệu lực pháp luật. Đề nghị UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành quy chế hoạt động mới thay thế quy chế ban hành theo Quyết định số 1167/QĐ-UBND ngày 13/4/2021.

14 đơn vị thuộc, trực thuộc tỉnh ban hành quy chế về công tác thi đua khen thưởng còn thiếu, chưa đúng

Qua công tác thanh tra, đoàn thanh tra đã chỉ ra quy chế thi đua, khen thưởng của các đơn vị: Công ty Cổ phần Cấp nước (Cty Cấp nước) Thanh Hoá, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Vườn Quốc gia Bến En, Trường THPT Chuyên Lam Sơn, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thi, UBND huyện Bá Thước, UBND TP Sầm Sơn, UBND huyện Thọ Xuân, UBND huyện Triệu Sơn, Trường Chính trị tỉnh, Công ty TNHH một thành viên Thuỷ Lợi Bắc sông Mã, UBND huyện Hoằng Hoá, Liên đoàn Lao động tỉnh.

Tại kết luận thanh tra nêu rõ: Đối với Cty Cấp nước Thanh Hoá đã ban hành kèm theo Quyết định số 37/QĐ-HĐQT ngày 21/7/2021. Tại điểm b Điều 10 quy chế quy định: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng cho cá nhân có 2 lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ hi đua cơ sở” là chưa đảm bảo quy định; khoản 1 Điều 11 quy chế quy định: Danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến xét tặng cho các tập thể có trên 70% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu Lao động tiên tiến là chưa phù hợp; khoản 2 điều 11 quy định tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc. Đơn vị hoặc cá nhân trong đơn vị có sáng kiến, giải pháp kỹ thuật được Hội đồng Khoa học công ty công nhận là chưa đảm bảo theo quy định; Điều 12 quy chế quy định việc sử dụng quỹ khen thưởng để chi thưởng cho các cá nhân, tập thể có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, chi thưởng tiết kiệm vật tư, nguyên nhiên liệu… là chưa đúng mục đích sử dụng theo quy định.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá: Điều 5 quy chế xét, đề nghị công nhận sáng kiến của Bệnh viện Đa khoa tỉnh ban hành kèm theo quyết định của bệnh viện, quy định phân loại sáng kiến cấp cơ sở, sáng kiến cấp ngành là chưa có cơ sở pháp lý.

Sở Công Thương chưa ban hành quy chế về công tác thi đua, khen thưởng để thực hiện quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng trong phạm vi Sở theo quy định của pháp luật. Hàng năm, Sở ban hành hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trên cơ sở các quy định của UBND tỉnh Thanh Hoá.

Hướng dẫn của Sở Công Thương, quy định tỷ lệ khen thưởng đối với danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc (không quá 20%), Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, của Bộ trưởng cho tập thể (không quá 10%), cá nhân (không quá 5%)…. chưa đảm bảo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Đối với Sở NN&PTNT, Vườn Quốc gia Bến En, Sở chưa ban hành quy chế về công tác thi đua, khen thưởng để thực hiện quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng trong phạm vi Sở theo quy định của pháp luật. Hàng năm, Sở ban hành hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trên cơ sở các quy định của UBND tỉnh. Hướng dẫn của Sở NN&PTNT quy định tỷ lệ đề nghị khen thưởng đối với tập thể và cá nhân không qua 20% quy định đăng ký danh hiệu thi đua là chưa đảm bảo quy định.

Quyết định của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bến En thành lập Hội đồng Sáng kiến và Quyết định kiện toàn Hội đồng sáng kiến, quy định kinh phí hoạt động của Hội đồng sáng kiến được sử dụng từ quỹ thi đua, khen thưởng của đơn vị là không đúng quy định về sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng.

Quyết định của Trường THPT Chuyên Lam Sơn ban hành Bộ tiêu chí đánh giá thi đua, khen thưởng đối với cán bộ giáo viên và người lao động, quy định thêm danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp trường; Hướng dẫn của Sở hướng dẫn xét và nộp hồ sơ thi đua, khen thưởng, quy định tỷ lệ Giấy khen của Giám đốc Sở cho các tập thể và cá nhân là chưa phù hợp với quy định về thi đua, khen thưởng.

Công ty TNHH một thành viên Thuỷ lợi Bắc sông Mã có quyết định của công ty thành lập Hội đồng khoa học công nghệ, thẩm định đánh giá đề tài, sáng kiến khoa học, quy định Hội đồng khoa học có nhiệm vụ tổ chức đăng ký, phát động các phong trào thi đua… xét chọn những cá nhân có thành tích xuất đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng là không đúng chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng khoa học, sáng kiến…

Ban Thi đua khen thưởng Trung ương đã kết luận công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn thanh tra của UBND tỉnh Thanh Hoá và các đơn vị thanh tra trực tiếp vẫn còn một số tồn tại, tập trung vào các mặt công tác như đã nêu cụ thể trong từng mục của kết luận. Để có các tồn tại nêu trên thuộc trách nhiệm của các Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng các cấp chưa kịp thời tham mưu cho người đứng đầu trong việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng trên địa bàn.

Đồng thời, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương kiến nghị UBND tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh (Ban Thi đua khen thưởng) và các cơ quan liên quan có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu trong kết luận và rà soát, sửa đổi.

Hương Trà