Thông tin từ Thanh tra tỉnh Cà Mau cho biết, ngày 16/1/2024, Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Minh Phụng đã ký ban hành Kết luận thanh tra số 01/KL-TT về thanh tra quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng tại TP Cà Mau.

Qua thanh tra, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Thanh tra tỉnh còn phát hiện được nhiều hạn chế, thiếu sót, vi phạm. Cụ thể, trong việc chấp hành pháp luật trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch xây dựng do Phòng Quản lý Đô thị TP làm chủ đầu tư, Thanh tra tỉnh đã kiểm tra 8 trên 24 đồ án. Kết quả phát hiện, có 8 đồ án quyết định phê duyệt nhiệm vụ, dự toán và đồ án do Chủ tịch UBND TP Cà Mau ký, thực hiện không đúng thẩm quyền theo quy định; theo quy định thì thẩm quyền do UBND TP ký.

7 đồ án, việc thực hiện cắm mốc giới quy hoạch trễ thời gian, chưa cắm mốc giới theo quy định; có 3 đồ án còn thiếu lập kế hoạch giám sát môi trường về kỹ thuật, quản lý và quan trắc môi trường; có 3 đồ án không có kế hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu tư vấn, theo quy định; có 2 đồ án chưa phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, theo quy định…

1 đồ án còn thiếu mặt nước trong khu vực quy hoạch; có 1 đồ án còn thiếu bãi đỗ xe; 1 đồ án quyết định phê duyệt thiếu 1 vị trí phía Tây Nam giáp kênh xáng Lương Thế Trân; 1 đồ án gia hạn hợp đồng lập đồ án chưa nêu rõ lý do, dẫn đến trễ thời gian, theo quy định; 1 đồ án mở thầu trễ thời gian của gói thầu lựa chọn nhà thầu tư vấn lập đồ án quy hoạch, chưa đúng…

Trong việc chấp hành pháp luật trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch xây dựng do các tổ chức, cá nhân khác làm chủ đầu tư, Thanh tra tỉnh đã thanh tra 14/48 đề án. Qua đó, đã phát hiện, có 13 đồ án quyết định phê duyệt nhiệm vụ, dự toán, đồ án và công văn phê duyệt đồ án do Chủ tịch UBND TP Cà Mau ký là không đúng thẩm quyền theo quy định; theo quy định thì thẩm quyền do UBND TP ký.

3 đồ án còn thiếu các giải pháp về thiết kế đô thị, kiến trúc công trình cụ thể và cảnh quan khu vực quy hoạch theo quy định; có 2 đồ án còn thiếu đề xuất biện pháp khắc phục các vấn đề mới nảy sinh do điều chỉnh cục bộ…

Ngoài ra, đoàn thanh tra con phát hiện có 1 đồ án căn cứ pháp lý Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng là không phù hợp với đồ án quy hoạch chi tiết và không đúng theo Công văn số 1105/SXD-QHKT ngày 11/5/2017 của Sở Xây dựng về việc đóng góp ý kiến thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư phường Tân Xuyên - khu D, TP Cà Mau; có 1 đồ án, quy chế quản lý theo đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng còn thiếu quy định về các loại dịch vụ trong nghĩa trang và giá dịch vụ nghĩa trang, giá chuyển nhượng quyền sử dụng phần mộ cá nhân theo quy định; có 1 đồ án còn sai sót, về từ ngữ tính chất khu vực lập quy hoạch và thiếu giải pháp tổ chức tái định cư…

Trước những thiếu sót, vi phạm được phát hiện qua thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND TP Cà Mau chỉ đạo Phòng Quản lý Đô thị rà soát lại việc tham mưu Chủ tịch UBND TP phê duyệt đồ án quy hoạch và nhiệm vụ, dự toán không đúng thẩm quyền, đồng thời lập thủ tục điều chỉnh trình UBND TP ký phê duyệt theo quy định; chấn chỉnh việc lập, thẩm định đồ án quy hoạch còn thiếu sót, hạn chế theo kết luận thanh tra…

Chu Tuấn