Số lượng viên chức mất cân đối, thừa, thiếu cục bộ

Kết quả thanh tra cho thấy, UBND tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng, ban hành hệ thống văn bản đồng bộ, tương đối đầy đủ theo quy định về trách nhiệm quản lý Nhà nước của UBND tỉnh trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là các chính sách ưu tiên đối với ngành giáo dục.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và việc xử lý vi phạm về giáo dục thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh theo quy định của pháp luật trên địa bàn được quan tâm, chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc...

Bên cạnh đó, Bộ GDĐT đã chỉ ra không ít thiếu sót, vi phạm và trách nhiệm của các tập thể, cá nhân như một số phòng GDĐT có hiện tượng điều động giáo viên tại các trường lên thực hiện nhiệm vụ tại phòng GDĐT nhưng vẫn tham gia dạy tại trường; chưa thực hiện việc tổng kết, đánh giá đề án thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng thuộc thẩm quyền quản lý theo Kết luận số 202 của Bộ Chính trị.

Một số cơ sở giáo dục (CSGD) được kiểm tra có kinh phí chi thường xuyên cho hoạt động giảng dạy và học tập chưa đạt tỷ lệ 18%. Còn tình trạng thiếu số lượng viên chức, mất cân đối, thừa, thiếu cục bộ về số lượng viên chức giữa các môn học tại CSGD trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh chưa hướng dẫn tổ chức việc xây dựng đề án vị trí việc làm hoặc đề án điều chỉnh vị trí việc làm; không giao hoặc uỷ quyền quyết định tuyển dụng viên chức giáo dục cho UBND các thị xã, huyện, thành phố; không kịp thời chỉ đạo hội đồng trường của Trường Đại học Hạ Long kiện toàn ban giám hiệu. Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận kết quả bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long là vi phạm quy định...

Sở GDĐT Quảng Ninh chưa thực hiện đầy đủ một số chỉ tiêu quy hoạch giai đoạn 2015 - 2020 về việc phê duyệt quy hoạch phát triển GDĐT tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; quy định mức thu học phí dạy thêm, học thêm vi phạm quy định; không thực hiện thẩm định phê duyệt các khoản thu ngoài ngân sách năm học 2019 - 2020. Trong thời kỳ thanh tra, sở không thực hiện tổ chức sơ kết, tổng kết về công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; có 219 trường đã hết thời hạn nhưng chưa được đánh giá, công nhận lại. Giám đốc Sở GDĐT trực tiếp ký bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, đóng dấu của Sở GDĐT là sai thẩm quyền.

Sở Nội vụ chưa tham mưu UBND tỉnh thực hiện việc tổng kết, đánh giá đề án thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng thuộc thẩm quyền quản lý; chậm tham mưu phê duyệt quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở GDĐT theo quy định; thiếu số lượng viên chức, mất cân đối, thừa, thiếu cục bộ về số lượng viên chức giữa các môn học tại CSGD trên địa bàn tỉnh theo quy định. Trong thời kỳ thanh tra, không tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn tổ chức việc xây dựng đề án vị trí việc làm hoặc đề án điều chỉnh vị trí việc làm; không tham mưu UBND tỉnh thực hiện tuyển dụng đối với công chức, viên chức tại các CSGD; tham mưu UBND tỉnh ban hành quy trình tuyển chọn hợp đồng lao động không đúng Bộ luật Lao động.

Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh trình HĐND ban hành Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND chưa quy định cụ thể tỷ lệ chi thường xuyên cho hoạt động giảng dạy, học tập trong CSGD. Năm 2020, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương, vi phạm quy định về nội dung phân bố và giao dự toán.

UBND TP Hạ Long, thị xã Đông Triều, huyện Bạc Liêu, huyện Đầm Hà, TP Móng Cái chưa tổ chức triển khai việc hướng dẫn xây dựng đề án xác định vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã, huyện, TP; thực hiện việc điều động giáo viên tại các trường lên thực hiện nhiệm vụ tại phòng GDĐT nhưng vẫn tham gia giảng dạy tại trường; không thực hiện tuyển dụng viên chức giáo dục dẫn đến hiện tượng thiếu giáo viên ở các cấp học, bậc học, môn học so với quy định. Trong thời kỳ thanh tra, nhiều đơn vị được cấp kinh phí mua sắm thiết bị lớp 1, lớp 2 và lớp 6 nhưng không hoàn thành công tác mua sắm.

Trường Đại học Hạ Long chưa kịp thời kiện toàn hội đồng trường. Giai đoạn từ 1/1/2020 đến 17/5/2020 và giai đoạn từ 31/12/2020 đến 15/3/2023 không có chức danh hiệu trưởng.

Năm học 2019 - 2020, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh thực hiện thu dạy thêm với tổng số tiền hơn 378,2 triệu đồng, vi phạm quy định.

Trách nhiệm để xảy ra thiếu sót, vi phạm trên thuộc lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo Sở GDĐT, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố được thanh tra, thời kỳ 2020 và 2021.

Chấn chỉnh, xử lý nghiêm đối với một số CSGD vi phạm

Từ những hạn chế, thiếu sót, vi phạm trên, Bộ GDĐT kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ninh chấn chỉnh công tác tổ chức cán bộ; chỉ đạo và hướng dẫn các CSGD công lập xây dựng đề án vị trí việc làm và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định; thực hiện phê duyệt đề án vị trí việc làm đối với các CSGD công lập theo thẩm quyền quy định; chỉ đạo các đơn vị có liên quan thuộc UBND tỉnh thực hiện triển khai việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện đề án thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng thuộc thẩm quyền quản lý…

Xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm và trình Bộ Nội vụ thẩm định; giao chỉ tiêu và bố trí đủ định mức biên chế giáo viên ở các CSGD bảo đảm theo đúng theo quy định; có phương án giải quyết số giáo viên dôi dư, mất cân đối giữa các môn học đối với các CSGD; chỉ đạo các CSGD phổ thông bố trí giáo viên dạy bảo đảm số tiết theo quy định…

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục của các đơn vị thuộc UBND tỉnh, trách nhiệm của người đứng đầu CSGD…

Phối hợp với các đơn vị có liên quan báo cáo UBND tỉnh bố trí đủ kinh phí triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 theo quy định; rà soát làm rõ các khoản thu ngoài ngân sách năm học 2019-2020 của các CSGD thuộc quyền quản lý của Sở GDĐT chưa thực hiện phê duyệt nhưng đã thực hiện thu, chỉ đạo xử lý theo quy định của Nhà nước, đặc biệt đối với khoản thu dạy thêm của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh.

Thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm đối với một số CSGD chưa thực hiện quyết toán các khoản thu, chi phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đặc biệt là các cơ sở không thực hiện báo cáo, thẩm định phê duyệt các khoản thu ngoài ngân sách theo hướng dẫn của Sở GDĐT.

Sở Nội vụ thực hiện đúng quy định về quy trình bổ nhiệm và lưu trữ hồ sơ bổ nhiệm đầy đủ theo quy định đối với các chức danh thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm; Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh rà soát, xây dựng trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết theo hướng quy định cụ thể tỷ lệ chi thường xuyên trong hoạt động giáo dục và danh mục, định mức các khoản thu ngoài ngân sách theo đúng quy định...

Các huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh căn cứ yêu cầu quy hoạch chung của tỉnh và các nội dung được phân cấp quản lý, xây dựng đề án, chương trình cụ thể để thực hiện quy hoạch bảo đảm thiết thực, hiệu quả theo quy định của pháp luật... Tăng cường thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm đối với CSGD vi phạm (nếu có).

Trường Đại học Hạ Long thực hiện kiện toàn Ban Giám hiệu theo quy định của Luật Giáo dục Đại học.

Về xử lý hành chính, kiến nghị UBND tỉnh rút kinh nghiệm trong việc thực hiện điều chỉnh giảm 778,769 tỷ đồng dự toán ngân sách địa phương đã bố trí cho ngành Giáo dục để bổ sung cho đầu tư xây dựng cơ bản và bổ sung dự phòng ngân sách, kinh phí phòng, chống dịch Covid-19...

 

Phương Hiếu