Theo nội dung Kết luận số 02/KL-TTr, do ông Hoàng Quốc Việt - Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới ký ban hành ngày 27/10/2023, thì trên địa bàn xã Quảng Chu còn có những tồn tại, hạn chế như: Công tác quản lý Nhà nước về đất đai nói chung và công tác phát hiện, ngăn chặn, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, môi trường còn hạn chế, thiếu trách nhiệm, chưa kịp thời, chưa chủ động kiểm tra, nắm bắt tình hình sử dụng đất của cá nhân, tổ chức trên địa bàn xã.

Việc xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai chưa hết trách nhiệm theo thẩm quyền, có một số trường hợp người sử dụng đất vi phạm các quy định của pháp luật về tài nguyên - môi trường chưa được xử lý theo quy định.

Lập kế hoạch sử dụng đất không đúng quy định

Căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Chợ Mới được UBND huyện trình UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt tại Tờ trình số 82/TTr-UBND ngày 7/5/2021, cơ quan thanh tra phát hiện có 276m2 thuộc thửa đất số 282, tờ bản đồ số 75 và 500m2 thuộc thửa đất số 1, tờ bản đồ số 91, xã Quảng Chu, không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của huyện Chợ Mới.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Chợ Mới được UBND huyện trình UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt tại Tờ trình số 251a/TTr-UBND ngày 24/4/2021, có các thửa đất số 447, 448, tờ bản đồ số 65 và thửa số 154, tờ bản đồ số 31, xã Quảng Chu, không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của huyện đã được phê duyệt.

Ngoài ra, việc UBND huyện Chợ Mới cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 615,1m2 từ đất trồng cây lâu năm sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại thửa đất số 154, tờ bản đồ số 31 theo Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 cũng không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030.

Việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021, 2022 không đúng quy định đã dẫn đến quyết định cho chuyển mục đích sử dụng đất tại các thửa đất nêu trên của UBND huyện Chợ Mới không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, trái với quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 40 và điểm b, khoản 2, Điều 35 Luật Đất đai năm 2013, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1, Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018.

Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không phù hợp kế hoạch sử dụng đất

Theo kết luận của đoàn thanh tra, năm 2022, UBND huyện Chợ Mới cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không phù hợp với kế hoạch sử dụng đất, tổng diện tích 1.238,5m2, gồm các thửa đất:

Thửa số 112, tờ bản đồ số 12, xã Quảng Chu, chuyển mục đích sử dụng 200m2 từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở nông thôn theo Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 8/8/2022 của UBND huyện Chợ Mới, không có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

Thửa số 145, tờ bản đồ số 65, xã Quảng Chu, chuyển mục đính sử dụng 683m2 từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất trồng cây lâu năm theo Quyết định số 2270/QĐ-UBND ngày 25/8/2022 của UBND huyện Chợ Mới, không có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 1/8/2022 của UBND huyện Chợ Mới (đính chính tại Quyết định số 2100) cho phép ông Lường Đình Ty chuyển mục đích sử dụng đất 273,6m2 tại thửa số 13, tờ bản đồ số 65, xã Quảng Chu, từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất trồng cây lâu năm; chuyển mục đích sử dụng đất 117,9m2 tại thửa số 169, tờ bản đồ số 65, xã Quảng Chu, từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất trồng cây lâu năm, cũng không có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

Việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không đúng với kế hoạch sử dụng đất năm 2022 nêu trên của UBND huyện Chợ Mới là trái với khoản 1, Điều 52 Luật Đất đai năm 2013.

Để xảy ra những sai phạm nêu trên, trách nhiệm thuộc về: Ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện; ông Nguyễn Văn Lịch - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện và công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường trực tiếp tham mưu; ông Nguyễn Văn Quyết, ông Lục Văn Cường - Chủ tịch UBND xã; ông Lưu Văn Duyên - Phó Chủ tịch UBND xã và công chức địa chính xã Quảng Chu thời kỳ thanh tra.

Đoàn thanh tra kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý các sai phạm theo chức năng, nhiệm vụ trong các lĩnh vực tài nguyên - môi trường.

Xem xét xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có những thiếu sót, vi phạm trong thi hành nhiệm vụ tại địa bàn xã Quảng Chu.

Kiến nghị Phòng Nội vụ tham mưu cho UBND huyện xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện đã để xảy ra vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai  theo đúng luật định.

Tham mưu Chủ tịch UBND huyện đề nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ xem xét, xử lý trách nhiệm đối với công chức có vi phạm thuộc thẩm quyền Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý được nêu tại kết luận.

Tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện đề nghị UBND tỉnh xem xét xử lý cán bộ, công chức có sai phạm thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh được nêu tại kết luận. 

Thành Nam