Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Sở NN&PTNT, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trung tâm Khuyến nông, Ban Quản lý Cảng cá và Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Hải Vân.

Đoàn thanh tra ghi nhận, trong thời kỳ thanh tra, việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, KNTC và PCTN đã được Giám đốc Sở quan tâm chỉ đạo thực hiện; Thanh tra Sở, Văn phòng, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tổ chức cán bộ đã tham mưu Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước theo lĩnh vực được phân công. Công tác thanh tra của Sở đã góp phần thiết lập kỷ cương, phòng ngừa vi phạm trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phòng, chống thiên tai... Công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN đã được Sở thực hiện cơ bản bảo đảm theo các quy định của pháp luật. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Sở và 4 đơn vị trực thuộc được thanh tra vẫn còn một số tồn tại, thiếu sót: 

Thông tin, báo cáo chưa đầy đủ theo quy định

 Trong việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác thanh tra, tiếp công dân và PCTN, Sở chưa tổng hợp đầy đủ tình hình tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN của các đơn vị trực thuộc.  

Việc thực hiện pháp luật về thanh tra, 6/6 cuộc thanh tra, thành viên đoàn thanh tra không có báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao với trưởng đoàn thanh tra theo quy định tại Điều 32. Đoàn thanh tra không tổ chức họp tổng kết rút kinh nghiệm theo quy định tại Điều 38 Thông tư số 05/2014/TT-TTCP. 

Thanh tra Sở chưa mở hồ sơ theo dõi việc thực hiện các kết luận thanh tra có kiến nghị biện pháp xử lý theo khoản 1, Điều 22 Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/2/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra; chưa báo cáo bằng văn bản với giám đốc sở về kết quả theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra và chưa thông báo đến đối tượng theo dõi kết quả đã thực hiện. 

Tổ chức tiếp công dân không đúng quy định  

Trong 3 năm (2019 - 2021), Sở đã bố trí các phó giám đốc tiếp công dân định kỳ thay giám đốc là không đúng theo quy định tại khoản 2, Điều 18 Luật Tiếp công dân. Trung tâm Khuyến nông không tổ chức tiếp công dân. Năm 2019, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật không thực hiện công tác tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân. 

Ban Quản lý Cảng cá chưa niêm yết nội quy tiếp công dân, hướng dẫn về quy trình tiếp công dân, quy trình giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh; một số căn cứ pháp lý tại Quyết định số 43/QĐ-BQLCC ngày 7/5/2018 của Ban Quản lý Cảng cá về việc ban hành quy chế tiếp công dân đã hết hiệu lực thi hành; sổ tiếp công dân không đúng theo biểu mẫu. 

Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Hải Vân chưa bố trí địa điểm tiếp công dân, chưa ban hành nội quy tiếp công dân, không mở sổ tiếp công dân và sổ theo dõi đơn thư, không xây dựng lịch tiếp công dân; một số căn cứ pháp lý ban hành Quyết định số 67/QĐ-BQL ngày 27/4/2018 về quy chế tiếp công dân đã hết hiệu lực thi hành. 

Thực hiện pháp luật về PCTN chưa nghiêm túc 

Trung tâm Khuyến nông không ban hành kế hoạch công tác PCTN năm 2019 và năm 2020. 

Sở chưa thực hiện công khai dự toán bổ sung, dự toán điều chỉnh; công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý, 6 tháng, năm và công khai thuyết minh và số liệu quyết toán ngân sách đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt năm 2019 và năm 2020; chưa thực hiện việc công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị. 

Văn phòng Sở và 4/4 đơn vị trực thuộc được thanh tra chưa công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán quý, 6 tháng, năm. 

Văn phòng Sở và Trung tâm Khuyến nông chưa thực hiện công khai tài chính trên trang thông tin điện tử. Văn phòng Sở chưa thực hiện công khai kế hoạch và kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu mua sắm, cung cấp dịch vụ phục vụ hoạt động thường xuyên trong 3 năm (2019 - 2021). 

Văn phòng Sở, Ban Quản lý Cảng cá, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Hải Vân chưa công khai việc quản lý, sử dụng tài sản công. 

Xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ chưa đảm bảo

Tại Văn phòng Sở, chưa quy định cụ thể định mức tiêu hao nhiên liệu sử dụng xe ô tô trong quy chế chi tiêu nội bộ; việc quy định việc sử dụng nguồn thu lệ phí thẩm định, thẩm tra được để lại để chi trả các nội dung: Chi khen thưởng, phúc lợi cho công chức và người lao động trực tiếp thực hiện công việc thẩm định, thu phí, lệ phí theo quy định hiện hành... là chưa bảo đảm các nội dung chi được quy định tại khoản 2, Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016.

Năm 2019, Văn phòng Sở đã sử dụng nguồn thu phí được để lại để chi sửa đường điện, cấp thoát nước, tiếp khách, chi phí đi công tác ngoại tỉnh là chưa bảo đảm các nội dung chi được quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP. 

Trong 3 năm (2019 - 2021), Văn phòng Sở đã phân bổ, thanh toán và quyết toán tiền nước, tiền điện thoại cố định vào nguồn kinh phí sự nghiệp, không thực hiện chế độ tự chủ là chưa bảo đảm quy định tại tiết c điểm 1.1 tiểu mục 1 Mục III của Quy định về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương được ban hành kèm theo Quyết định số 87/2016/QĐ- UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh. 

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật ban hành quy chế chi tiêu nội bộ thiếu căn cứ văn bản quy phạm pháp luật về cơ chế tài chính; quy định nội dung chi bổ sung thu nhập tăng thêm, phúc lợi trực tiếp từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại; sử dụng nguồn thu phí được để lại để chi tiền làm thêm ngoài giờ cho các công việc không liên quan đến việc thu phí (kiểm tra đồng ruộng, kiểm tra sâu bệnh, giải quyết hồ sơ đánh giá, phân loại công chức, giải quyết hồ sơ chứng từ thanh quyết toán...).

Trung tâm Khuyến nông ban hành quy chế chi tiêu nội bộ chưa nêu các nguồn tài chính của đơn vị; chưa quy định thanh toán tiền làm thêm ngoài giờ, chế độ chi tiêu hội nghị; công tác phí chưa căn cứ vào văn bản quy phạm pháp luật cụ thể và chưa quy định chế độ đi công tác ngoại tỉnh, chế độ đi đào tạo, bồi dưỡng, chế độ hỗ trợ phụ cấp chỉ đạo kỹ thuật của các dự án, mô hình; định mức tiếp khách, trích lập các quỹ. Ngoài ra, Trung tâm Khuyến nông chưa ban hành quy chế quản lý và sử dụng tài sản công. Năm 2019, Trung tâm Khuyến nông đã thanh toán tiền ăn trưa đi kiểm tra các mô hình không có quy định tại quy chế chi tiêu nội bộ. 

Ban Quản lý Cảng cá ban hành quy chế chi tiêu nội bộ chưa quy định định mức tiếp khách; quy định tiền thuê phòng nghỉ tại thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh vượt so với quy định.

Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Hải Vân ban hành quy chế chi tiêu nội bộ chưa nêu các nguồn tài chính của đơn vị và chưa quy định việc trích lập các quỹ; mua sắm văn phòng phẩm phục vụ công tác khoán bảo vệ rừng không dựa trên nhu cầu, đề xuất, không theo dõi việc nhập - xuất văn phòng phẩm. 

Chuyển đổi vị trí công tác chưa đảm bảo quy trình

Trong thời kỳ thanh tra, Sở đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 14 trường hợp, trong đó, năm 2019: 2 trường hợp; năm 2020: 6 trường hợp và năm 2021: 6 trường hợp. Các quyết định chuyển đổi vị trí công tác được công khai thông qua cuộc họp và gửi văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan theo quy định tại Điều 11 Luật PCTN. Tuy nhiên, trước khi thực hiện chuyển đổi vị trí công tác, Sở không ban hành kế hoạch theo quy định tại Điều 26 Luật PCTN. 

Cả 4 đơn vị trực thuộc được thanh tra đều không ban hành kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Điều 26 Luật PCTN; 3 trong số 4 đơn vị không thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người không giữ chức vụ tại đơn vị, chỉ có Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Hải Vân đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 3 trường hợp, việc chuyển đổi được thực hiện bằng văn bản bảo đảm theo quy định. 

Trong công tác tổ chức kê khai tài sản, thu nhập, Sở và 4 đơn vị trực thuộc được thanh tra khi tiếp nhận bản kê khai chưa kiểm tra tính đầy đủ của các nội dung phải kê khai nên vẫn còn một số bản kê khai tài sản, thu nhập kê khai con thành niên, kê khai thiếu thông tin người được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, các loại tiền, hiểu sai cách kê khai tổng các khoản thu nhập chung, không giải trình nguồn gốc thu nhập... 

Trách nhiệm của các thiếu sót được nêu trên thuộc về Giám đốc Sở, Chánh Thanh tra Sở và thủ trưởng các đơn vị: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Trung tâm Khuyến nông; Ban Quản lý Cảng cá Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Hải Vân, thời kỳ 2019 - 2021.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, đối chiếu với các quy định của pháp luật, Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở NN&PTNT tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh, đồng thời tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến những tồn tại và thiếu sót đã nêu trong kết luận thanh tra.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được kết luận thanh tra, Giám đốc Sở NN&PTNT có trách nhiệm tổ chức thực hiện kết luận thanh tra; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh theo quy định.

Hoàng Nam - Ngọc Phó