Giai đoạn năm 2019 - 2022, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT huyện Điện Biên Đông đã xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và niêm yết công khai tại bảng thông báo.

Hiệu trưởng chỉ đạo xây dựng và ban hành các quy định, quy chế liên quan đến chức năng, hoạt động của trường làm cơ sở để chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ. Công tác quản lý, sử dụng ngân sách cơ bản tuân theo quy định. Thực hiện chi tiêu đúng mục đích, nội dung đúng mục lục dự toán giao, sử dụng kinh phí cơ bản tiết kiệm, hiệu quả, chứng từ cơ bản đầy đủ, chặt chẽ.

Bên cạnh kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Năm 2019, 2020, nhà trường đã không công khai giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm; điều chỉnh dự toán chi ngân sách theo quy định tại Thông tư số 61 ngày 15/6/2017 và Thông tư 90 ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính.

Việc xây dựng, ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ chưa bám sát các quy định của pháp luật hiện hành, trong đó quy định một số nội dung vượt thẩm quyền, trái quy định của pháp luật.

Quy chế Chi tiêu nội bộ năm 2020, 2021 và 2022, quy định nhân viên thiết bị, thí nghiệm thực hiện việc trợ giảng và giảng dạy các tiết thực hành thì được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi nghề như nhà giáo không đúng quy định tại Thông tư số 16 ngày 12/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Quy chế năm 2022 quy định chi thù lao cho giảng viên, chi bồi dưỡng báo cáo viên, người báo cáo có tham luận trình bày tại hội nghị thực hiện theo quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức là không đúng quy định, vì nội dung này đã được quy định tại Quyết định số 21 ngày 3/11/2020 của UBND tỉnh Điện Biên.

Trong công tác quản lý kinh phí ngân sách cấp, năm 2019, nhà trường không thực hiện hạch toán các khoản tạm thu vào tài khoản 337; chưa mở sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng theo quy định tại Thông tư số 107 ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.

Năm 2019 - 2022, thanh toán phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm cho nhân viên thiết bị, thí nghiệm sai quy định tại Nghị định số 61 ngày 20/6/2006 của Chính phủ với tổng số tiền hơn 174 triệu đồng.

Thanh toán phụ cấp thâm niên nghề giáo cho nhân viên thiết bị, thí nghiệm sai quy định tại Nghị định số 54 ngày 4/7/2011; Nghị định 77 ngày 1/8/2021 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo hơn 26 triệu đồng.

Trường không tổ chức kiểm tra, rà soát vị trí việc làm đối với nhân viên thiết bị, thí nghiệm đang công tác tại đơn vị để thực hiện chi trả phụ cấp độc hại (nếu có) theo hướng dẫn tại Công văn số 9552 ngày 26/9/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong phòng thí nghiệm.

Tổ chức phân công lịch giảng dạy cho nhân viên thiết bị, thí nghiệm sai quy định tại Thông tư số 16 ngày 12/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

Ngoài ra, việc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên ký các quyết định, hợp đồng lao động và thông báo hợp đồng lao động năm 2021, 2022 đối với lao động hợp đồng phục vụ tại các trường phổ thông dân tộc nội trú không đúng theo quy định.

Để xảy ra những sai phạm nêu trên, Thanh tra tỉnh Điện Biên xác định trách nhiệm chung của người đứng đầu thuộc về: Ông Vũ Trung Hoàn, Hiệu trưởng giai đoạn từ tháng 1/2019 đến tháng 12/2021 và ông Vũ Xuân Hồng, Hiệu trưởng giai đoạn từ tháng 12/2021 đến hết 31/12/2022. Trách nhiệm trực tiếp thuộc về bà Nguyễn Thị Như Bình; bà Hoàng Thị Ngoan, kế toán nhà trường.

Trong quá trình thanh tra, nhà trường đã nghiêm túc thực hiện thu, nộp đầy đủ số tiền sai phạm hơn 200 triệu đồng, nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh Điện Biên theo quy định.

Thanh tra tỉnh kiến nghị, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT huyện Điện Biên Đông trong từng thời kỳ: Kiểm điểm trách nhiệm cá nhân và xây dựng các giải pháp chấn chỉnh khắc phục các tồn tại, hạn chế qua thanh tra; đồng thời, tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của các cá nhân có liên quan.

Bùi Bình