Dự án Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2011-2020, được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 856/QĐ-UBND ngày 3/7/2012.

Dự án đo đạc bản đồ địa chính chính quy, đo đạc bản đồ đất nông nghiệp và đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa của 17 xã, 1 thị trấn thuộc huyện Yên Dũng .

Qua thanh tra cho thấy, Dự án Xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai do UBND huyện Yên Dũng làm chủ đầu tư thực hiện trong thời gian dài. Công tác kê khai, lập hồ sơ cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Đến thời điểm thanh tra, dự án mới đạt 75% khối lượng được duyệt, tỷ lệ giấy chứng nhận đã cấp đạt 44%.

Thêm vào đó, chủ đầu tư đã thực hiện chưa đầy đủ trách nhiệm và các quy định trong quá trình triển khai thực hiện dự án dẫn đến một số tồn tại. Việc đánh giá năng lực của các đơn vị tư vấn để đặt hàng thực hiện dự án còn sơ sài, chưa thẩm định chi tiết về năng lực của các nhà thầu tư vấn, giám sát, thực hiện, để làm căn cứ trình Chủ tịch UBND huyện đặt hàng đơn vị thực hiện dự án và ký hợp đồng thực hiện.

Thanh tra tỉnh Bắc Giang phát hiện việc xây dựng và phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán phần cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa theo đơn giá cấp mới giấy chứng nhận, tuy nhiên không có thuyết minh, giải trình trong dự toán được duyệt.

Trong khi đó, việc lưu trữ hồ sơ không khoa học. Một số hồ sơ thiếu biên bản bàn giao sản phẩm đo đạc, cấp giấy. Sản phẩm đo đạc của dự án chậm bàn giao, bàn giao không đầy đủ cho UBND xã, thị trấn là đơn vị thụ hưởng.

Thanh tra tỉnh xác định, nhiều trường hợp sử dụng đất đã biến động từ những năm trước nhưng chưa được chỉnh lý hoặc được lập với chất lượng và độ chính xác thấp. Bên cạnh đó, khi thực hiện dự án, nhiều người dân ý thức phối hợp còn hạn chế, không kê khai, tỏ thái độ không cần thiết khi thực hiện các thủ tục đăng ký đất đai, một số hộ không có trên địa bàn,...

Hiện trạng sử dụng đất có nhiều thay đổi, không phù hợp và đúng theo giấy chứng nhận đã được cấp do dồn điền đổi thửa, tự ý đổi ruộng, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất... Một số xã đã thực hiện dồn điền đổi thửa năm 2004-2007, song không lưu trữ được bất kỳ tài liệu nào về việc dồn điền đổi thửa.

Một số cán bộ chưa làm hết trách nhiệm trong tham mưu, quản lý, thực hiện các quy định của pháp luật về công tác đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lưu trữ hồ sơ, tài liệu của dự án.

Trách nhiệm chung đối với hạn chế, tồn tại nêu trên thuộc về UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện được giao phụ trách lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Trách nhiệm trực tiếp thuộc về chủ đầu tư là Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, lãnh đạo và công chức được giao thực hiện nhiệm vụ.

Thanh tra tỉnh Bắc Giang yêu cầu UBND huyện Yên Dũng, Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng phụ trách lĩnh vực tài nguyên và môi trường nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo thực hiện dự án.

Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng theo thẩm quyền xem xét trách nhiệm đối với tập thể Phòng Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường và công chức có liên quan được giao thực hiện nhiệm vụ do để xảy ra những hạn chế, tồn tại nêu trên.

Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện dự án. Phòng Tài nguyên và Môi trường theo dõi chặt chẽ việc thực hiện của các nhà thầu, đồng thời, làm rõ trách nhiệm, tiến độ thực hiện hợp đồng, những khó khăn, vướng mắc và xử lý theo quy định.

Hoàng Long