Theo kết luận thanh tra, trong các năm 2021 và 2022, bên cạnh những mặt làm được thì còn có những hạn chế, thiếu sót, vi phạm trong công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc quản lý, sử dụng nhà, đất do Nhà nước quản lý; công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn quận Bình Thạnh.

Kết luận thanh tra đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót, vi phạm đối với Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh và các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc và một số UBND phường trên địa bàn; đối với các sở, ngành có liên quan; các công ty tư vấn, đo đạc, thiết kế xây dựng và các trường hợp bán đấu giá, bán chỉ định nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước.

Chánh Thanh tra TP Hồ Chí Minh kiến nghị và được Chủ tịch UBND TP kết luận chỉ đạo tại Thông báo số 69/TB-VP ngày 23/1/2024 của Văn phòng UBND TP. Theo đó, giao Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh tổ chức kiểm điểm đối với những tập thể, cá nhân liên quan thiếu sót, sai phạm. Qua kết quả kiểm điểm, tùy theo mức độ sai phạm của tổ chức, cá nhân mà có biện pháp xử lý phù hợp.

Tổ chức họp rút kinh nghiệm đối với tổ chức, cá nhân liên quan việc tham mưu, đề xuất giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với 4 trường hợp nhà xây dựng trên đất trống trong khuôn viên nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước không đúng quy định.

Tăng cường công tác tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh theo quy định Luật Tiếp công dân năm 2013; chỉ đạo đơn vị tham mưu xử lý đơn chú trọng việc tiếp công dân trong quá trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các phường thuộc quận thực hiện việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đúng quy định pháp luật về trình tự, thời gian, biểu mẫu.

Chỉ đạo Chánh Thanh tra quận Bình Thạnh đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; và theo dõi đôn đốc việc thực hiện các kết luận nội dung tố cáo đến thời điểm thanh tra vẫn chưa thực hiện xong.

Khẩn trương thực hiện công tác kiểm tra hiện trạng, sớm hoàn thành công tác sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trên địa bàn quận Bình Thạnh; khẩn trương phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu việc quản lý, thực hiện ký hợp đồng thuê đất đối với phần diện tích đất trong phạm vi lộ giới của các tài sản nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước đã bán đấu giá cho các cá nhân.

Chỉ đạo Phòng Tài chính Kế hoạch quận Bình Thạnh kiểm tra các đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng kinh phí các nguồn thu cho thuê mặt bằng kinh doanh, liên doanh, liên kết, đề xuất xử lý các khoản chi không đúng quy định.

Có biện pháp chấn chỉnh tình trạng công chức được giao nhiệm vụ xem xét hồ sơ có hiện tượng tiếp tay cho các đối tượng làm dịch vụ cấp giấy phép xây dựng và các công ty tư vấn, giả mạo hồ sơ, giả mạo chữ ký  của chủ đầu tư… để xin cấp phép xây dựng nhằm đảm bảo giấy phép xây dựng được cấp đúng quy định của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành, đảm bảo tài sản, an toàn công trình, tính mạng cho người dân.

Đồng thời, khẩn trương chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời những trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn quận.

Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích quận Bình Thạnh tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cá nhân có liên quan đến các vụ việc có sai sót, sai phạm theo từng thời kỳ phát sinh vụ việc.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh thống nhất nội dung kết luận thanh tra, giao trách nhiệm cụ thể đối với lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan như: Giám đốc Sở Xây dựng; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Sở Tài chính, Thường trực Ban Chỉ đạo 167 (Sở Tài chính); Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc Sở Nội vụ.

Chánh Thanh tra TP Hồ Chí Minh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, chỉ đạo; tổng hợp, báo cáo kết quả cho UBND TP theo quy định.

Thu Huyền