Kết quả thanh tra công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) cho thấy, tại thời điểm thanh tra, Cục Người có công chưa ban hành kế hoạch và thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức hàng năm theo quy định tại Khoản 1, Điều 26 Luật PCTN.

Bên cạnh đó, kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức của Cục chưa nêu trường hợp trường hợp cụ thể phải chuyển đổi vị trí công tác, thời gian thực hiện chuyển đổi, quyền và nghĩa vụ của người được chuyển đổi và biện pháp thực hiện quy định tại Điều 26 Luật PCTN.

Ngoài ra, Cục không báo cáo kết quả công tác PCTN, tiêu cực quý, 6 tháng, 9 tháng và hàng năm theo quy định tại điểm 9, mục II phần B Kế hoạch công tác PCTN, tiêu cực năm 2023 của Bộ LĐTB&XH. Chưa lập sổ theo dõi kê khai, giao, nhận bản kê khai quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 37 Luật PCTN.

Đối với các bản kê khai tài sản, thu nhập không đúng mẫu, không đầy đủ về nội dung, Cục không yêu cầu kê khai bổ sung hoặc kê khai lại là chưa đúng quy định tại Khoản 2, Điều 38 Luật PCTN…

Tương tự, Trung tâm Điều dưỡng Kim Bảng và Trung tâm Điều dưỡng Thuận Thành cũng chưa thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về PCTN, như: Không báo cáo kết quả công tác PCTN, tiêu cực quý, 6 tháng, 9 tháng và hàng năm theo quy định tại điểm 9, mục II phần B Kế hoạch công tác PCTN, tiêu cực năm 2023 của Bộ LĐTB&XH.Chưa lập sổ theo dõi kê khai, giao, nhận bản kê khai quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 37 Luật PCTN. Việc niêm yết bản kê khai không được lập thành biên bản theo quy định tại Khoản 4, Điều 11 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP.

Kết luận thanh tra của Bộ LĐTB&XH cũng chỉ ra nhiều nội dung chưa được Cục Người có công thực hiện hiện hoặc thực hiện chưa đúng quy định.

Năm 2022, Cục tham mưu chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật chưa sát thực tế, nhiệm vụ được giao. Đối với việc thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa Trung ương”, Cục chưa trình Trưởng ban Quản lý quỹ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ đền ơn đáp nghĩa theo quy định của Chính phủ.

Ngoài ra, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Trung ương chưa áp dụng quy chế làm việc của văn phòng Quỹ theo quy định. Chưa sử dụng phần mềm kế toán đối với công tác kế toán.

Đáng lưu ý, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa còn tồn tại công nợ tạm ứng tại thời điểm 30/9/2023 là hơn 1,1 tỷ đồng, trong đó, Văn phòng Cục Người có công tạm ứng trả tiền đền bù 2 quầy bán hàng cho 2 gia đình thương binh nặng số tiền 1 tỷ đồng.

Năm 2022, Cục Người có công không thực hiện kế hoạch kiểm tra các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục về công tác tổ chức cán bộ, công tác quản lý tài chính, tài sản. 6/6 phòng chức năng thuộc Cục có số lượng người làm việc không đảm bảo tiêu chí cấp phòng theo quy định.

Kết quả công tác quản lý tài chính, tài sản cũng cho thấy, tại thời điểm thanh tra, Cục Người có công lập dự toán ngân sách Nhà nước chưa sát thực tế, chưa đúng hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 theo quy định của Bộ Tài chính.

Số dư tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam trong báo cáo tài chính không khớp với biên bản đối chiếu của Kho bạc Nhà nước và thông báo số dư của ngân hàng do Cục trích quỹ dự phòng quỹ ổn định thu nhập và rút tiền thưởng từ tài khoản dự toán về tài khoản Kho bạc Nhà nước và ngân hàng vào tháng chỉnh lý.

Ngoài ra, Cục thực hiện ghi sổ kế toán chưa đúng quy định; còn tồn tại công nợ phải thu khó đòi.

Tại Trung tâm Kim Bảng, đoàn thanh tra cũng phát hiện việc xác nhận số dư của Kho bạc Nhà nước huyện Kim Bảng và báo cáo tài chính năm 2022 chênh lệch hơn 422 triệu đồng do Trung tâm rút dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 vào tháng chỉnh lý. Trung tâm thực hiện ghi sổ kế toán chưa đúng quy định. Chưa thực hiện đúng Điều 5, Luật Kế toán năm 2015 về theo dõi phản ánh công nợ tạm ứng. Chưa lưu trữ đầy đủ tài liệu kế toán kèm theo chứng từ kế toán…

Tương tự, tại Trung tâm Thuận Thành, quy chế chi tiêu nội bộ còn một số thiếu sót, như: Chi làm thêm giờ 100.000 đồng/1 ngày không đúng quy định của Bộ Luật Lao động năm 2019; quy định về chi sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng tài sản chưa đúng quy định chi tiết quy trình sửa chữa theo kế hoạch và sửa chữa đột xuất theo quy định của Bộ Tài chính; hồ sơ thanh toán tiền sửa chữa cửa phòng ở thương binh, bệnh binh số tiền hơn 40 triệu đồng không có kế hoạch sửa chữa theo quy định; chi chưa đúng nội dung hỗ trợ “ủng hộ cho người có công với cách mạng” số tiền 77 triệu đồng chuyển về Kho bạc Nhà nước huyện Kim Bảng; Trung tâm hạch toán một số nghiệp vụ phát sinh chưa kịp thời, cộng gộp số tiền phát sinh các ngày khác nhau và hạch toán tổng số tiền như lập phiếu thu tiền ủng hộ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân là chưa đúng theo quy định của Luật Kế toán và Bộ Tài chính…

Thanh tra Bộ LĐTB&XH kiến nghị Cục Người có công tổ chức họp, kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể có liên quan, khắc phục các nội dung hạn chế, thiếu sót được chỉ ra tại kết luận thanh tra. Trong đó tham mưu, đề xuất, xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, chương trình kiểm tra sát thực tế, tăng cường tính khả thi trong triển khai thực hiện.

Tham mưu, trình Trưởng ban Quản lý quỹ ban hành Quy chế Quản lý và Sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, ban hành quy chế làm việc, thực hiện chế độ kế toán quỹ theo quy định.

Đề xuất Bộ LĐTB&XH phương án tuyển dụng, tiếp nhận công chức vào làm việc tại Cục đảm bảo số lượng người làm việc tại các phòng…

Đối với công tác quản lý tài sản, Thanh tra Bộ LĐTB&XH kiến nghị Cục Người có công căn cứ việc thực hiện giải ngân năm trước đánh giá tình hình thực tế triển khai nhiệm vụ tại Cục, điển hình là triển khai công tác giám định ADN các mẫu hài cốt liệt sĩ để lập dự toán ngân sách Nhà nước sát thực tế; Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo quy định của Luật Kế toán, có phương án giải quyết đứt điểm công nợ phải thu, khó đòi.

Đồng thời thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo quy định về công tác PCTN… Chỉ đạo Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành khắc phục các nội dung hạn chế, thiếu sót được chỉ ra tại Kết luận thanh tra.

Phương Anh