Nhiều diện tích trồng cây tiêu bị chết, không chăm sóc

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Nuti (Công ty Nuti, có địa chỉ tại khu công nghiệp Trà Đa, xã Trà Đa, thành phố Pleiku), được Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án trồng và chăm sóc cây hồ tiêu tại tỉnh Gia Lai, quy mô diện tích 342,2504ha. Tiến độ thực hiện dự án: Từ tháng 12/2015 tiếp tục trồng và chăm sóc cây hồ tiêu sau khi nhận chuyển nhượng từ Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai; từ tháng 3/2018 bắt đầu thu hoạch tiêu kinh doanh.

Theo kết luận, tại thời điểm thanh tra, Công ty Nuti sử dụng đất đúng mục đích, không để xảy ra tranh chấp, khiếu nại, lấn chiếm đất trong quá trình quản lý, sử dụng đất. Đồng thời, đã dừng hoạt động chăm sóc tiêu từ tháng 12/2018 đến nay.

Tuy nhiên, tại xã Gào, thành phố Pleiku có 46,63ha đất trồng cây hồ tiêu và tại xã Ia Băng, huyện Chư Prông có 4,26ha đất trồng cây hồ tiêu, thì có khoảng trên 50% diện tích trồng cây tiêu bị chết hoặc không phát triển; không có hoạt động chăm sóc, chỉ có hoạt động phá dỡ trụ tiêu bị chết hoặc kém phát triển và khai thác một số trụ tiêu còn sống đang có hạt.

Tại xã Hải Yang, huyện Đăk Đoa có 205,05ha đất trồng cây hồ tiêu thì có khoảng trên 30% diện tích trồng cây tiêu bị chết hoặc kém phát triển; không có hoạt động chăm sóc, chỉ có hoạt động phá dỡ trụ tiêu bị chết hoặc kém phát triển và khai thác một số trụ tiêu còn sống đang có hạt.

Công ty không có hồ sơ vệ bảo vệ môi trường đối với dự án trồng 4,26ha hồ tiêu tại xã la Băng, huyện Chư Prông và 46,63ha đất trồng hồ tiêu tại xã Gào, thành phố Pleiku.

Mặt khác, Công ty Nuti không đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo quy định tại Điều 7, Nghị định số 38/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu.

Việc lưu giữ chất thải nguy hại trong các bao bì hoặc thiết bị lưu chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định về quản lý chất thải nguy hại.

Công ty cũng không lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại gửi Sở TN&MT theo quy định.

Chưa lập hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt

Đối với việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước, kết luận chỉ ra, phần diện tích 46,63ha đất trồng hồ tiêu tại xã Gào, thành phố Pleiku, Công ty Nuti sử dụng nước mặt tại khe nước trong vùng dự án để phục vụ hoạt động trồng, chăm sóc cây tiêu (sau khi nhận chuyển nhượng dự án, công ty sử dụng nước và trả phí khai thác cho Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai). Công ty chưa lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền để xin cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt phục vụ cho hoạt động tưới cây tiêu. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch nấm bệnh, Công ty Nuti dừng hoạt động khai thác nước từ tháng 12/2018 đến nay.

Phần diện tích 205,05ha đất trồng hồ tiêu tại xã Hải Yang, huyện Đăk Đoa, ngàv 31/5/2017, công ty được UBND tỉnh cấp 4 giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất. Kiểm tra thực tế công ty có 4 giếng khoan, máy bơm và hệ thống đường ống tưới nhỏ giọt. Tuy nhiên, do không có hoạt động chăm sóc nên hệ thống tưới không hoạt động từ tháng 12/2018 đến thời điểm thanh tra. Công ty không phát sinh nước thải trong quá trình chăm sóc, khai thác cây hồ tiêu.

Ngoài ra, Công ty Nuti chưa thực hiện báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất 6 tháng cuối năm 2017 theo yêu cầu tại khoản 6, Điều 2 của giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất do UBND tỉnh Gia Lai cấp.

Bộ TN&MT kiến nghị UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo Sở TN&MT tỉnh giám sát chặt chẽ việc quản lý, sử dụng đất, việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với Công ty Nuti.

Hướng dẫn và có biện pháp yêu cầu Công ty Nuti đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại và lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ theo quy định của pháp luật bảo vệ môi trường; thực hiện báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất đầy đủ theo yêu cầu của cơ quan cấp phép và lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền để xin cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt phục vụ cho hoạt động tưới cây tiêu đối với dự án 46,63ha đất tại xã Gào, thành phố Peiku theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

Yêu cầu Công ty Nuti chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về đất đai; có phương án sử dụng phần diện tích đất cây hồ tiêu bị chết hoặc không phát triển: Chấp hành nghiêm Luật Bảo vệ môi trường và Luật Tài nguyên nước; tiếp tục khắc phục các tồn tại và yêu cầu của đoàn thanh tra...

Thái Hải