Hạn chế, thiếu sót trong giao đất, cho thuê đất

Kết luận thanh tra số 04/KL-TTT ngày 20/11/2023 của Thanh tra tỉnh An Giang đã chỉ ra nhiều hạn chế, thiếu sót trong giao đất, cho thuê đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với đất được giao, cho thuê trên địa bàn TP Long Xuyên.

Từ năm 2021 - 2022, UBND TP Long Xuyên đã thực hiện 350 hồ sơ giao đất, cho thuê đất cho 350 hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích 27.645,7m2, tổng số tiền sử dụng đất phải nộp là gần 196 tỷ đồng. Trong đó, 132 hồ sơ đã thực hiện cấp GCNQSDĐ; 218 hồ sơ đã ban hành quyết định giao đất, chưa thực hiện cấp GCNQSDĐ.

Qua kiểm tra 132 hồ sơ cho thấy, UBND TP Long Xuyên thực hiện giao đất, cho thuê đất về trình tự thủ tục theo quy định. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót.

Có 132 hồ sơ không có văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; 23 hồ sơ không có biên bản giao đất trên thực địa; 4 hồ sơ quyết định giao đất có trước đơn xin giao đất; 1 hồ sơ nộp tiền lệ phí trước bạ khi chưa có thông báo; 7 hồ sơ giao đất không ghi ngày; 23 hồ sơ tờ khai lệ phí trước bạ không ghi ngày.

Có 117 phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính có trước khi quyết định giao đất là chưa đúng theo quy định tại Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 26/3/2019, Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 12/1/2022 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Năm 2021 - 2022, UBND TP Long Xuyên cấp 136 GCNQSDĐ/350 quyết định giao đất cho hộ gia đình, cá nhân. Cụ thể: Năm 2021 ban hành  71 quyết định giao đất và cấp 75 GCNQSDĐ; năm 2022 ban hành 279 quyết định giao đất và cấp 61 GCNQSDĐ. Còn lại 218 hồ sơ chưa thực hiện cấp GCNQSDĐ.

Qua kiểm tra hồ sơ cấp GCNQSDĐ, đoàn thanh tra phát hiện có 5 hồ sơ không trùng khớp giữa thông tin trên tờ trình cấp giấy và thông tin trên GCNQSDĐ. Việc không trùng khớp thông tin là do sai sót của cơ quan chuyên môn trong quá trình lập hồ sơ trình UBND TP Long Xuyên ký cấp GCNQSDĐ.

Đối với các trường hợp giao đất chỉ định không thông qua đấu giá, thời điểm UBND TP Long Xuyên ký ban hành quyết định giao đất cho 5 hộ thì Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của UBND tỉnh ban hành quy định về cơ chế tạo quỹ đất, cơ chế quản lý và khai thác quỹ đất công trên địa bàn tỉnh đã được bãi bỏ, Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ đã có hiệu lực thi hành nhưng lại không căn cứ để thực hiện là không đúng quy định…

218 hồ sơ giao đất chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính

Qua thanh tra việc chấp hành thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đối với đất được giao, cho thuê, đoàn thanh tra xác định có 218 hồ sơ giao đất chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, với số tiền sử dụng đất chưa nộp là hơn 95 tỷ đồng. Do vị trí giao đất thuộc khu dân cư Tây đại học mở rộng và khu tái định cư (hợp phần 3) chưa được xác định trong bảng giá đất nên chưa xác định được số tiền lệ phí trước bạ phải nộp.

Qua kiểm tra cho thấy, năm 2022, tại khu tái định cư (hợp phần 3) có 39 hồ sơ đã thực hiện giao đất, cấp GCNQSDĐ, đã thu nộp ngân sách số tiền sử dụng đất hơn 17,7 tỷ đồng và tiền lệ phí trước bạ là 89,5 tỷ đồng.

“Việc tính lệ phí trước bạ và cấp GCNQSDĐ đối với 39 hồ sơ của các hộ dân được bố trí nền tại khu tái định cư (hợp phần 3) là không đúng quy định do chưa có trong bảng giá đất”, kết luận thanh tra nêu.

Ngoài ra, việc xác định giá tính lệ phí trước bạ chênh lệch thừa hơn 9,2 triệu đồng đối với 13 hồ sơ là chưa đúng quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 6 của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016; khoản 1, Điều 1 Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/2/2019; điểm a, khoản 1, Điều 7 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/1/2022 của Chính phủ.

Thanh tra tỉnh An Giang kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với UBND TP Long Xuyên tham mưu, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh có liên quan đến những hạn chế, vi phạm.

Cục Thuế tỉnh An Giang chỉ đạo, tổ chức thực hiện kiểm điểm trách nhiệm đối với Chi cục Thuế TP Long Xuyên và các cá nhân có liên quan đến những hạn chế, vi phạm theo thẩm quyền.

Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với Văn phòng Đăng ký đất đai - Chi nhánh Long Xuyên và các cá nhân có liên quan đến những hạn chế, vi phạm.

UBND TP Long Xuyên chỉ đạo, tổ chức thực hiện kiểm điểm trách nhiệm đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất và các cá nhân có liên quan đến những hạn chế, vi phạm theo thẩm quyền.

Về xử lý kinh tế, Thanh tra tỉnh An Giang kiến nghị Chủ tịch UBND TP Long Xuyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với Chi cục Thuế TP Long Xuyên thực hiện thu số tiền sử dụng đất chưa nộp hơn 95 tỷ đồng và lệ phí trước bạ đối với 218 hồ sơ trong năm 2022 theo đúng quy định của pháp luật.

Cảnh Nhật