Ngày 1/2/2024, Thanh tra tỉnh Cà Mau đã ban hành Kết luận thanh tra số 02/KL-TT về thanh tra việc quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng tại UBND huyện Năm Căn.

Trong niên độ thanh tra, UBND huyện đã giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng làm chủ đầu tư, tổ chức lập, điều chỉnh, thẩm định 12 đồ án. Trong đó đã thanh tra, kiểm toán 6 đồ án, đoàn thanh tra tiến hành thanh tra 6 đồ án còn lại bao gồm: Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Tam Giang; đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Tam Giang Đông; đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Hiệp Tùng; đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Lâm Hải; đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Hàm Rồng và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Đất Mới.

Qua thanh tra cho thấy, cả 6 đồ án được thanh tra, quyết định phê duyệt nhiệm vụ - dự toán và quyết định phê duyệt đồ án do Chủ tịch UBND huyện phê duyệt không đúng thẩm quyền theo quy định… Các đồ án được phê duyệt chưa đăng tải, cập nhật đồ án trên trang thông tin điện tử của UBND huyện…

Bên cạnh đó, cả 6 đồ án quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung còn thiếu một số nội dung như: Các khu vực bảo tồn, di tích, thắng cảnh, cấm xây dựng; khu vực dự trữ, an ninh quốc phòng, theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 1/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn.

6 đồ án trên đã không đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu, theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013… Có 3 đồ án, bản đồ hiện trạng tổng hợp, đánh giá đất xây dựng còn thiếu cao độ nền; xác định khu vực thuận lợi, ít thuận lợi, không thuận lợi cho phát triển của xã, theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 02/2017/TT-BXD…

Kết luận cũng cho biết, việc tổ chức, quản lý và bố trí nguồn lực để lập quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch còn hạn chế và thiếu nguồn lực. Ngoài ra, công tác thanh tra về quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện chưa được thực hiện…

Trên cơ sở các nội dung đã được kết luận, Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Năm Căn cần chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều 6 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Điều 4 Thông tư số 03/2022/TT- BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng liên quan đến tham mưu ban hành văn bản, cơ chế, chính sách, chỉ đạo của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện về quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng.

Cùng với đó, rà soát lại việc tham mưu Chủ tịch UBND huyện phê duyệt đồ án quy hoạch và nhiệm vụ, dự toán không đúng thẩm quyền, đồng thời lập thủ tục điều chỉnh trình UBND huyện ký phê duyệt theo quy định…

Chu Tuấn