Ngày 23/5/2024, Thanh tra tỉnh Cà Mau đã công bố Kết luận thanh tra số 26/KL-TT ngày 15/5/2024 về thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện Cái Nước trong việc quản lý và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG).

Theo kết luận, từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương hỗ trợ thực hiện các chương trình MTQG từ năm 2021 đến năm 2022, UBND huyện Cái Nước đã căn cứ vào tình hình thực tế quản lý, sử dụng đầu tư xây dựng, duy tu bảo dưỡng các công trình và hỗ trợ trực tiếp cho người dân đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện các mô hình, dự án có tác động rất lớn đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội, thay đổi diện mạo nông thôn, đáp ứng yêu cầu quá trình phát triển và hiện đại hóa nông thôn; đời sống của người dân được nâng lên.

Quá trình thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất lồng ghép với Chương trình MTQG giảm nghèo nhanh và bền vững nên số hộ nghèo, cận nghèo giảm. Các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất được UBND các xã triển khai kịp thời, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, đúng đối tượng. Việc đánh giá, lập kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới cấp xã được thực hiện trọng tâm, quyết liệt nên đạt kết quả cao, đến thời điểm thanh tra đã có 08/10 xã đạt nông thôn mới.

Tuy nhiên, kết luận thanh tra cũng chỉ ra nhiều hạn chế, thiếu sót, vi phạm trong quá trình thực hiện.  

Tại kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới cho thấy, kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG năm 2021, 2022 tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn còn thiếu sót như: quá trình thanh toán thiếu giấy phân công công tác, thiếu dự trù mua văn phòng phẩm, photo tài liệu trình thủ trưởng đơn vị phê duyệt và hợp đồng không thể hiện ngày tháng.

Kiểm tra kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo xã Phú Hưng năm 2021 cho thấy còn thiếu sót như: Không chi cho Ban Chỉ đạo xã, mà vận dụng chi hỗ trợ cho 10 ấp với số tiền 50 triệu đồng không đúng nội dung, mức chi và thanh toán không có chứng từ là chưa thực hiện đúng theo quy định...

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo xã Đông Thới năm 2021 còn thiếu sót như: Không chi cho Ban Chỉ đạo xã, mà vận dụng chi hỗ trợ cho 05 ấp với số tiền 25 triệu đồng không đúng nội dung, mức chi và thanh toán không có chứng từ là chưa thực hiện đúng theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 43/2017/TT-BTC và Thông tư số 08/2019/TT-BTC...

Đồng thời, qua kiểm tra 2 công trình do Ban Quản lý dự án làm chủ đầu tư, công trình Cầu Láng Tượng xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước còn hạn chế trong việc quản lý công tác khảo sát thiết kế xây dựng công trình chưa chặt chẽ, dẫn đến phải phát sinh thêm công việc so với hồ sơ thiết kế đã duyệt, phải điều chỉnh giá trị hợp đồng tăng số tiền hơn 822 triệu đồng...

Đáng chú ý, qua kiểm tra 11 công trình do UBND các xã làm chủ đầu tư, có 10 công trình do 9 xã làm chủ đầu tư còn thiếu sót với nhiều nội dung.

5/10 công trình không phê duyệt nhiệm vụ, dự toán và phương án kỹ thuật khảo sát, không có hồ sơ quản lý chất lượng khảo sát và không có hồ sơ quản lý chất lượng công tác cắm mốc. Việc làm này là thực hiện chưa đúng Điều 25, 26, 27, 28, 29 và Điều 30 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ, quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Có 10/10 công trình không đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; không thực hiện bảo đảm thực hiện hợp đồng; có 6/10 công trình không thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan quản lý về xây dựng; có 1/10 công trình không yêu cầu về giá trị bảo hành công trình; có 10/10 công trình chủ đầu tư thanh toán thừa chi phí tư vấn, khối lượng cho các nhà thầu…

Ngoài ra, thanh tra về kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào thiểu số và miền núi cũng phát hiện một số hạn chế, thiếu sót cần sớm khắc phục…

Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành quyết định thu hồi số tiền gần 370 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh tại nhiều đơn vị có vi phạm…

Chu Tuấn