Nhiều tồn tại, hạn chế

Theo KLTT, trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, năm 2019, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Chi cục Thủy sản không thực hiện đầy đủ các cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được duyệt nhưng không báo cáo Sở NN&PTNT để thực hiện điều chỉnh kế hoạch thanh tra theo quy định.

Các cuộc thanh tra thực hiện chưa đầy đủ nội dung theo quy định tại Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 9/2/2012 của Chính phủ, Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ, Thông tư số 33/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2016 của Bộ NN&PTNT.

Về công tác tiếp công dân và giải quyết KN, TC, các đơn vị bố trí phòng tiếp công dân chung với phòng làm việc khác, chưa bố trí địa điểm tiếp công dân riêng theo quy định tại Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

Việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN còn những hạn chế, thiếu sót như: Chưa kịp thời theo dõi, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch PCTN nên dẫn đến có đơn vị chậm xây dựng kế hoạch PCTN (Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn); sử dụng văn bản hết hiệu lực pháp luật làm căn cứ xây dựng kế hoạch PCTN hàng năm (Chi cục Thủy sản).

Chưa thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền các quy định pháp luật về PCTN; nội dung tuyên truyền chưa đảm bảo theo chỉ đạo của Giám đốc Sở và theo kế hoạch của đơn vị đã xây dựng (Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Thủy sản); việc chuyển đổi vị trí công tác chưa đảm bảo theo quy định của Luật PCTN năm 2018 (Văn phòng Sở, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Thủy sản, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn).

Năm 2021, Chi cục Thủy sản không xây dựng kế hoạch và cũng không thực hiện công tác tự kiểm tra nội bộ. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt nhưng chưa được thẩm định theo quy định tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 23/9/2016 của Bộ Tài chính (Trung tâm Nước và Vệ sinh môi trường nông thôn).

leftcenterrightdel

KLTT của Chánh Thanh tra tỉnh Bình Thuận. Ảnh: TH 

Trong xây dựng cơ bản và quản lý dự án đầu tư xây dựng, chưa thực hiện việc công khai số liệu quyết toán vốn đầu tư khi dự án hoàn thành đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; chưa thực hiện việc công khai số liệu quyết toán vốn đầu tư theo niên độ ngân sách hàng năm của từng dự án (công trình sửa chữa, bảo dưỡng hạ tầng tại Cảng cá Phan Rí Cửa); chủ đầu tư không thực hiện mua bảo hiểm công trình xây dựng theo quy định tại hợp đồng xây dựng đã được ký kết.

Đối với việc chấp hành các quy định pháp luật về tài chính, ngân sách, mua sắm tài sản công (giai đoạn 2019 - 2021), việc thẩm định, quyết toán còn chưa chặt chẽ. Một số nội dung chi chưa phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, nhưng vẫn thống nhất quyết toán là thực hiện chưa đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính. Việc quản lý, sử dụng kinh phí năm (2019 - 2021) của Sở NN&PTNT, đến nay, Sở Tài chính chưa thẩm định quyết toán ngân sách năm (2019 - 2021).

Kết quả kiểm tra ngẫu nhiên tình hình thu, chi tại Văn phòng Sở và 11 đơn vị trực thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Thuận cho thấy, nhiều khoản chi không đúng, chưa phù hợp theo quy định.

Kiến nghị xử lý về hành chính và kinh tế

Chánh Thanh tra tỉnh Bình Thuận đề nghị Giám đốc Sở NN&PTNT nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với những tồn tại, hạn chế, thiếu sót nêu tại KLTT; tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan về những tồn tại, thiếu sót. Tiếp tục thực hiện đúng các quy định pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết KN, TC và PCTN; công tác quản lý, sử dụng tài chính ngân sách và mua sắm tài sản công.

Chỉ đạo thực hiện tốt vai trò hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc sở trong thực hiện các nguyên tắc, quy định của pháp luật, không để xảy ra sai sót, nhất là các quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức theo quy chế chi tiêu nội bộ từng cơ quan ban hành; thực hiện công tác thẩm tra quyết toán hàng năm tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, hạn chế thấp nhất sai sót xảy ra.

Về kinh tế, thu hồi nộp ngân sách Nhà nước (qua tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh) các khoản chi không đúng quy định, với tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng thực hiện theo quyết định thu hồi tiền của Chánh Thanh tra tỉnh.

Đối với Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Núi Ông, thu hồi số tiền hơn 641 triệu đồng đã chi thu nhập tăng thêm cho viên chức và người lao động từ nguồn thu dịch vụ môi trường rừng, nộp vào tài khoản của đơn vị và báo cáo Sở NN&PTNT để theo dõi, xử lý đúng quy định pháp luật.

Thu Huyền