Kết quả thanh tra cho thấy, trong giai đoạn 2016 - 2021, UBND tỉnh Bình Dương đã quan tâm, chú trọng đến việc dành quỹ đất để đầu tư, phát triển NƠXH, trong đó, chủ yếu dành cho công nhân và người lao động (NLĐ) làm việc tại các khu công nghiệp (KCN) và đã đạt được những kết quả nhất định.

Qua thanh tra, còn có một số tồn tại, vi phạm trong công tác quản lý Nhà nước về dành quỹ đất để đầu tư, phát triển NƠXH trên địa bàn tỉnh và quản lý Nhà nước về thanh tra đối với công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Đối với việc lập, phê duyệt, tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở, trong đó có NƠXH trong giai đoạn 2016 - 2021 và hàng năm trên địa bàn tỉnh Bình Dương, qua thanh tra, phát hiện UBND tỉnh bố trí không đủ quỹ đất dành để xây dựng NƠXH theo kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2016 - 2021 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

UBND tỉnh không tổ chức lập, phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm, vi phạm khoản 2, Điều 15 Luật Nhà ở năm 2014.

Đối với việc lập, thẩm định và phê duyệt (kể cả việc điều chỉnh, bổ sung) các đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch phát triển KCN của địa phương dành quỹ đất để phát triển NƠXH, qua thanh tra, phát hiện UBND tỉnh đã phê duyệt đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị xã Dĩ An (là đô thị loại III từ tháng 3/2017) tại Quyết định số 2614/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 (trên cơ sở đồ án quy hoạch chung được phê duyệt lần đầu tại Quyết định số 2481/QĐ-UBND ngày 23/6/2009) và phê duyệt 8 đồ án quy hoạch phân khu của các phường thuộc địa bàn TP Thủ Dầu Một (đô thị loại I), TP Dĩ An (đô thị loại III).

Tuy nhiên, nội dung các đồ án được phê duyệt không bố trí quỹ đất dành để phát triển NƠXH, vi phạm quy định tại khoản 1, Điều 4 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP.

UBND tỉnh chưa thực hiện trách nhiệm rà soát, điều chỉnh, bổ sung quỹ đất dành để phát triển NƠXH trong quy hoạch chung, quy hoạch phân khu của địa phương, vi phạm quy định tại khoản 2, Điều 30 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP.

UBND tỉnh Bình Dương chưa tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt (hoặc điều chỉnh quy hoạch) đối với các KCN, thời kỳ từ 1/1/2016 đến 31/3/2021, thời kỳ từ 1/4/2021 đến 31/12/2021 để bổ sung quỹ đất phù hợp phát triển NƠXH đối với các KCN đã hình thành mà chưa có hoặc chưa đáp ứng đủ nhà ở cho công nhân, NLĐ, chưa thực hiện trách nhiệm tổ chức điều chỉnh quy hoạch xây dựng đối với các KCN chưa sử dụng hết diện tích đất công nghiệp để chuyển mục đích sử dụng đất theo thẩm quyền, hoặc trình Thủ trướng Chính phủ xem xét quyết định việc điều chỉnh một phần diện tích của KCN đó để xây dựng NƠXH phục vụ công nhân, NLĐ tại KCN, vi phạm khoản 2, Điều 6 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP (thời kỳ từ 1/1/2016 đến 31/3/2021) và vi phạm khoản 3, Điều 6 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, đã được bổ sung, sửa đổi tại khoản 5, Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP (thời kỳ từ 1/4/2021 đến 31/12/2021).

UBND tỉnh không xác định các khu vực để xây dựng NƠXH cho thuê khi quy hoạch, bố trí đất để phát triển đối với từng loại nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014 và chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương đã được phê duyệt, vi phạm quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 85 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP. 

leftcenterrightdel
Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Bình Dương và Sở Xây dựng kiểm điểm trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm. Ảnh: CTV 

Với những tồn tại, vi phạm được chỉ ra qua công tác thanh tra, Thanh tra Bộ Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển NƠXH, Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 3/8/2017 của UBND tỉnh.

Thực hiện đầy đủ trách nhiệm quy định tại Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế công đoàn tại các KCN, khu chế xuất”, được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 1729/QĐ-TTg ngày 4/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ chức, chỉ đạo việc điều tra, khảo sát, tổng hợp nhu cầu để xây dựng, điều chỉnh chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu đầu tư xây dựng NƠXH (trong đó có NƠXH cho công nhân, NLĐ làm việc tại các KCN) hàng năm, trung hạn và dài hạn trên địa bàn tỉnh theo quy định tại khoản 1, Điều 30 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, đã được sửa đổi, bổ sung tại điểm a, khoản 20, Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 1/4/2021, làm cơ sở rà soát, điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở của địa phương trên cơ sở Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2161/QĐ-TTg ngày 22/12/2021.

Tổ chức lập, phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm, trong đó, phải xác định rõ kế hoạch phát triển NƠXH để cho thuê theo quy định tại khoản 2, Điều 15 Luật Nhà ở năm 2014.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, tham mưu để có thể mua nhà ở thương mại được xây dựng theo dự án để làm NƠXH theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP.

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quỹ đất dành để phát triển NƠXH trong quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị của địa phương theo quy định tại khoản 2, Điều 30 Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ…

Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Bình Dương tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các vi phạm đã được chỉ ra trong kết luận thanh tra.

Yêu cầu Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương tổ chức kiểm điểm và xử lý trách nhiệm theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân để xảy ra các tồn tại, vi phạm đã được Thanh tra Bộ Xây dựng kết luận.

Trần Quý