Ngày 20/5/2024, Thanh tra tỉnh Bến Tre đã ban hành Thông báo kết luận thanh tra số 579/TB-TT về thanh tra trách nhiệm việc thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công (CCDVC) cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre (giai đoạn từ ngày 15/6/2021 đến 30/11/2023). Qua thanh tra đã phát hiện nhiều hạn chế, thiếu sót.

Tình trạng công chức giải quyết TTHC, CCDVC cho người dân và doanh nghiệp còn trễ hạn so với thời gian quy định (có 501 hồ sơ trễ hạn). Chưa ban hành phiếu xin lỗi người dân khi có nhiều hồ sơ trễ hạn; giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ còn sai sót; tỷ lệ hồ sơ thực hiện trên môi trường điện tử và tỷ lệ số hóa hồ sơ còn rất thấp…

Tại UBND huyện Chợ Lách, kết quả thanh tra cho thấy, đơn vị không có kiến nghị, đề xuất đơn giản hóa TTHC theo kế hoạch rà soát đánh giá quy định TTHC hàng năm của UBND tỉnh. Một số hồ sơ lĩnh vực kế hoạch đầu tư thì giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh ghi vốn kinh doanh rất thấp là không thực hiện đúng quy định. Một số hồ sơ lĩnh vực giáo dục & đào tạo thiếu học bạ và giấy xác nhận trúng tuyển đi kèm. Đa số hồ sơ đăng ký hộ tịch không vào sổ tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa; một số hồ sơ không thực hiện đúng quy định, không có đủ căn cứ để giải quyết theo quy định…

Tại UBND huyện Giồng Trôm, qua thanh tra cho thấy, đơn vị không kiến nghị, đề xuất đơn giản hóa TTHC theo kế hoạch rà soát đánh giá quy định TTHC hàng năm của UBND tỉnh. Kiểm tra hồ sơ trong lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch cho thấy, quyết định công nhận danh hiệu Khu dân cư văn hoá (năm 2021, 2022) còn sử dụng quyết định công nhận chung cho các ấp, khu phố trên toàn huyện là không thực hiện đúng quy định. Một số hồ sơ lĩnh vực đăng ký hộ tịch còn yêu cầu cung cấp bản sao sổ hộ khẩu giấy là không thực hiện đúng quy định…

Tương tự, Ban Quản lý các Khu công nghiệp cũng không có kiến nghị, đề xuất đơn giản hóa TTHC theo kế hoạch rà soát đánh giá quy định TTHC hàng năm của UBND tỉnh; chưa có hình thức tuyên truyền phong phú các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về công tác cải cách TTHC, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp biết.

Tại Sở Giáo dục và Đào tạo, kết quả thanh tra cho thấy, chưa có hình thức tuyên truyền phong phú các văn bản chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh về công tác cải cách TTHC, CCDVC cho người dân và doanh nghiệp, chỉ thực hiện đăng tải văn bản các cấp trên cổng thông tin điện tử của đơn vị. Tất cả hồ sơ lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục không thực hiện đúng quy trình TTHC đã công bố tại Quyết định số 1745/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục 84 TTHC được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của sở…

Sở Y tế chưa kịp thời ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định số 58/2023/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở.

Hồ sơ lĩnh vực dược phẩm thời hạn giải quyết TTHC là ngày nhưng hẹn trả kết quả là ngày làm việc là không thực hiện đúng quy định. Đối với hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề dược, TTHC không có quy định thành phần hồ sơ là giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, hợp đồng lao động (giữa chủ quầy thuốc và nhân viên bán thuốc), giấy chứng nhận đạt thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc. Tuy nhiên, phần nhiều hồ sơ thụ lý giải quyết lại có những loại giấy tờ này là không thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 54/2017/NĐ-CP và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP.

Trong hồ sơ lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, Sở Y tế chỉ thực hiện nhập trên phần mềm của Bộ Y tế mà không thực hiện nhập trên cổng dịch vụ công của tỉnh và thời gian giải quyết TTHC không đúng quyết định công bố giữa ngày và ngày làm việc ở thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề và cấp giấy phép hoạt động cơ sở là không thực hiện đúng quy định tại Quyết định số 2720/QĐ-UBND ngày 9/12/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt 108 quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Y tế…

Chu Tuấn