Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu đối với việc quản lý, sử dụng tài chính ngân sách, tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành ngân sách Nhà nước (NSNN), phấn đấu thu ngân sách đạt các chỉ tiêu mà UBND tỉnh và HĐND huyện giao trong dự toán đầu năm.

Phân bổ dự toán cho các cơ quan, đơn vị đúng quy định. Phối hợp cùng Kho bác Nhà nước huyện để xử lý, thu hồi dứt điểm các khoản tạm ứng kinh phí ngân sách cấp huyện số tiền 2.653.735.256 đồng. Lập báo cáo quyết toán ngân sách huyện đúng thời gian quy định.

Nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo, điều hành quản lý dự án đối với các công trình do các đơn vị trực thuộc UBND huyện làm chủ đầu tư đã có những sai sót nêu trên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các đơn vị trực thuộc UBND huyện làm chủ đầu tư trong việc quản lý sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các chủ đầu tư là đơn vị trực thuộc UBND huyện nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và khắc phục ngay các sai sót đối với tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý trong việc thực hiện quản lý dự án, công trình có sai sót.

Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tiến hành rà soát lại quỹ đất công ích tại địa phương và tổ chức đấu giá để cho thuê đất công ích theo đúng quy định.

Đồng thời, chỉ đạo UBND xã Hòa Quang Nam, UBND thị trấn Phú Hòa lập báo cáo quyết toán ngân sách xã đúng thời gian quy định. UBND xã Hòa Định Tây, UBND xã Hòa An phối hợp cùng Kho bạc Nhà nước huyện để xử lý, thu hồi hoàn trả vốn tạm ứng 234.213.000 đồng.

Đối với việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng (PCTN), tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm và chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót đã nêu.

Hằng năm, xây dựng kế hoạch và tổ chức rà soát xung đột lợi ích; kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức theo quy định của Luật PCTN năm 2018. Chỉ đạo phòng chuyên môn kiểm tra, rà soát, hướng dẫn công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc để thực hiện đúng quy định.

Chỉ đạo Phòng Tài chính Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng HĐND&UBND huyện, UBND xã Hòa Hội thực hiện công khai dự toán, quyết toán tài chính - ngân sách theo quy định.

Phòng Kinh tế - Hạ tầng sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng quy hoạch và thực hiện chi theo đúng quy định; thu hồi vào tài khoản của đơn vị và thực hiện chi các nội dung theo đúng quy định số tiền 173.747.100 đồng đã chi bồi dưỡng cán bộ, công chức thực hiện công tác trực tiếp và gián tiếp thu phí thẩm định thiết kế xây dựng - quy hoạch.

Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với các cá nhân có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 68 Luật Thanh tra năm 2022 do không cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu làm cơ sở để tính dự toán thu, chi cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải của gói thầu số 2 về cung ứng dịch vụ công ích thu gom, vận chuyển xử lý rác thải giai đoạn 2020 - 2022. Giao đơn vị có chức năng kiểm tra, thu thập hồ sơ thu gom rác, lưu trữ theo đúng quy định và báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra tỉnh.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng đúng định mức quy định khi tổ chức tập huấn, khảo sát hiện trạng các sản phẩm tham gia OCOP; thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục quy định khi thực hiện mô hình trình diễn lúa từ nguồn kinh phí theo Nghị định 35 và nguồn kinh phí sự trồng trọt năm 2022; kiểm tra, rà soát và thực hiện đúng định mức khi thực hiện mô hình chăn nuôi heo sinh sản; hướng dẫn và thực hiện việc xây dựng mô hình vườn kiểu mẫu theo đúng các tiêu chí đánh giá được quy định.

Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo thu hồi nộp vào ngân sách Nhà nước với tổng số tiền 656.914.197 đồng qua tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh tại Kho bạc Nhà nước do để xảy ra một số sai sót; yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa tổ chức thực hiện nghiêm nội dung xử lý nêu trên, báo cáo kết quả về Thanh tra tỉnh.

Đình Sang