Ngày 13/11 vừa qua, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Kết luận thanh tra số 63/KL-TTT về thanh tra trách nhiệm đối với Giám đốc Sở NN&PTNT trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN, giai đoạn từ ngày 1/1/2021 tới ngày 31/12/2022. Qua thanh tra, ngoài những mặt tích cực thì kết luận cũng đã chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế cần sớm được chấn chỉnh, khắc phục.

Cơ bản Giám đốc Sở NN&PTNT đã thực hiện nghiêm túc theo quy định như việc chỉ đạo xây dựng và phê duyệt kế hoạch thanh tra; việc bổ nhiệm ngạch thanh tra viên; thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cấp trên…

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình triển khai hoạt động thanh tra của sở còn tồn tại, hạn chế như việc xây dựng kế hoạch thanh tra, báo cáo kết quả thanh tra và triển khai kết luận thanh tra chưa đảm bảo về mặt thời gian theo quy định Luật Thanh tra năm 2010; thực hiện sổ nhật ký các đoàn thanh tra chưa đúng quy định tại Thông tư số 08/2015/TTCP và Thông tư số 06/2021/TTCP của Thanh tra Chính phủ.

Thực hiện trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra còn chưa đầy đủ; phân công trưởng đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động đoàn thanh tra và không lập hồ sơ giám sát hoạt động đoàn thanh tra (11/11 đoàn) chưa đúng quy định tại Điều 29, Điều 37 Thông tư số 06/2021/TT-TTCP của Chính phủ.

Đối với các cuộc thanh tra chuyên ngành, Sở NN&PTNT ban hành báo cáo kết quả thanh tra nhưng không có ban hành kết luận thanh tra (5/5 đoàn) là chưa đúng với quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

Về công tác tiếp công dân, qua kiểm tra, xác minh trách nhiệm thực hiện pháp luật về công tác tiếp công dân của Giám đốc Sở, cơ bản thực hiện theo quy định… Tuy nhiên, còn hạn chế như sổ tiếp công dân ghi chép chưa đúng biểu mẫu quy định; chưa ban hành quyết định phân công công chức phụ trách làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư KNTC, kiến nghị, phản ánh tại đơn vị.

Về công tác giải quyết, xử lý đơn thư KNTC, quy trình giải quyết đối với 2 đơn KN chưa đúng quy định, thụ lý giải quyết KN không đúng thẩm quyền, chưa ban hành quyết định xác minh nội dung KN, người KN rút đơn nhưng không có đơn xin rút KN; xử lý 2 đơn TC chưa đúng quy định…

Trong việc thực hiện pháp luật về PCTN, bên cạnh kết quả đạt được, quá trình triển khai và tổ chức thực hiện PCTN vẫn còn những tồn tại, hạn chế như chưa ban hành kế hoạch riêng về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; không thực hiện việc công khai báo cáo tình hình thực hiện ngân sách (hằng quý, 6 tháng); chưa thực hiện công khai quyết toán năm 2022 của sở và các đơn vị trực thuộc; thực hiện công tác quyết toán ngân sách năm 2021, 2022 trễ thời gian quy định; không gửi dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ đến cơ quan tài chính cấp trên thẩm định trước khi ban hành chính thức (9/13 đơn vị) ; không ban hành kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2021 theo quy định Luật PCTN năm 2018.

Trong công tác kê khai tài sản, thu nhập, đơn vị không lập sổ theo dõi, giao, nhận bản kê khai; không lập biên bản bàn giao bản kê khai; không báo cáo kết quả kê khai lần đầu; một số đơn vị không lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai, là không đúng quy định tại Điều 37, 38 của Luật PCTN năm 2018.

Theo Thông báo số 27/TB-SNV ngày 18/7/2023 của Sở Nội vụ về kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức tại Sở NN&PTNT năm 2021, 2022 còn một số tồn tại, hạn chế về bố trí, phân công vị trí việc làm và công tác tuyển dụng viên chức. 11 trường hợp bố trí vị trí việc làm không phù hợp, 2 trường hợp có bằng chuyên môn không đủ chuẩn, 1 trường hợp bố trí vị trí việc làm không có quy định trong Đề án Vị trí việc đã được UBND tỉnh phê duyệt. 3 trường hợp hợp đồng làm công tác chuyên môn không đúng theo quy định…

Đoàn thanh tra cũng đã kiểm tra thực tế tại 3 đơn vị trực thuộc Sở NN&PTNT. Bên cạnh kết quả đạt được, công tác thanh tra và PCTN tại các đơn vị này còn thể hiện những tồn tại, hạn chế.

Đối với Chi cục Thủy lợi, Giám đốc Sở đã phê duyệt 12 cuộc thanh tra (năm 2021 có 6 cuộc, năm 2022 có 6 cuộc) nhưng đơn vị này chỉ tiến hành được 1 cuộc thanh tra; đồng thời, không báo cáo Giám đốc Sở để điều chỉnh các cuộc thanh tra cho kịp thời và phù hợp…

Qua thanh tra cũng xác định Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Thủy lợi đã không ban hành kế hoạch riêng về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật PCTN; không có biên bản giao nhận và không lập sổ theo dõi bản kê khai tài sản, thu nhập; không ban hành báo cáo PCTN; không xây dựng kế hoạch và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác; không thực hiện việc công khai báo cáo tình hình thực hiện ngân sách (hằng quý, 6 tháng); thực hiện công tác quyết toán ngân sách năm 2021 và 2022 trễ thời gian quy định; quy chế chi tiêu nội bộ không có cơ quan tài chính cấp trên thẩm định trước khi ban hành chính thức…

Từ kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Giám đốc Sở NN&PTNT thực hiện nghiêm nội dung kết luận thanh tra, tổ chức rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế và chỉ đạo đối với các phòng, ban, chi cục, trung tâm trực thuộc sở chấp hành nghiêm pháp luật về thanh tra, giải quyết KNTC và PCTN theo đúng quy định…

Chu Tuấn