Kết luận thanh tra chỉ rõ, công tác quản lý Nhà nước về kiểm dịch y tế biên giới của Sở Y tế Lạng Sơn còn nhiều tồn tại. Từ thực tế hoạt động kiểm dịch cho thấy vẫn còn một số tổ chức, cá nhân chưa hợp tác đầy đủ, việc khai báo hóa đơn chứng từ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức chưa ghi đầy đủ.

Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh Lạng Sơn có triển khai, thực hiện các xét nghiệm về vi sinh, hóa lý nước phục vụ cho công tác kiểm dịch y tế biên giới. Tuy nhiên, Trung tâm chưa tự công bố điều kiện về phòng xét nghiệm theo Quy định số 103/2016/NĐ-CP quy định bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm. Trong khi đó, nhân viên thực hiện tại phòng xét nghiệm chưa được tập huấn, đào tạo chứng chỉ lấy mẫu.

Đặc biệt, dù năm 2017 và 2018, Sở Y tế Lạng Sơn đã xây dựng kế hoạch và tổ chức lồng ghép các hoạt động 6 tháng đầu năm của đơn vị, tuy nhiên Sở Y tế chưa triển khai công tác thanh tra đối với Trung tâm.

Cục Y tế dự phòng đề nghị Sở Y tế Lạng Sơn tổ chức thực hiện Nghị định số 89/2018-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới và các văn bản quy định chi tiết liên quan hoạt động kiểm dịch y tế để tổ chức thực hiện đúng quy định.

Sở Y tế Lạng Sơn chỉ đạo các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh có triển khai hoạt động xét nghiệm triển khai thực hiện việc tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về an toàn sinh học phòng xét nghiệm, tập huấn lấy mẫu xét nghiệm đảm bảo chất lượng. Đồng thời, trong thời gian tới có kế hoạch thanh tra đối với hoạt động kiểm dịch y tế biên giới, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm về kiểm dịch y tế quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước.

Phương Anh