Đó là một số tồn tại, hạn chế  trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của UBND huyện Mộc Châu mới được Thanh tra tỉnh Sơn La làm rõ qua thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Bên cạnh một số mặt tích cực của UBND huyện Mộc Châu, kết luận thanh tra đã chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm của địa phương này trong đó có quy trách nhiệm cụ thể đến các đơn vị, phòng, ban.

Đối với công tác tiếp công dân, qua thanh tra cho thấy có một số nội dung UBND huyện Mộc Châu thực hiện không đúng theo quy định tại Khoản 2, Điều 25, Luật Tiếp công dân năm 2013. Cụ thể:

Năm 2017, 2018 một số vụ việc không được ghi chép vào Sổ tiếp công dân, Sổ tiếp công dân không có chữ ký nhận của công dân vào nội dung trình bày trực tiếp theo quy định.

Năm 2019 không ghi chép vào Sổ tiếp công dân, nội dung trình bày của công dân không được ghi vào sổ mà được cập nhật vào máy tính.

Công tác xử lý, phân loại, chuyển đơn (cụ thể là theo dõi việc giải quyết đơn của các cơ quan, đơn vị được giao xử lý đơn) cũng có một số tồn tại, hạn chế như:

Việc báo cáo kết quả giải quyết của một số đơn vị đối với đơn kiến nghị, phản ánh về UBND huyện qua Ban tiếp công dân còn chậm thời gian theo yêu cầu tại văn bản giao việc, văn bản chuyển đơn.

Có 49 đơn không có kết quả trả lời (năm 2017 có 20 đơn, năm 2018 có 8 đơn và 9 tháng 2019 có 21 đơn) thuộc nhiệm vụ giải quyết của các cơ quan, phòng, ban, tổ chức: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban quản lý dự án ĐTXD, Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND xã Phiêng Luông, UBND thị trấn Nông trường Mộc Châu, Phòng Tài nguyên và Môi trường - Chi nhánh văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

Nội dung trả lời một số đơn kiến nghị, phản ánh của UBND các xã, thị trấn chưa chặt chẽ mới dừng ở nội dung báo cáo vụ việc, chưa đề xuất được các giải pháp giải quyết vụ việc; một số đơn xác định thẩm quyền giải quyết chưa đúng dẫn tới việc khó khăn trong giải quyết.

Việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện, qua thanh tra phát hiện có 4/9 đơn khiếu nại đã được giải quyết còn có các tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện quy trình giải quyết khiếu nại hành chính theo Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ như: giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại chưa phù hợp với nội dung khiếu nại cần làm rõ; không lập kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại; thời gian giải quyết khiếu nại quá thời gian theo quy định.

Cơ quan thanh tra cũng quy rõ, Chủ tịch UBND huyện là người chịu trách nhiệm chung đối với các tồn tại, hạn chế trên; bên cạnh đó là trách nhiệm trực tiếp của Ban tiếp công dân huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị không giải quyết đơn nêu trên.

Qua đó, Thanh tra tỉnh Sơn La đã yêu cầu Ban tiếp công dân huyện Mộc Châu chấn chỉnh, sửa chữa ngay các khuyết điểm trong công tác tiếp công dân, ghi chép đầy đủ thông tin theo mẫu quy định, tăng cường theo dõi việc giải quyết đơn của các đơn vị được giao; Thanh tra huyện tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo và tập huấn cho các đơn vị thuộc huyện.

Thanh tra tỉnh Sơn La cũng yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu nghiêm túc chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế liên quan đến các thiếu sót về trình tự, thủ tục trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Liên quan đến 49 đơn không có kết quả trả lời trong năm 2017, 2018 và 9 tháng năm 2019, Thanh tra tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị đã được nêu nghiêm túc kiểm điểm.

Báo Thanh tra sẽ theo dõi và thông tin đến bạn đọc.

Trần Kiên