Không đủ năng lực vẫn được giao quản lý D.A

Theo số liệu, trong giai đoạn 2015 - 2017, Ban Quản lý D.A đầu tư xây dựng TP Uông Bí thực hiện 44 công trình, với tổng mức đầu tư được duyệt 489,301 tỷ đồng; Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện 29 công trình với tổng mức đầu tư được duyệt 12,773 tỷ đồng và UBND các phường, xã thực hiện 234 công trình với tổng mức đầu tư được duyệt 319,763 tỷ đồng.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh tiến hành thanh tra 27 công trình, D.A đã hoàn thành, chưa được thanh tra, kiểm toán với tổng mức đầu tư được phê duyệt quyết toán hơn 121 tỷ đồng. Trong đó, Ban Quản lý D.A đầu tư xây dựng TP Uông Bí quản lý 10 D.A; Phòng Giáo dục và Đào tạo quản lý 4 D.A; Phòng Kinh tế kế hoạch quản lý 1 D.A và UBND cấp phường quản lý 12 D.A.

Đoàn thanh tra chỉ rõ, UBND TP Uông Bí và các đơn vị trực thuộc đã lựa chọn đơn vị tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình không đủ điều kiện năng lực đối với 9 D.A; có 11 D.A nhà thầu tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đã cử cán bộ không đủ điều kiện năng lực đảm nhận các chức danh chủ chốt.

Đặc biệt, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố được giao quản lý 4 D.A, tuy nhiên lại không đủ điều kiện năng lực quản lý D.A theo quy định...

 

Phát hiện sai phạm hơn 1,8 tỷ dồng

Từ năm 2015 đến năm 2017, Thanh tra TP Uông Bí đã thực hiện 11 cuộc thanh tra với 69 công trình.

Qua thanh tra, đã phát hiện sai phạm hơn 1,8 tỷ đồng. Trong đó, giảm trừ hơn 111 triệu đồng; thu hồi hơn 1,7 tỷ đồng. Đến thời điểm Sở Xây dựng tiến hành thanh tra, các đơn vị đã thực hiện xong việc giảm trừ. Tuy nhiên, còn gần 364 triệu đồng phải thu hồi, TP Uông Bí vẫn chưa thực hiện xong.

Bên cạnh đó, 2 D.A trong quá trình thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch còn để xảy ra một số sai sót như: Không lập nhiệm vụ quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; không có ý kiến của cơ quan quản lý quy hoạch cấp tỉnh trước khi phê duyệt; không đánh giá môi trường chiến lược; nội dung quy hoạch chi tiết, cắm mốc quy hoạch không đầy đủ...

 

Ngoài ra, 16 D.A có hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình không đúng quy định; 4 D.A chưa lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình, chưa nghiệm thu, phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát; 3 D.A chưa phê duyệt phương án khảo sát; 1 D.A phê duyệt điều chỉnh dự toán không đúng quy định...

100% D.A được thanh tra còn để xảy ra sai sót...

Trong giai đoạn thực hiện đầu tư, đoàn thanh tra cũng chỉ rõ, có 6 D.A chủ đầu tư (CĐT) đã lựa chọn nhà thầu thi công không đủ điều kiện năng lực thi công xây dựng công trình; đơn vị thi công cử cán bộ không đủ điều kiện năng lực làm chỉ huy trưởng công trường tại 10 D.A.

Không những thế, mặc dù không có đủ điều kiện năng lực theo quy định nhưng CĐT vẫn tự giám sát thi công xây dựng 2 D.A; 11 D.A khác đã cử cán bộ không đủ điều kiện năng lực tham gia giám sát thi công.

Ngoài ra, CĐT chưa xác nhận thiết kế bản vẽ thi công của 5 D.A; không phê duyệt lại giá gói thầu 2 D.A; sửa lỗi, hiệu chỉnh, đánh giá hồ sơ dự thầu chưa phù hợp với hồ sơ mời thầu 1 D.A; nhật ký thi công tại 5 D.A chưa ghi đầy đủ nội dung; 2 D.A có chất lượng thi công công trình chưa đảm bảo; chưa lập và phê duyệt quy trình bảo trì trước khi đưa công trình xây dựng vào khai thác, sử dụng 8 D.A; đưa công trình vào sử dụng khi chưa nghiệm thu hoàn thành 1 D.A...

Đoàn thanh tra cũng khẳng định, 27/27 D.A được thanh tra còn để xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện nghiệm thu, thanh quyết toán; 12 D.A thực hiện quyết toán không đảm bảo thời gian theo quy định...

Trước những tồn tại, vi phạm trên, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu UBND TP Uông Bí chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan; có biện pháp xử lý, chấn chỉnh kịp thời theo quy định.

Đồng thời, yêu cầu giảm trừ giá trị quyết toán được phê duyệt hơn 443 triệu đồng và giảm trừ giá trị quyết toán A - B phần xây lắp được lập hơn 94 triệu đồng.

UBND TP Uông Bí đã thực hiện các nội dung theo kiến nghị tại Kết luận thanh tra như thế nào?

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

Trọng Tài