Cụ thể, trong hoạt động sản xuất kinh doanh doanh, Cty lập báo cáo tài chính chưa đúng với số liệu trên sổ kế toán và chứng từ kế toán nên phải điều chỉnh, bổ sung báo cáo tài chính.

Cty lập báo cáo tài chính không chính xác dẫn đến làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của năm 2015 với số tiền hơn 172,2 triệu đồng; hạch toán vào chi phí được trừ đối với nguyên vật liệu mua vào nhưng không đầy đủ chứng từ khi tính thu nhập chịu thuế chưa đúng theo quy định với số tiền hơn 61,1 triệu đồng. Do đó, thuế TNDN phải nộp tăng thêm hơn 5,9 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền thuế TNDN Cty phải nộp tăng thêm so với số thuế TNDN đã kê khai, quyết toán hơn 178,1 triệu đồng.

Đối với việc kê khai, nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, Cty chưa thực hiện trình báo việc sử dụng lao động và chưa báo cáo định kỳ tình hình sử dụng lao động, thay đổi về lao động; chưa lập và sử dụng sổ quản lý lao động theo quy định; chưa xây dựng và gửi thang, bảng lương, định mức lao động đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật Lao động 2012 và Chương III, Nghị định số 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động.

Bên cạnh đó, Cty chưa xây dựng và đăng ký nội quy lao động với cơ quan có thẩm quyền; chưa thực hiện ký kết và gửithỏa ước lao động tập thể đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh theo quy định.

Hàng năm, Cty chưa tổ chức hội nghị người lao động theo quy định tại Điều 14 Mục 2 Chương 3 của Nghị định 60/NĐ-CP của Chính phủ; chưa bố trí cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh lao động; chưa xây dựng và thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hằng năm; nội quy an toàn, vệ sinh lao động của doanh nghiệp cho từng khu vực làm việc; biện pháp làm việc an toàn cho từng loại công việc; kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại; đánh giá rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015.

Kiểm tra hợp đồng lao động Cty đã ký với 15 lao động năm 2017 (có tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tính đến 31/12/2017) thấy hợp đồng lao động không ghi cụ thể và chưa đầy đủ nội dung về công việc, địa điểm làm việc theo quy định; chi trả mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác ghi không đúng quy định; chế độ nâng lương ghi không đúng quy định tại Khoản 6, Điều 4 Nghị định số 05/2015/NĐ- CP; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi ghi không đúng quy định; trang bị bảo hộ lao động ghi không đúng quy định; BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và bảo hiểm y tế (BHYT) ghi không đúng quy định.

Một số trường hợp người lao động ký hợp đồng đủ 3 tháng trở lên phải đóng BHXH theo quy định của BHXH Việt Namnhưng Cty chưa đóng BHXH, BHYT, BHTN cho ngưòi lao động. Theo báo cáo của Cty, trong số lao động chưa đóng bảo hiểm có một số trường hợp đã chấm dứt hợp đồng tại Cty, số còn làm việc, đến nay Cty đã tham gia đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định.

Trong quá trình thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành quyết định thu hồi hơn 182,3 triệu đồng thuế TNDN và thuế giá trị gia tăng (GTGT) và Cty đã nộp số tiền trên vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh.

Thanh tra tỉnh đã kiến nghị Tổng Giám đốc Cty Nhựa Đại Thành Long chấp hành nghiêm chế độ hạch toán kế toán và các quy định của Luật Quản lý thuế; Luật Thuế TNDN và Luật Thuế GTGT như xác định chi phí được trừ khi tính thuế TNDN; kê khai và quyết toán thuế TNDN, thuế GTGT và các khoản phải nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Đồng thời, khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động được chỉ ra qua thanh tra; tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các bộ phận, cá nhân có liên quan đến những hạn chế, thiếu sót như kết luận đã nêu trên.

Lê Phương