Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh Hải Dương còn chỉ ra những tồn tại, thiếu sót, như trong việc thực hiện dự án khu dân cư, nhà ở công nhân và dịch vụ khu công nghiệp Tân Trường, huyện Cẩm Giàng (D.A), Cty thực hiện thi công điều chỉnh giảm khối lượng kè chắn cát tuyến T20 - T25 khi chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết.

Ngoài ra, Cty còn chưa xác định giá trị điều chỉnh tăng, giảm khối lượng thi công các hạng mục theo hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực tế nghiệm thu, quyết toán với đơn vị thi công, dẫn đến số tiền sử dụng đất phải nộp bổ sung tương ứng do giảm giá trị chi phí xây dựng hơn 3,8 tỷ đồng.

Trong việc thực hiện Bộ luật Lao động, Cty chưa thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình sử dụng lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, báo cáo định kỳ về công tác bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động; chưa gửi thỏa ước lao động tập thể, chưa đăng ký nội quy lao động tại cơ quan quản lý Nhà nước về lao động cấp tỉnh; việc tổ chức huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động chưa kịp thời theo quy định.

Việc kê khai, quyết toán thuế của Cty còn sai, dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2017 hơn 88,1 triệu đồng.

Trong quá trình thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành quyết định thu hồi số tiền sai phạm trong quá trình thực hiện D.A hơn 3,8 tỷ đồng, và số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2017 là hơn 88,1 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ, chờ xử lý của Thanh tra tỉnh. Cty đã thực hiện nộp số tiền trên vào tài khoản tạm giữ, chờ xử lý của Thanh tra tỉnh.

Thanh tra tỉnh tiếp tục đề nghị Cty Nam Quang thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng quy định của pháp luật về đầu tư, lao động, kế toán và kê khai, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp; lập hồ sơ đề nghị điều chỉnh quy hoạch chi tiết, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh kè chắn cát, trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt làm căn cứ giảm trừ giá trị do điều chỉnh thiết kế hơn 275,8 triệu đồng.

Thực hiện thi công, lập hồ sơ quyết toán các hạng mục công trình để trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt quyết toán theo đúng tiến độ thực hiện dự án, tại Thông báo số 60 của UBND tỉnh Hải Dương.

Rà soát hồ sơ, tài liệu thi công các hạng mục xây dựng hạ tầng kỹ thuật chưa được thanh tra để hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, quyết toán và bàn giao hạ tầng D.A; xác định lại giá trị tăng, giảm theo đúng quy hoạch, yêu cầu kỹ thuật, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quyết toán làm căn cứ xác định giá trị tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định.

Chấp hành nghiêm các chế tài xử lý đối với hành vi vi phạm hành chính về thuế khi có quyết định xử lý vi phạm về thuế của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền…

Lê Phương