Thực hiện chưa đúng Luật Tiếp công dân

Xác minh tại 19 cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện (9 phòng, ban, 10 xã) cho thấy, công tác tiêp công dân, giải quyết KN,TC, giải quyết tranh chấp đất đai trong 2 năm (2016-2017) còn nhiều tồn tại.

Chủ tịch UBND huyện chỉ mới tiếp 12/64 lần, còn lại 52/64 lần ủy quyền cho cấp phó tiếp.

Tính đến tháng 5/2018, trên địa bàn huyện có một số dự án còn vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt, một số vụ việc phát sinh đông người, phức tạp nhưng chưa được xem xét giải quyết dứt điểm. 8 trường hợp công dân đã có quyết định thu hồi đất và quyết định bồi thường có phát sinh đơn KN vượt cấp đến tỉnh, nhưng Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn vẫn chưa thụ lý, giải quyết theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

Chậm triển khai 15 tháng Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh về tiếp công dân của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện trên địa bàn.

Chủ tịch UBND các xã: Bình Đông, Bình Thanh Tây, Bình Thới chỉ trực tiếp tiếp dân 50% số lần, còn lại phân công cho cấp phó là thực hiện không đầy đủ trách nhiệm người đứng đầu tiếp công dân định kỳ theo quy định tại Điều 15 Luật Tiếp công dân.

Sau tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND các xã hầu hết không ban hành thông báo kết luận nội dung tiếp công dân là chưa đảm bảo quy định; UBND các xã Bình Hòa, Bình Dương, Bình Thạnh, Bình Thới và Bình Chương thực hiện chế độ báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết KN,TC chậm từ 4 đến 13 ngày; UBND các xã: Bình Dương, Bình Thạnh, Bình Chương báo cáo chưa đầy đủ theo quy định Thông tư số 03/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

Đến hết tháng 12/2017 còn 10/24 vụ việc do các cơ quan cấp tỉnh chuyển về từ 2 năm (2016 và 2017) thuộc thẩm thẩm quyền xử lý, giải quyết của 8 Chủ tịch UBND xã chưa được xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Văn phòng HĐND-UBND huyện: Công tác tham mưu xử lý đơn KN của công dân liên quan đến công tác bồi thường còn lòng vòng, chậm đề nghị xử lý thụ lý đơn thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND huyện chuyển cho các thủ trưởng cơ quan thuộc huyện xem xét giải quyết, chưa đăng tải đầy đủ Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ trên cổng thông tin điện tử của UBND huyện để người dân và cơ quan chức năng theo dõi, giám sát.

Nợ đọng xây dựng cơ bản lên 82,8 tỷ đồng

Từ năm 2015 đến năm 2017, UBND huyện và UBND các xã, thị trấn đã triển khai 364 dự án, công trình với các nguồn vốn theo kế hoạch trên 459 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra chỉ mới 233 dự án hoàn thành đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quyết toán giai đoạn 2015 - 2017 với tổng giá trị phê duyệt quyết toán 283,621 tỷ đồng. Vẫn còn 203 công trình nợ đọng xây dựng cơ bản  là 59,8 tỷ đồng.

Kết luận cũng chỉ ra, việc thực hiện đầu tư và xây dựng của một số dự án gặp vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; chậm trong việc phân bổ vốn Chương trình Nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo ... nên việc triển khai chậm dẫn đến giá trị giải ngân vốn không đạt kế hoạch; nguồn vốn đóng góp từ ngân sách xã và của nhân dân thu không đạt nên dẫn đến tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản đối với nguồn này chiếm tỉ lệ 38,4% ( gần 23 tỷ đồng).

Triển khai công tác tuyên truyền pháp luật về PCTN của nhiều đơn vị chưa thực hiện thường xuyên, chưa chấp hành đúng chế độ thông tin báo cáo hoặc thiếu báo cáo về công tác PCTN theo quy định tại Thông tư số 03/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ. 19/19 đơn vị  được thanh tra chưa cụ thể hóa việc thực hiện trách nhiệm giải trình trong nội quy, quy ché làm việc của cơ quan.

Kiểm tra việc công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng dất đai đối với quỹ đất công ích tại UBND 6 xã: Bình Minh, Bình Thạnh, Bình Đông, Bình Dương, Bình Chương, Bình Khương phát hiện nhiều bất cập, lỏng lẻo, vi phạm quy định Luật Đất đai 2013 như: Không tổ chức đấu giá, không ký họp đồng cho thuê đất 49 thửa 4,23 ha, ký hợp đồng không thể hiện tiền cho thuê đất 43 thửa 1,96 ha, cho cán bộ xóm, đội, các Chi tổ Hội không hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách mượn đất công ích để canh tác với diện tích 47,5 ha.

Qua kiểm tra 163 bản kê khai tài sản, thu nhập tại 24 đơn vị cho thấy có 143 bảng kê khai có sai sót khi thực hiện kê khai, tài sản, thu nhập chưa đúng, cụ thể như: Không ghi rõ nguồn gốc hình thành tài sản là quyền sử dụng đất, các khoản thu nhập tăng giảm trong năm; không kê khai đầy đủ quyền sử dụng đất; kê khai chưa đúng, đầy đủ tài sản là xe mô tô, giá trị đất; kê khai các loại nhà, đất không đúng theo quy định; không ghi rõ các khoản nợ...

Hàng loạt đơn vị vi phạm quản lý đầu tư xây dựng

Thanh tra việc quản lý đầu tư công tại 10 xã, cho thấy, UBND xã Bình Minh làm chủ đầu tư 2 công trình và UBND xã Bình Hòa làm chủ 1 công trình có tổng mức đầu tư trên 2 tỷ/công trình đã được triến khai thực hiện đầu tư trước ngày 1/6/2017 nhưng không ký hợp đồng với Ban Quản lý đầu tư và xây dựng để thực hiện quản lý dự án là không đúng quy định Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Tại UBND 8 xã làm chủ đầu tư đã triển khai đầu tư 23 công trình sau ngày 01/6/2017 không có bộ máy chuyên môn đủ điều kiện về năng lực để trực tiếp quản lý dự án đầu tư nhưng không thực hiện thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định để thực hiện quản lý dự án.

Thanh tra 15 công trình do UBND huyện và UBND các xã làm chủ đầu tư cho thấy: Có 2/15 công trình không xác nhận bản vẽ hoàn công của chủ đầu tư; không đóng dâu giáp lai của nhà thầu và xác nhận nhật ký thi công của Chủ đầu tư; 3/15 công trình các cá nhân tham gia quản lý dự án không có chứng nhận nghiệp vụ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Các đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và công tác chấm xét thầu của 15 công trình chưa chặt chẽ nên dẫn đến một số đơn giá dự thầu sai số học, sai mã hiệu định mức dẫn đến giá trúng thầu không chính xác.

Có 15/15 công trình dự toán tính tăng khối lượng so với hồ sơ thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công nhưng trong khâu thẩm tra, thẩm định dự toán không phát hiện để điều chỉnh dẫn đến làm tăng giá trị dự toán công trình với tống số tiền 630,6 triệu đồng.

Các chủ đầu tư lập quyết toán tăng định mức, khối lượng dẫn đến thanh toán, quyết toán của 15 công trình tăng giá trị xây lắp và giá trị các chi phí với tổng số tiền 680,1 triệu đồng..

Nguyễn Điểm