Không phải là TSCĐ nhưng tính và trích khấu hao như tài sản cố định trong năm 2016, 2017, 2018 với số tiền 118,4 triệu đồng.

Việc quản lý sổ sách, hồ sơ, chứng từ kế toán sắp xếp chưa khoa học, phản ánh một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chưa kịp thời, chính xác, việc tính toán số liệu còn sai sót về số học. Hóa đơn chưa viết đầy đủ các tiêu chí theo quy định; kê khai bổ sung hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào chưa đúng quy định; hạch toán chưa đầy đủ, kịp thời, chính xác một số khoản doanh thu, chi phí nên dẫn đến việc xác định kết quả sản xuất kinh doanh chưa chính xác.

Mặt khác, việc kiểm tra chi phí để xác định thuế thu nhập doanh nghiệp còn chênh lệch như: Năm 2016, Cty thực hiện trích khấu hao TSCĐ đối với nhà kho nhưng không có hồ sơ TSCĐ, không có giấy tờ chứng minh thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp, số tiền đã trích khấu hao là 32,8 triệu đồng.

Năm 2017, Cty Minh Dũng đã bán thanh lý TSCĐ là ô tô chở người dưới 9 chỗ (xe Kia Rio) thấp hơn giá trị còn lại, đã ghi giảm tài sản cố định và hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ (chi phí khác TK 811) với số tiền: 142,7 triệu đồng

Số thuế GTGT đã nộp đến cuối kỳ 2018 thừa 549,8 triệu đồng so với số phải nộp trong năm, lý do đơn vị không ước được số thuế vãng lai 2% mà các đơn vị thanh toán cho doanh nghiệp do kho bạc giữ lại để nộp thay nhà thầu thi công.

Ngoài ra, Cty thực hiện kê khai bổ sung thuế GTGT đầu vào đối với 3 hoá đơn phát sinh trong năm 2015, 2016 nhưng đến năm 2017, 2018 đơn vị mới kê khai với số tiền là 115,9 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Cty chưa có cán bộ chuyên trách làm công tác an toàn, vệ sinh lao động (theo điều 36 Nghị định 39/2016/NĐ-CP);

Mặt khác, Cty Minh Dũng cũng chưa tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động, không có hồ sơ theo dõi sức khỏe người lao động.

Kiểm tra hồ sơ cho thấy, 762 hồ sơ nhân sự thuộc bộ phận lao động trực tiếp chi có bản hợp đồng lao động, không có bản sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương, không có bản sao giấy chứng minh nhân dân, không có giấy khám sức khỏe theo quy định tại Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Luật Lao động; một số hợp đồng lao động có thời gian từ 12 tháng trở lên có nội dung “cá nhân không tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Cty, tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được tính cả vào lương cho người lao động”.

Qua kiểm tra xác định 4 trường hợp có hợp đồng lao động với Cty, số tiền lương chi trả theo bảng thanh toán lương là 104,5 triệu đồng; nhưng thực tế số lao động trên không làm việc cho Cty.

Về thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, kết luận chỉ ra, Cty xác định một số chi phí chưa đúng dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh chưa chính xác và xác định nghĩa vụ với ngân sách còn thiếu, số tiền thuế năm 2016, 2017, 2018 phải nộp xác định tăng thêm là 203,3 triệu đồng.

Một số chi phí vật tư xây dựng công trình vượt định mức theo quy định là 783,3 triệu đồng, tiền thuế thu nhập doanh nghiệp là 156,7 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh yêu cầu Giám đốc Cty Minh Dũng kiểm điểm rút kinh nghiệm khắc phục những tồn tại, hạn chế, sai phạm trong việc thực hiện pháp luật về kế toán, việc thực hiện nghĩa vụ với nhà nước và người lao động và việc thực hiện pháp luật về đầu tư xây dựng.

Yêu cầu Cty hạch toán điều chỉnh giảm chi phí nhân công đối với lao động có tên không đúng thực tế trên sổ theo dõi chi phí dở dang (TK 154) của đơn vị tại công trình trụ sở làm việc Hội đồng nhân dân và UBND huyện Phú Bình, số tiền 58,7 triệu đồng. Xác định tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền thuê đất hàng năm, được hạch toán vào chi phí sán xuất kinh doanh trong kỳ, chấm dứt việc theo dõi hạch toán như tài sản cố định.

Đối với giá trị chênh lệch tại công trình Nhà đại đội thông tin C13 và Nhà ở Đại đội 2/d18 nguồn vốn do Bộ Quốc phòng quản lý, yêu cầu Giám đốc Cty làm việc với chủ đầu tư là Lữ đoàn 409/Quân khu 1 và Sư đoàn BB3/Quân Khu 1 để kiểm tra, rà soát và xử lý theo quy định của nhà nước.

Yêu cầu Cty nộp số tiền 203,3 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh Thái Nguyên

Thái Hải