Theo số liệu thống kê của Thanh tra tỉnh Yên Bái, quý I, các tổ chức thanh tra trong tỉnh triển khai 54 cuộc thanh tra (trong đó, 22 cuộc thanh tra hành chính và 31 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành).

Qua thanh tra phát hiện sai phạm với tổng số tiền 1.915,46 triệu đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền 309,67 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác về kinh tế 1.605,79 triệu đồng; ban hành 82 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 1.087,5 triệu đồng, bằng hình thức khác 203,1 triệu đồng.

Riêng Thanh tra tỉnh đã ban hành và công bố quyết định thanh tra chuyên đề trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Yên Bái đối với 4 sở và 2 địa phương.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện 5 cuộc thanh tra từ năm 2023 chuyển sang, trong đó có 4 cuộc đã kết thúc và ban hành kết luận thanh tra, 1 cuộc đang xây dựng dự thảo kết luận thanh tra.

Ông Nguyễn Kiều Phương, Chánh Thanh tra tỉnh Yên Bái cho biết, quý I/2024, công tác thanh tra được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, Thanh tra tỉnh đã chủ động ban hành và tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện thực hiện công tác thanh tra.

Kịp thời tham mưu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; triển khai thực hiện nghiêm Quy chế Giám sát hoạt động đoàn thanh tra; đổi mới phương pháp, cách thức tiến hành thanh tra, xử lý sau thanh tra, qua đó tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra và nâng cao kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong tổ chức và hoạt động thanh tra.

Thời gian tới, Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu, tổ chức thực hiện tốt các cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được phê duyệt và thanh tra đột xuất, thanh tra chuyên đề năm 2024. Thực hiện nghiêm túc quy định về tổ chức, hoạt động của đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra; quy định về giám sát hoạt động đoàn thanh tra.

Tập trung kiểm tra, đôn đốc thực hiện các kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra, thu hồi tiền, tài sản vào ngân sách Nhà nước.

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, địa phương trong việc triển khai Kế hoạch thanh tra năm 2024, kịp thời phát hiện, xử lý chồng chéo; kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân để xảy ra tình trạng trùng lặp, chồng chéo, kết luận thanh tra không đúng quy định, vi phạm các quy định của Luật Thanh tra…

Bùi Bình