Nội dung thanh tra, kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định của pháp luật, kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện chức trách nhiệm vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; việc quản lý, sử dụng biên chế, tinh giản biên chế gắn với sắp xếp lại tổ chức.

Qua hoạt động thanh tra công vụ, đã kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn nghiệp vụ có tính phổ biến trong các cơ quan, đơn vị, đồng thời không có tổ chức, cá nhân bị xử lý vi phạm.

Từ đó cho thấy các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh và cán bộ, công chức, viên chức luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực thi công vụ; chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực thi công vụ như thực hiện tốt thời giờ làm việc, chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan; quy chế văn hóa công sở, chấp hành tốt việc không sử dụng rượu bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc…

Trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11- CT/TU ngày 6/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, chủ động đưa vào kế hoạch công tác hàng năm và tổ chức triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật né tránh, đùn đẩy, không thực hiện đúng, đủ chức trách, nhiệm vụ được giao nhằm giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh.

Thu Huyền