Tại buổi công bố, Phó Chánh Thanh tra Phạm Hồng Tuyến, Trưởng Đoàn Thanh tra công bố Quyết định và Kế hoạch thanh tra số 363/KH-ĐTT ngày 6/9/2021 đã được lãnh đạo Bộ Công an phê duyệt, gồm các nội dung chính như: Công tác tiếp nhận, triển khai và chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về THAHS và THNCĐ; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật về THAHS và THNCĐ; việc tổ chức thực hiện công tác THAHS và THNCĐ theo quy định của pháp luật…

Ông Vũ Chí Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, những năm qua, công tác THAHS và THNCĐ luôn được các cấp, các ngành của Vĩnh Phúc quan tâm thực hiện nghiêm túc.

Ông Vũ Chí Giang mong muốn, qua công tác thanh tra, Đoàn Thanh tra của Bộ Công an sẽ chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục để Vĩnh Phúc thực hiện tốt hơn nữa các quy định pháp luật về THAHS và THNCĐ trong thời gian tới, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tại đây, Chánh Thanh tra Trần Đức Tuấn nhấn mạnh, công tác THAHS và THNCĐ là một lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công an, có ý nghĩa quan trọng và góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm giữ gìn trật tự, an toàn xã hội nói chung và phòng ngừa tình trạng tái phạm tội đối với người chấp hành xong án phạt tù nói riêng, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của người chấp hành án theo quy định của pháp luật và trách nhiệm của các cấp, các ngành, hệ thống chính trị ở Trung ương và địa phương.

Để đánh giá đúng thực trạng công tác THAHS và THNCĐ tại các đơn vị, địa phương giúp cho Chính phủ chỉ đạo các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác THAHS và THNCĐ, năm 2021, Bộ Công an đã ban hành quyết định thanh tra diện rộng đối với việc chấp hành các quy định của pháp luật về THAHS và THNCĐ trong phạm vi toàn quốc.

Trong đó giao cho Thanh tra Bộ Công an trực tiếp thanh tra tại UBND tỉnh Vĩnh Phúc và một số địa phương nhằm đánh giá đúng thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật về THAHS và THNCĐ của UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc quyền quản lý.

Trên cơ sở đó, chỉ rõ những việc làm tốt để đề nghị phát huy; phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về THAHS và THNCĐ để đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện; phát hiện những tồn tại, thiếu sót, sai phạm, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan để đề xuất chấn chỉnh, khắc phục nhằm nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của UBND các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về THAHS và THNCĐ.

Để đạt được các mục đích nêu trên, Chánh Thanh tra Trần Đức Tuấn yêu cầu Đoàn Thanh tra tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung đã đề ra trong kế hoạch thanh tra, không làm ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của đối tượng thanh tra.

Trong quá trình Đoàn Thanh tra làm việc tại địa phương, Chánh Thanh tra Trần Đức Tuấn cũng đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các đơn vị chức năng, các cơ quan, tổ chức, cơ sở được thanh tra phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị đầy đủ báo cáo, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung thanh tra, cử cán bộ có trách nhiệm làm việc với Đoàn, tạo điều kiện thuận lợi để cuộc thanh tra đạt hiệu quả cao nhất.

Lê Thương